ژانویه 26, 2021

مقاله – بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه هارولد لاسول، …

منبع پارازیت

شکل ۱- ۴: «مدل ریاضی» شنون و ویوور، ارتباطات را به عنوان فرایندی خطی و یک طرفه توصیف می کند (۱۹۴۹)
مؤلفه ها و اجزای این مدل عبارت اند از:
منبع اطلاعات: تولید کنندۀ یک پیام یا زنجیره ای از پیام های ارتباطی است؛
فرستنده یا رمزگذار: پیام را از طریق یک مجرای ارتباطی به گیرنده ارسال می کند؛
گیرنده یا رمزخوان: پیام را بازسازی می کند؛
مقصد: پیام دریافتی توسط رمزخوان به مقصد می رسد؛
پارازیت: وابسته به کانال یا پیام است که ممکن است یک قطع صدای رادیویی، یک محرک نامربوط در خواندن یا شنیدن، در بیان صحبت دیگری پریدن یا صدای نارسائی تلفن باشد.
در این الگو منبع را تصمیم گیرنده می دانند یعنی منبع تصمیم می گیرد که کدام پیام ارسال شود یا از میان مجموعه پیام های ممکن یکی را برمی گزیند، سپس این پیام گزینش شده را انتقال دهنده به نشانه بدل می کند که از راه مجرا به گیرنده ارسال می شود.»
در این الگو سه اصطلاح مطرح است:
اختلال یا پارازیتاختلال هر چیزی است که بین انتقال و دریافت به نشانه افزوده شود بدون آنکه منبع قصد انجام آن را داشته باشد. آنها اختلال معنایی را هرگونه تحریف معنا می دانند که بر دریافت پیام در مقصد تأثیر بگذارد.
اطلاعات: «شنون و ویور به رغم ادعایشان دالّ بر اینکه در سطوح الف، ب و ج عمل می کنند، در واقع کارشان را در سطح الف متمرکز کرده اند. در این سطح آنان واژه اطلاعات را در معنایی تخصصی و فنی به کار می برند که مقدار قابل پیش بینی نشانه است یعنی بدون توجّه به محتوا و معنای معمول، شمار انتخاب هایی که بر روی فرستنده گشوده در نظر دارند.
حشو و آنتروپیمفهوم حشو وابستگی نزدیکی به «اطلاعات» دارد، حشو یعنی یک پیام پیش بینی پذیر یا قراردادی باشد و آنتروپی متضاد حشو است.
گسترش مدل شنون و ویوور
«دفلور در سال ۱۹۶۶، مدل شنون ویوور را دربارۀ مقایسۀ معنای پیام تولید شده با معنای دریافت شده، گسترش داد. او خاطر نشان کرد که در فرایند ارتباطات، معنا تبدیل به «پیام» می شود و توضیح داد که چگونه فرستنده، «پیام» را به «اطلاعات» تبدیل می کند، سپس این اطلاعات از یک مجرا (مثلاً یک رسانه جمعی) می گذرد. گیرنده «اطلاعات» را به شکل «پیام» رمزگشایی می کند که در مقصد این پیام، به نوبه خود تبدیل به معنا می شود. اگر بین دو معنا، معنای اولیه و معنای دریافتی در مقصد، انطباقی وجود داشته باشد، ارتباط برقرار شده است. اما همان طور که دفلور می گوید، این انطباق به ندرت کامل است.
بنابراین مدل شنون و ویوور به خاطر خطی بودن و نداشتن بازخورد مورد انتقاد قرار گرفت و به این صورت به شکل مهمی، تکمیل شد. این مدل از نظر نموداری به صورت شکل زیر است:

وسیله
رسانه جمعی

 

منبع
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.