ژانویه 23, 2021

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

۵- ۲۲- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سن ایدهآل پسر برای ازدواج………………………………… ۶۴
۵- ۲۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب برابری در تصمیمگیری……………………………………………………. ۶۵
۵- ۲۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به ارزشهای دینی…………………………………….. ۶۶
۵- ۲۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نگرش نسبت به داشتن فرزند………………………………………….. ۶۶
۵- ۲۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از رسانههای جمعی………………………………….. ۶۷
۵- ۲۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تمایل به استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری……………… ۶۷
۵- ۲۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری…………………………. ۶۸
۵- ۲۹- آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۵- ۲۹- ۱- آزمون فرضیه اول: بین سن و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۵- ۲۹- ۲- آزمون فرضیه دوم: بین سن ازدواج و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۵- ۲۹- ۳- آزمون فرضیه سوم: بین میزان تحصیلات و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
۵- ۲۹- ۴- آزمون فرضیه چهارم: بین تفاوت سنی زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۵- ۲۹- ۵- آزمون فرضیه پنجم: بین تعداد فرزندان و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۵- ۲۹- ۶- آزمون فرضیه ششم: بین طبقه اجتماعی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲
۵- ۲۹- ۷- آزمون فرضیه هفتم: بین میزان اشتغال و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
۵- ۲۹- ۸- آزمون فرضیه هشتم: بین میزان درآمد و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۵- ۲۹- ۹- آزمون فرضیه نهم: بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۵
عنوان صفحه
۵- ۲۹- ۱۰- آزمون فرضیه دهم: بین ارزشهای دینی و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۵- ۲۹- ۱۱- آزمون فرضیه یازدهم: بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
۵- ۲۹- ۱۲- آزمون فرضیه دوازدهم: بین میزان برابری در تصمیمگیری زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………….. ۷۷
۵- ۲۹- ۱۳- آزمون فرضیه سیزدهم: بین میزان استفاده از رسانههای جمعی و تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد……………………………………………………………………………………….. ۷۸
۵- ۲۹- ۱۴- آزمون فرضیه چهاردهم: بین میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری و تمایل زوجین به برنامه‌های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………… ۷۹
۵- ۳۰- تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
فصل ششم: بحث و نتیجهگیری
۶- ۱- نتیجهگیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۳
۶- ۲- بحث…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۶- ۳- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۶- ۴- محدودیتها…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
صفحه چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۳-۱: هزینه و فایده استفاده از وسایل جلوگیری از بارداری………………………………………………………. ۳۰
جدول ۳-۲: نظامهای کنشی پارسونز…………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
جدول ۴-۱: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد برابری در تصمیمگیری زوجین………………………………… ۴۴
جدول ۴-۲: روایی بعد برابری در تصمیمگیری زوجین…………………………………………………………………………. ۴۵
جدول ۴-۳: میزان آلفای کرانباخ متغیرهای بعد ارزشهای دینی………………………………………………………… ۴۵
جدول ۴-۴: روایی بعد ارزشهای دینی…………………………………………………………………………………………………. ۴۵

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.