ژانویه 16, 2021

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

۴- ۳- تکنیک تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴- ۴- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴- ۵- حجم نمونه و روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۴- ۶- ابزار جمعآوری دادهها………………………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۴- ۷- روش تجزیه و تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………… ۳۹
۴- ۷- ۱- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰
۴- ۷- ۲- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۴- ۷- ۳- آزمون مقایسه میانگینها…………………………………………………………………………………………………. ۴۱
۴- ۷- ۴- آزمون تی مستقل…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۴- ۷- ۵- آزمون تحلیل یک طرفه واریانس…………………………………………………………………………………….. ۴۲
۴- ۸- تکنیکهای بررسی رابطه بین متغیرها……………………………………………………………………………………… ۴۲
۴- ۹- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۴- ۱۰- اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳
۴- ۱۱- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۴- ۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………. ۴۹
۴- ۱۲- ۱- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۴- ۱۲- ۲- متغیر وابسته………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
فصل پنجم: تجزیه و تحلیل دادهها
۵- ۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳
۵- ۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنس………………………………………………………………………………… ۵۳
۵- ۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات……………………………………………………………….. ۵۳
۵- ۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات همسر…………………………………………………….. ۵۴
۵- ۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گروه سنی…………………………………………………………………………. ۵۵
۵- ۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل………………………………………………………………………………….. ۵۵
۵- ۷- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل همسر………………………………………………………………………. ۵۶
۵- ۸- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تفاوت سنی زوجین………………………………………………………….. ۵۶
۵- ۹- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن ازدواج………………………………………………………………………… ۵۷
۵- ۱۰- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد…………………………………………………………………… ۵۸
۵- ۱۱- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زنده به دنیا آمده………………………………………… ۵۸
۵- ۱۲- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند پسر زنده به دنیا آمده………………………………… ۵۹
۵- ۱۳- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند دختر زنده به دنیا آمده………………………………. ۵۹
۵- ۱۴- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سقط جنین……………………………………………………………………. ۶۰
عنوان صفحه
۵- ۱۵- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری………….. ۶۰
۵- ۱۶- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری بین ازدواج و تولد اولین فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۵- ۱۷- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب تعداد مطلوب بچه………………………………………………… ۶۲
۵- ۱۸- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان فاصلهگذاری ایدهال بین فرزندان………………. ۶۲
۵- ۱۹- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب دختر یا پسر بودن فرزند………………………………………. ۶۳
۵- ۲۰- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب طبقه اجتماعی……………………………………………………… ۶۳
۵- ۲۱- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب سن ایدهآل دختر برای ازدواج………………………………. ۶۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.