بررسی نتایج

Off By
دانلود پایان نامه

یکی از سیارات منظومه شمسی که کوچکتر از زمین است واز لحاظ فاصله تا خورشید چهارمین سیاره بعد از عطارد وزهره وزمین است (معین ، 1382: 994).
مریخ نخستین سیاره از سیارات علوی است . توضیحاًباید افزود سیارات علوی به سیاراتی اطلاق می شود که در مداری بزرگ تر از مدار زمین گردش می کنند . ودر اصطلاح متقدمان سیارات علوی به مریخ ومشتری وزحل اطلاق می شد ، زیرا فلک آن ها بالای فلک شمس قرار داشتند وزهره وعطارد وماه را که فلک های آن ها زیر فلک شمس جای داشتند ، سیارات سفلی می نامیدند .
سطح مریخ قرمز تیره یا نارنجی است وفصولی شبیه فصل های زمین دارد . به علت تمایل محور مریخ نسبت به مدارش ، طول فصل های آن دو برابر طول فصول زمین است . کانال هایی که در سطح سیاره مشاهده می شود نشانه هایی از بیابان های وسیع ودهانه های آتش فشانی در سطح این سیاره است .
فاصله ی متوسط مریخ از خورشید در حدود 228میلیون کیلومتر است . اختلاف دمای شب وروز در مریخ به علت جو رقیق مریخ از خورشید در حدود 228میلیون کیلومتر است . اختلاف دمای شب وروز در مریخ به علت جو رقیق آن زیاد است وبیست وهفت درجه سانتی گراد تا هفتاد وسه درجه سانتی گراد زیر صفر می رسد مریخ دارای دو قمر است که به دور آن گردش می کنند (ماهیار ، 1382: 235).
ب) مریخ در نظر منجمان قدیم :
مریخ یا بهرام و ورهرام فارسی است ومدار آن بین مدار زمین ومشتری است . فلک مریخ که «احمر» نامیده می شود ونحس اصغر است وصاحب فلک پنجم گفته اند که این سیاره مدار خود را در مدتی نزدیک به دو سال طی می کند (ماهیار ، 1382: 235).
2-31منطقه البروج (صورت های فلکی استوایی )
برج به معنی قصر وحصار عالی وخانه وجمع آن بروج وابراج است . این واژه سه بار در قرآن کریم دیده شده است (مصفی ، 1366: 79)
منطقه البروج کمربند بزرگ فرضی است در دو طرف استوای فلکی بر وسط آسمان . منجمان این کمربند را به دوازده قسمت مساوی تقسیم کرده اند وهر یک را برج خوانده اند . ستارگان هر برجی ، یک صورت را تشکیل می دهند وهر برجی به نام آن صورت خوانده می شود . آغاز تقسیم از نقطه اعتدال ربیعی به صورت مشرق است ونام برج ها به این شرح است :
1-حمل یا بره یا گوسفند یا گوسفند چرخ .
2-ثور یا گاو یا گاو آسمان .
3-جوزا یا دو پیکر یا توأمان .
4-سرطان یا خرچنگ .
5-اسد یا شیر یا ضیغم.
6-سنبله یا خوشه یا عذرا .
7-میزان یا ترازو .
8-عقرب یا کژدم .
9-قوس یا کمان.
10-جدی یا بزغاله یا بز یا بزبچه یا بزه .
11-دلو یا ساکب الماء.
12-حوت یا ماهی .(ماهیار ،1382: 60).
2-11-دایره البروج
مدار حرکت سیارات هفت گانه به نظرساکنان زمین در منطقه البروج واقع است . درمیان این مدارها دایره ی عظیمه ای که مدار حرکت ظاهری سالانه ی خورشید در منطقه البروج است «دایره البروج » نام دارد این دایره در نجوم علمی ، فصل مشترک مدار انتقالی زمین با کره آسمان است .
2-11-1-منطقه البروج وعلم نجوم
چون حرکت انتقالی سیارات در مدارهای خود در منطقه البروج منعکس می شود ، واز طرف دیگر سرعت حرکت سیارات یکسان نیست ، از نظر ساکنان زمین ، اختران هفت گانه در منطقه البروج گاهی به هم نزدیک می شوند وسپس چنان می نماید که دریک منطقه به هم می رسند وپس از مدتی از یکدیگر دور می شوند . منجمان نزدیک شدن یک سیاره به سیاره ای دیگر را ، در فاصله معین «اتصال» واتصال نظر ودور شدن آن دو را از همدیگر ، در فاصله ای معین «انصراف» می گویند وبه هم رسیدن آن دو را«اتصال محل » یا «مقارنه » و«قرآن » می نامند .
بحث در سیر اختران در مدارهای خود واتصال آن ها موضوع علم هیأت ونجوم است وبررسی نتایج آن ها از قبیل سعادت ونحوست و…موضوع علم کلام نجوم است وودراینجا درباره اتصال محل یا مقارنه وقرآن سخن می گوییم .