نوامبر 25, 2020

مقاله علمی با منبع : بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۱۱۴

طاهری. عبدالله، (۱۳۸۲)، ” تحلیل مزد و بهره وری در صنایع ایران “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۱۷، ۱۴۶- ۱۲۵٫
طائی. حسن، بهرامی. جاوید، باقری. نازیلا، (۱۳۸۹)، ” آیا در صنایع کارخانه ای ایران دستمزد با توجه به بهره وری تعیین می شود؟ “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۴۳، ۱۶۰- ۱۴۱٫
عبادی. جعفر، پاسبانی صومعه. ابوالفضل، (۱۳۹۲)، ” مهمترین عوامل مؤثر بر مزد منصفانه، آزمون نظریه آکرلوف در ایران “، مجله تحقیقات اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
ﻋﻠﯿﺮﺿﺎﯾﯽ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ. (۱۳۸۲)، ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﻌﺐ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺠﺎری، ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑﺎﻧﮑﯽ.
کازرونی. علیرضا، سجودی. سکینه، (۱۳۸۵)، ” نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۲) “، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره ۷۶، ۱۸۷- ۱۶۹٫
کازرونی. علیرضا، محمدی. علیرضا، (۱۳۸۶)، ” بررسی رابطه بین بهره وری و دستمزد در بخش صنعتی ایران “، فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۳۱، ۱۵۰- ۱۲۷٫
گودرزی. مسعود، عطایی. مرتضی، (۱۳۸۹)، ” رابطه حق السعی و بهره وری نیروی انسانی در دانشگاههای آزاد اسلامی واحدهای مبارکه و فلاورجان “، اولین همایش ملی مدیریت.
منکیو. گرگوری(۲۰۰۲)، ” آشنایی با مکاتب اقتصادی: مکتب کینزی جدید ” ، میرجلیلی. سیدحسین، مجله اقتصادی، شماره ۳۳ و ۳۴٫
سوری،علی،نظریه های دستمزد کارایی، همدان،انتشارات نور علم،۱۳۸۴
Agell, Jonas. and Lundborg, Per. (1995), “Theories of Pay and Unemployment: Survey Evidence from Swedish Manufacturing Firms”, Scandinavian Journal of Economics, Vol. 97(2), 295-307.
Akerlof, George A, (1982), “Labor contracts as Partial Gift Exchange”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 97(4), 543-69.
Arai, Mahmood, (1994), “ An Empirical Analysis of Wage Dispersion and Efficiency Wages”, The Scandinavian Journal of Economics, Vol. 96, 31-50.
Audibert, Martine, (1986), “Agricultural Non-Wage Production and Health Status: A Case Study in a Tropical Environment”, Journal of Development Economics, Vol. ۲۴, ۲۷۵-۲۹۱٫
Basu, K. and Felkey, J., (2004), “A Theory of Efficiency Wage with Community –Based Income Sharing “, Bread working paper, Vol.73
Battese, G. and Coelli, T. (1995). “A Model for Technical Inefficiency Effects in a Stochastic Frontier Production Function and Panel Data”, Empirical Economics, Vol. 20, 325-332.
Beaudry, Paul,(1994), “ Entry Wages Signalling the Credibility of Future Wages: A Reinterpretation of theTurnover-Efficiency-Wage Model”, The Canadian Journal of Economics / Revue canadienne Economique, Vol. 27, 884-902.
Blackburn, McKinley, and Neumark, David, (1988), “Efficiency wages, inter-industry wage differentials, and the returns to ability”, Board of Government of Federal Reserve System (US), No. 32.
Bliss, n., and Stern, n., (1978), “Productivity, Wages and Nutrition”, Journal of Development Economics, Vol.5, 331-362.
Campbell, Carl M. and Kamlani, Kunal S., (1997), “The Seasins for Wage Rigidity: Evidence from a Survey of Firms”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, 759-789.
Chen, Paul, and Edin, Per-Anders, (2002), “Efficiency Wages and Industry Wage Differentials: A Comparison across Methods of Pay”, The Review of Economics and Statistics, Vol. 84, 617-631.
Dickens, William, Lawrence F. Katz, and Lang, Kevin, (1986) “Are Efficiency Wages Efficient?”, NBER, Working Paper No. w1935.
Groshen, Erica L. and Krueger, Alan B., (1990),”The Structure of Supervision and Pay in Hospitals”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 43, 134-146.
Huang. Tzu-Ling, Hallam. Arne, Orazem. Peter F. and Paterno, Elizabeth M., (1998), “ Empirical Tests of Efficiency Wage Models”, Economica, New Series, Vol. 65, 125-143.
Konings, Jozef and Walsh, Patrick P, (1994), ”Evidence of Efficiency Wage Payments in UK Firm Level Panel Data”, Economic Journal, Royal Economic Society, Vol. 104(424), 542-55.
Krueger, Alan B and Summers, Lawrence H, (1988), “Efficiency Wages and the Inter-Industry Wage Structure”, Econometrica, Econometric Society, Vol. 56(2), 259-93.
Leibenstein, Harvey, (1957), “The theory of underemployment in backward economies”, The Journal of Political Economy, Vol. ۶۵(۲), ۹۱-۱۰۳٫
Levine, David I., (1992), “Can Wage Increases Pay for Themselves? Tests with a Production Function”, The Economic Journal, Vol. 102, 1102-1115.
Rodgers, G. B., (1975), “Natritionally Based Wage Determination in the Low-Incime Labor Market”, Oxford Economic Paper, Vol. 27, 61-81.
Salop, Steven C., (1979), “A Model of the Natural Rate of Unemployment”, American Economic Review, American Economic Association, Vol. 69(1), 117-25.
Saygili, Seref, (1998), “Is the Efficiency Wage Hypothesis Valid for Developing Countries? Evidence from the Turkish Cement Industry”, Economic Journal.
Solow, Robert M., (1979), “Another Possible Source of Wage Stickiness”, Lournal of Macroeconomics, Vol. 1(1), 79-82.
Weiss, Andrew, (1980), “Job Queues and Layoffs in Labor Markets with Flexible Wages”, Journal of Political Economy, Vol. 88, 526-538.
پیوست ها
پیوست (الف)
طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه رشته فعالیت های اقتصادی
در بسیاری از مطالعات سازمان صنعتی برای تعیین و تشخیص مرز بازار به جهت تنظیم و تدوین سیاست اقتصادی و تحت نظم درآوردن یک بازار و کنترل عملکرد یک بازار ابتدا نیاز به تعریف عملیاتی از واژه بازار و نیاز به دسته بندی صنایع و بازارها داریم.
شورای اجتماعی اقتصادی سازمان ملل متحد به توصیه کمیسیون آمار و با توجه به ضرورت و نیاز به مقایسه آمارهای اقتصادی در سطح بین الملل، متن اولیه طبقه بندی استاندارد بین المللی کلیه رشته فعالیت های اقتصادی را در سال ۱۹۴۸ پذیرفت و آن را به تصویب رساند(نسخه اولیه) و همچنین به دولت های عضو سازمان ملل متحد توصیه کرد که با پذیرفتن این طبقه بندی به عنوان یک استاندارد مرجع و به منظور مقایسه بین المللی فعالیت های اقتصادی، اطلاعات آماری خود را مطابق با این سیستم، طبقه بندی و کدگذاری کنند. از آن سال به بعد ویرایش هایی در سالهای ۱۹۵۸، ۱۹۶۸، ۱۹۸۹، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸ به عمل آمد.کد در سطح ملی و بین الملل، جهت طبقه بندی اطلاعات آما

نوشته ای دیگر :   بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران- قسمت ۱۱۳

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ری بر حسب نوع فعالیت اقتصادی در زمینه های جمعیت، تولید، اشتغال، درآمد ملی و سایر آمارهای اقتصادی مورد استفاده وسیع قرار گرفته و هم اکنون بسیاری از کشورها از این طبقه بندی مرجع بهره می برند.
کد تا کنون در ۶ نسخه اولیه، ۱، ۲، ۳، ۱ .۳ و ۴ ارائه شده است که در هر کدام تعداد و سطوح طبقه بندی فعالیت ها متفاوت است. مزیت نسخه های جدیدتر نسبت به نسخه های قدیمی این است که در هر سطح، فعالیت ها را با جزییات بیشتر نشان داده است، در حالی که ساختار و نوع طبقه بندی حفظ شده است. در جدول زیر به شرح کدهای پرداخته شده است.
جدول ۱- کدهای طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات ()