ژانویه 16, 2021

بررسی روایی سازه

ایجاد ارزش برای کسب و کار
37-35
3
فرایند های داخلی ( عملیاتی)
40-38
3
امادگی برای اینده
43-41
3
جمع
43
جدول 1-3 ) تفکیک سوالات پرسشنامه
5-3 ) روایی و پایایی پرسشنامه
1-5-3 ) روایی ( اعتبار ) پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالت مندرج در ابزار دقیقا متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد؛ یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد ( حافظ نیا ، 1388 ؛ 157 ) . جهت بررسی روایی سازه‌ای پرسشنامه و تائید عامل‌های در نظر گرفته شده ، در گام اول از نظرات خبرگان استفاده شده و برخی اصلاحات انجام شد و در گام دوم از روش تحلیل عاملی به شیوه چرخش محور‌های متعامد (واری- ماکس) برای دستیابی به عامل‌های خالص استفاده شده است. بدین منظور از شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده میشود.
شاخص KMO:
شاخصی از کفایت نمونه گیری است که کوچک بودن همبستگی جزیی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عاملهای پنهانی و اساسی است یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت (معمولاً کمتر از 6/0) نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشند.
آزمون کرویت بارتلت:
این آزمون بررسی میکند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده(از نظر ریاضی ماتریس واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب میباشد. ماتریس همبستگی دارای دو حالت است: حالت اول) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها، یک ماتریس واحد و همانی میباشد، در این صورت متغیرها ارتباط معنیداری با هم نداشته و در نتیجه امکان شناسایی عاملهای جدید، براساس همبستگی متغیرها با یکدیگر وجود ندارد. حالت دوم) زمانی که ماتریس همبستگی بین متغیرها یک ماتریس واحد و همانی نباشد، که در این صورت ارتباط معنیداری بین متغیرها وجود داشته و بنابراین امکان شناسایی و تعریف عاملهای جدیدی براساس همبستگی متغیرها وجود دارد. اگر معنیداری آزمون بارتلت کوچک تر از 5% () باشد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است، زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد میشود (مومنی، 193:1389) . نتایج این شاخصها در جداول 2-3 آمده است.
همانطور که در جدول 2-3 نیز مشاهده می‌شود، از آنجایی که مقدار شاخص KMO بیشتر از 6/0 است تعداد نمونه (در اینجا همان تعداد پاسخ دهندگان) برای تحلیل عاملی کافی میباشد. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچکتر از 5 درصد است نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است.
و با توجه به ضریب مسیر (بار عاملی) مندرج در جدول می توان گفت که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار ، مدل عاملی، مناسب است .
ابعاد
KMO
sig
عوامل فناورانه
681/0