ژوئن 12, 2021

بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف

دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
پایان‌نامه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی تربیتی

بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و
تاب‌آوری‌ دانشجویان
فاضله سادات پورطباطبایی
استادراهنما
دکتر راضیه شیخ‌الاسلامی
اردیبهشت۹۲
چکیده
بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری دانشجویان
به کوشش:
فاضله سادات پورطباطبایی
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی در ارتباط بین جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری انجام شد. نمونه‌ای متشکل از ۳۰۰ (۱۶۸ نفر دختر و ۱۳۲ نفر پسر) دانشجوی رشته‌های مختلف از ۵ دانشکده‌ی دانشگاه خلیج فارس بوشهر، که به شیوه‌ی نمونه گیری طبقه‌ای و خوشه‌ای با واحد نمونه‌ای کلاس انتخاب شده بودند، سه پرسشنامه‌ی جهت‌گیری هدف (الیوت و مک گریگور، ۲۰۰۱)، پرسشنامه‌ی تاب‌آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳) و پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی (ترو و کانل، ۱۹۸۴) را تکمیل کردند. برای تحلیل اطلاعات از تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون مطابق با مراحل بارون و کنی (۱۹۸۶)، نشان داد که جهت‌گیری هدف عملکردی- اجتنابی، به صورت منفی و مستقیم، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند. همچنین جهت‌گیری تسلطی-گرایشی، از طریق راهبردهای مقابله‌ای مثبت و فرافکن و راهبرد غیرمقابله‌ای، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کند. جهت ‌گیری عملکردی-گرایشی از طریق مقابله‌ی انکاری و جهت‌گیری تسلطی- اجتنابی، از طریق راهبرد غیرمقابله‌ای، تاب‌آوری را پیش‌بینی می‌کنند. همچنین یافته‌های پژوهش در خصوص تفاوت‌های جنسیتی در متغیرهای پژوهش، حاکی از آن است که فقط در میانگین راهبردهای مقابله‌ای مثبت، در میان دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. در سایر متغیرهای پژوهش، تفاوت معناداری در بین دختران و پسران مشاهده نشد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه

۱- کلیات ۱
۱-۱- مقدمه ۱
۱-۲- بیان مسأله ۶
۱-۳- اهمیت و ضرورت پژوهش ۸
۱-۴- اهداف پژوهش ۹
۱-۴-۱- هدف اصلی ۹
۱-۴-۲- اهداف فرعی ۹
۱-۵- سوالات پژوهش ۱۰
۱-۵-۱- سوالات اصلی ۱۰
۱-۵-۲- سوالات فرعی ۱۰
۲-۱- مبانی نظری ۱۲
۲-۱-۱- جهت‌گیری هدف ۱۲
۲-۱-۱-۱- انواع جهت‌گیری‌های هدف ۲۱
۲-۱-۱-۱-۱- اهداف تسلطی-گرایشی ۲۱
۲-۱-۱-۱-۲- اهداف تسلطی- اجتنابی ۲۲
۲-۱-۱-۱-۳- اهداف عملکردی-گرایشی ۲۳
۲-۱-۱-۱-۴- اهداف عملکردی- اجتنابی ۲۴
۲-۱-۲- راهبردهای مقابله‌ای ۲۵
۲-۱-۲-۱- انواع راهبردهای مقابله‌ای ۳۱
۲-۱-۲-۲- راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی ۳۶
۲-۱-۳- تاب‌آوری ۳۸
۲-۱-۳-۱- عوامل محافظ و عوامل آسیب زا ۴۲
۲-۱-۳-۲- مدل‌های تاب‌آوری ۴۴
۲-۱-۳-۲-۱- مدل جبرانی ۴۴
۲-۱-۳-۲-۲- مدل چالشی ۴۵
۲-۱-۳-۲-۳- مدل حفاظتی ۴۵
۲-۲- تحقیقات پیشین ۴۶
۲-۲-۱- جهت‌گیری هدف و تاب‌آوری ۴۶
۲-۲-۲- جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی ۴۹
۲-۲-۳- راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی و تاب‌آوری ۵۱
۲-۲-۴- تفاوت‌های جنسیتی در جهت‌‌گیری‌های هدف ۵۳
۲-۲-۵- تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای ۵۴
۲-۲-۶- تفاوت‌های جنسیتی در تاب‌آوری ۵۶
۳- روش پژوهش ۵۸
۳-۱- طرح پژوهش ۵۸
۳-۲- جامعه‌ی آماری ۵۹
۳-۳- مشارکت کنندگان در تحقیق ۵۹
۳-۴- تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۱
۳-۵- ابزارهای اندازه‌گیری ۶۰
۳-۵-۱- پرسشنامه‌ی اهداف پیشرفت (AGQ) 60
۳-۵-۲- پرسشنامه‌ی تاب‌آوری (CD-RISC) 61
۳-۵-۳- پرسشنامه‌ی راهبردهای مقابله‌ی تحصیلی (ACI) 62
۳-۶- روش جمع آوری اطلاعات ۶۳
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۴
۴- یافته‌های پژوهش ۶۷
۴-۱- یافته‌های توصیفی پژوهش ۶۷
۴-۲- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل پژوهش ۶۸
۴-۳- یافته‌های مربوط به سؤال‌های پژوهش ۶۹
۴-۳-۱- بررسی مدل پژوهش ۶۹

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *