نوامبر 25, 2020

تحقیق – بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۷۴

مأخذ: محاسبات تحقیق
طبق نتایج بدست آمده از تخمین، علامت ضرایب مزد نشان می دهد که به طور متوسط در ۱۸/۶۷ درصد صنایع، مزد پرداختی توسط صنایع رابطه مثبت با کارایی صنایع داشته و در ۸۲/۳۲ درصد صنایع این رابطه منفی بوده است.
 
تصریح مدل مزد- کارایی
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مزد در میزان بهره وری نیروی کار در صنایع کارخانه ای ایران می باشد. زمانی می توان بهره وری را متأثر از مزد نمود که نیروی کار تمامی تلاش و استعدادهایش را حین انجام کار به خدمت نگرفته باشد و تنها در این صورت می توان با افزایش مزد، وی را به این امر تشویق کرد. همچنین علاوه بر مزد پرداختی به نیروی کار، آنچه بهره وری آنها را تعیین می کند، متغیرهایی همچون مهارت، خصوصی یا دولتی بودن بنگاه و نقطه بهینه تولید یک بنگاه تولیدی خواهد بود. ساختار الگوی مورد نظر را بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی تهیه کرده ایم. شکل عمومی الگوی مورد نظر به صورت زیر است:
(۴-۱۱)
که در آن، نشان دهنده بهره وری نیروی کار و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی کار (متغیرهای توضیحی مورد نظر) در مدل می باشد. نیز جمله اخلال است. شکل تجربی الگوی بهره وری برای برآورد، به صورت زیر ارائه می شود:
(۴-۱۲)
که در آن، بهره وری نیروی کار، به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی شامل:
مزد حقیقی در زیر بخش iام و در سال t را نشان می دهد که با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده این متغیر را تعدیل نموده ایم. بنگاههای بخش خصوصی، سهم شاغلین ماهر، نقطه بهینه تولید و جمله اخلال می باشند.
 
روش برآورد الگو
جهت برآورد مدل و بدست آوردن ضرایب هر یک از متغیرهای ذکر شده، از روش داده های تلفیقی استفاده شده است. با استفاده از داده های مطالعه ابتدا توسط آزمون هازمن، تصریح الگوی تصادفی در مقابل اثر ثابت جهت انتخاب روش برآورد مدل آزمون شده است. همانطور که در جدول شماره( ۴-۷-۱) مشاهده می گردد مقدار آماره آزمون برابر ۷۶۸/۱۴۳ میباشد ( p-valu=0/0000 ). بنابراین طبق نتایج آزمون حتی در سطح اطمینان ۹۹ درصد هم دلیل قوی برای استفاده از روش اثرات ثابت وجود دارد بنابراین بهتر است از این روش استفاده نماییم.
جدول ۴-۷-۱- آزمون هازمن

نوشته ای دیگر :   بررسی طنز،هجو و هزل در شاعران دوران بازگشت قاآنی و سروش اصفهانی ...

Hausman test(fixed versus random effects)
Chi-square ۱۴۳٫۷۶۸
p-value ۰٫۰۰۰۰

نتایج تخمین به روش اثرات ثابت در جدول (۴-۷-۳) ارائه شده است. با توجه به این جدول معادله بهره وری نیروی کار را می توان به صورت زیر نوشت:
(۴-۱۲)
= اثر ثابت مربوط به هر زیربخش
= ضرایب مربوط به مزد زیربخش های صنعت (جدول ۴-۷-۳)
جدول ۴-۷-۲- آزمونF

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir