نوامبر 25, 2020

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۲۴

نظریه وبری سازمان

مدیریتی

در هر سازمان تقسیم‌بندی صریحی از نیروی کار وجود دارد و هر فردی در آن سازمان سلسله مراتب آن سازمان را تجربه می‌کند

گروه‌های کاری

جامعه‌شناسی

ایجاد وفاداری خاص توسط مدیریت و دادن مزد‌های بالاتر منجر به متقاعد کردن کارگران در شرایط بهره‌وری بالاتر است.

نظریه برابری

روانشناسی

اگر به همه یک سطح مزد را بدهیم کسانی که توانایی کمتر دارند،تلاش بیشتر و کسانی که توانایی بیشتر دارند کمتر تلاش می‌کنند.

که جدول فوق به صورت اجمال به صورت زیر قابل بیان است:

  1. فرضیه بازار کار دوگانه

طبق نظریه آکرلوف دو نوع شغل وجود دارد که یکی مربوط به بخش اصلی و دیگری مربوط به بخش فرعی است. مشاغل بخش اصلی دارای ثبات بیشتر، نرخ اخراج کمتر، شرایط کاری بهتر و پرداخت‌های بهتری می باشد. در مقابل مشاغل بخشی فرعی دارای نرخ اخراج بالا، شانس تشویق و ارتقاء کمتر، مهارت کمتر پرداخت‌های کمتری است. مشاغل بخش اصلی و فرعی را می‌توان از تفاوت بین مزدهایی که بالاتر از مزد تعادلی و مزدهایی که برابر با مزد تعادلی هستند مشاهده نمود.

  1. نظریه وبری سازمان

طبق دیدگاه وبر هر بورکراسی یک سازمان سلسله مراتبی است که در آن هر فردی مسیر‌های شغلی را طبق نردبان ترقی آن سازمان طی می‌کند. در هر سازمان تقسیم‌بندی صریحی از نیروی کار وجود دارد و هر فردی در آن سازمان سلسله مراتب آن سازمان را تجربه می‌کند و هر فردی دارای جایگاه خاصی است.

  1. گروه‌های کاری
نوشته ای دیگر :   سیمای جامعه در آثار زویا پیرزاد- قسمت ۱۹

مطالعات جامعه‌شناسی نشان داده‌اند که تفاوت زیادی بین اقتدار رسمی و واقعی در بسیاری از مشاغل وجود دارد. در این نگرش بیان می‌شود این که تا چه اندازه مدیر می‌تواند بر کارگران مدیریت نماید، صرفاً بستگی به قواعد رسمی ندارد بلکه به میزان زیادی بستگی به قواعد غیر رسمی دارد.
از آن جایی که اعمال مدیریت به صورت ناقص می‌باشد، لذا وفاداری کارگر می‌تواند منجر به بهره‌وری بالاتر شود. بدین ترتیب وفاداری کارگر با مزد بالاتر مبادله می‌شود که این وفاداری از طریق مدیریت کارآمد تبدیل به بهره‌وری بالاتر خواهد شد. در این مدل مزد بالا کارگران را قانع می‌کند تا احساس نمایند که منافع بالاتر برای بنگاه به نفع آنها است.
این مدل به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:
 
U مطلوبیت کارگر است که تابعی از مزد حقیقی او ()، سطح تلاش او (e)، مزد پرداختی به دیگران و نرخ بیکاری(u)‌می باشد. برای کارگری که مطلوببیت خود را حداکثر می‌کند، مقدار تلاش تابعی از مزد حقیقی او، مزد دیگران و نرخ بیکاری خواهد بود.
 

  1. نظریه برابری

اگر همه چیز برابر باشد آیا وقتی که به کارگران بیشتر پرداخت می‌شود محصول بیشتری تولید خواهند کرد؟ طبق این نظریه اگر به کسانی که توانایی کمتری دارند مزد رایج را بدهیم تلاش بیشتری برای تولید انجام می‌دهند و کسانی که توانایی بیشتر دارند مزد رایج را بدهیم (نه مزد بالاتر از آن) کم‌کاری می‌کنند.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است