ژانویه 19, 2021

پژوهش دانشگاهی – بررسی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر ارزش‌گذاری‌ دانش فنی در صنایع راهبردی ج.ا.ا …

جدول (۴-۱۲) نتایج مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل رقابتافزا ۸۱
جدول (۴-۱۳) نتایج آزمون کای دو در مورد عامل عملکردی ۸۲
جدول (۴-۱۴) مقایسه فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار در مورد عامل عملکردی ۸۲
جدول (۴-۱۵) نتیجه آزمون فرضیههای پژوهش ۸۳
جدول (۴-۱۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱ ۸۷
جدول (۴-۱۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲ ۸۸
جدول (۴-۱۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۳ ۸۸
جدول (۴-۱۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۴ ۸۸
جدول (۴-۲۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۵ ۸۹
جدول (۴-۲۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۶ ۸۹
جدول (۴-۲۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۷ ۸۹
جدول (۴-۲۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۸ ۹۰
جدول (۴-۲۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۹ ۹۰
جدول (۴-۲۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۰ ۹۰
جدول (۴-۲۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۱ ۹۱
جدول (۴-۲۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۲ ۹۱
جدول (۴-۲۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۳ ۹۱
جدول (۴-۲۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۴ ۹۲
جدول (۴-۳۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۵ ۹۲
جدول (۴-۳۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۶ ۹۲
جدول (۴-۳۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۷ ۹۳
جدول (۴-۳۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۸ ۹۳
جدول (۴-۳۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۱۹ ۹۳
جدول (۴-۳۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۰ ۹۴
جدول (۴-۳۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۱ ۹۴
جدول (۴-۳۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۲ ۹۴
جدول (۴-۳۸) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۳ ۹۵
جدول (۴-۳۹) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۴ ۹۵
جدول (۴-۴۰) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۵ ۹۵
جدول (۴-۴۱) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۶ ۹۶
جدول (۴-۴۲) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۷ ۹۶
جدول (۴-۴۳) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۸ ۹۶
جدول (۴-۴۴) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۲۹ ۹۷
جدول (۴-۴۵) ماتریس مقایسه زوجی عوامل ذاتی و فنی خبره شماره ۳۰ ۹۷
جدول (۴-۴۶) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۱ ۹۸
جدول (۴-۴۷) ماتریس مقایسه زوجی عوامل رقابت افزا خبره شماره ۲ ۹۸