نوامبر 25, 2020

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۴۸

۰٫۳۹۲۴۰۳

۳۱۵۰

۰٫۳۶۶۲۷۸

۲۷۳۱

۰٫۵۷۴۸۱۸

۲۳۲۰

۰٫۳۵۷۴۱۹

۱۷۲۱

۰٫۴۱۲۱۴۲

۳۱۹۰

۰٫۴۱۲۳۲۶

۲۷۳۲

۰٫۵۴۲۸۹۸

۲۴۱۱

۰٫۴۸۳۹۹۱

۱۷۲۳

میانگین کل سطح کارایی صنایع کارخانه‌ای

۰٫۴۲۱۱۷۳

مأخذ: محاسبات تحقیق
نتایج حاصل از تخمین نشان می‌دهد که فرآیند تولید صنایع کارخانه‌ای، طی دوره مورد بررسی معنی‌دار و با مسئله عدم کارایی روبرو بوده است. در جدول (۴-۴-۲) نتایج مربوط به برآورد میانگین کارایی فنی صنایع یاد شده، بر حسب سال و به تفکیک ۱۳۱ صنعت نمونه‌ی تحقیق، در سطح کدهای چهار رقمی ISIC، ارائه شده است. همچنان که مشاهده می‌شود، میانگین میزان کارایی فنی این صنایع در در دوره ۱۳۸۷- ۱۳۷۵ در سطح پایین و برابر با ۴۲۱۱۷۳/۰ می‌باشد. در مجموع در دوره یاد شده، به ترتیب صنایع پاک کردن و درجه‌بندی و بسته‌بندی خرما، تولید وسایل نقلیه موتوری، تولید مواد پلاستیکی به شکل اولیه و ساخت لاستیک مصنوعی، تولید خوراک دام و حیوانات، تولید روغن و چربی حیوانی و نباتی و خوراکی، تولید الیاف مصنوعی و تولید گیرنده‌های تلویزیونی و رادیو، دستگاه‌های ضبط یا پخش صوت و ویدئو و کالاهای وابسته به طور نسبی سطح کارایی فنی بالاتری در مقیاسه با سایر صنایع داشته‌اند. در مقابل نیز صنایع تولید کالاهای سرامیکی غیرنسوز غیرساختمانی، آماده‌سازی و ریسندگی الیاف منسوج- بافت منسوجات، تولید سموم دفع آفات و سایر فرآورده‌های شیمیایی مورد استفاده در کشاورزی، تکمیل منسوجات و تولید آجر دارای پایین‌ترین میزان کارایی فنی بوده‌اند. در این میان به طور متوسط صنایع تولید محصولات مسی با رقم ۷۵۷۳۷۸/۰ از بالاترین و صنایع آماده سازی و آرد کردن غلات و حبوب نیز با رقم ۰۹۴۶/۰ از کمترین کارایی فنی برخوردار بوده‌اند.
متوسط کارایی بیشتر صنایع (۵۲ صنعت)، در دامنه‌ای بین ۴۰/۰ الی ۵۰/۰، متغیر بوده است و تنها یک صنعت دارای میانگین سطح کارایی بیش از ۷۰/۰ بوده‌اند.
 
تحلیل نتایج اثر مزد بر کارایی صنعت
در ‌این تحقیق برای ارزیابی عملکرد بنگاهها، اثر مزد بر کارایی صنعت را بر اساس مدل تجربی زیر مورد آزمون و بررسی قرار داده ایم:
(۴-۹)
که در آن،نشان دهنده کارایی صنعت به عنوان متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی شامل:
مزد حقیقی در زیر بخش iام و در سال t را نشان می دهد که با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده این متغیر را تعدیل نموده ایم. هزینه های تحقیق و توسعه بنگاه، بنگاههای بخش خصوصی، سهم شاغلین ماهر،MES1 نقطه بهینه تولید و جمله اخلال می باشند.

نوشته ای دیگر :   دسترسی متن کامل - بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه هارولد ...

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.