ژانویه 24, 2021

علمی : بررسی تطبیقی مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم با مفهوم انتقال در اندیشه …

خاستگاه بحرانی که در پارادایم انتقال بروز کرد، عدم قطعیت عمیق آن درباره مؤثر بودن قدرت پیام فردی برای اعمال نظارت بر پیام گیر است. از چنین چشم اندازی، ارتباطات از نظر جیمز کری فرایندی است که به وسیله آن واقعیت شکل می گیرد، نگهداری می شود و تغییر ماهیت می دهد. به دیگر سخن می توان گفت که در چنین جایگاهی واقعیت به شکل نمادین تولید می شود. بر این اساس «کری» تذکار می دهد که واقعیت اجتماعی نظمی آیینی است یعنی از طریق مشارکت مردم در تجربه زیبایی شناختی، عقاید دینی، ارزش های فردی و نظریه های عقلانی و احساس واقعیت ساخته می شود و به واسطه این واقعیت ساخته شده «فرهنگ عمومی» شکل می گیرد. لُب استدلال «جان کری» در این نکته برجسته می شود که: «ارتباطات فرهنگ است». به عبارت دیگر بدون ارتباط، نه فرهنگ وجود خواهد داشت و نه واقعیت اجتماعی معنادار خواهد بود.[۴۶]
در شکل زیر سه برداشت فوق از فرآیند ارتباط به تفکیک رویکرد ارتباط گر و مخاطب به رسانه بیان شده است:[۴۷]
شکل ۲- ۲: سه برداشت از فرایند ارتباط
جهت گیری فرستنده جهت گیری دریافت کننده
مدل انتقالی انتقال معنا پردازش شناختی
مدل بیانی یا آیینی اجرا رضایت مندی/ تجربه مشترک
مدل توجه نشان دادن توجه- تماشاگری
در مدل انتقال، مفهوم ارتباط به عنوان یکی از مبانی و پایه های فکری در حوزه ارتباط است که در این تحقیق این دیدگاه مبنایی محور قرار گرفته است تا میزان تطابق آن با دیدگاه مبنایی قرآن کریم در حوزه ارتباط پیرامون مفهوم دعوت مورد بررسی قرار گیرد.
نتیجه گیری از این قسمت: مدل های ارتباط در مکتب انتقال شامل مدل انتقال یا مکانیزم ارتباط دستوری، مدل توجّه یا مکانیزم ارتباط خدماتی و مدل آیینی (بیانی) یا مکانیزیم ارتباط انجمنی است. در تحقیق حاضر مدل انتقالی یا مکانیزم ارتباط دستوری مورد نظر است، ولی در پژوهش انجام شده در مدلِ ارتباطیِ دعوت در قرآن کریم به این نتیجه رسیدیم که در نگاهِ دعوت مدار قرآن صرفاً این مدل حاکم نیست، بلکه در قرآن کریم به فراخور شرایطِ دعوت انبیاء- علیهم السلام- مدل بیانی یا آیینی و حتی مدل توجه (صرف نظر از دیدگاه رسانه های جمعی) نیز استفاده شده است. در فصل بعد به موارد این ها اشاره می شود ولی این تحقیق در صدد بررسی این مدل ها از دیدگاه نشانه شناسی در مکتب تبادل معنا نیست.
 
 
الگوهای ارتباطی در مکتب انتقال
الگوی کلود شنون و وارن ویور
کلود شنن و وارون ویوور از فراگرد کارکرد تلفن ایده گرفتند و نخستین مدل ارتباطی را برای در سال ۱۹۴۹ منتشر کردند. هدف شنن و ویوور از ترسیم این مدل بیشتر از دیدگاه ارتباطات الکترونیکی بود. آنها برای برقراری ارتباط مؤلفه های: منبع، رمزگذار، پیام یا کانال، رمزخوان و گیرنده را ارائه کردند، همچنین مؤلفه پارازیت را در مدل خود قرار دادند که به روی پیام اثر داشت.
این شش عنصر در ابتدا به صورت منبع اطلاعات، منتقل کننده، کانال انتقال، گیرنده و مقصد مطرح شده است که همگی در یک خط تنظیم شده بودند. طرح اولیه حاکی از این بود که پیام الکترونیکی به وسیله منتقل کننده از میان این خط حرکت می کند و به صورت انرژی الکتریکی تغییر شکل می یابد، سپس دوباره به صورت زبان قابل درک به وسیله گیرنده ترکیب می شود.[۴۸]
جانسون و کلر (۱۹۶۱) در نقدشان دربارۀ مدل های ارتباطی می گویند: «از همۀ کوشش هایی که امروز در علاقۀ گسترده به مدل ها صورت گرفته، تلاش شنون، مهم ترین است. برای بُعد فنی پژوهش ارتباطات، فرمول سازی های ریاضی شنون، محرکی برای بسیاری از تلاش های بعدی در این حوزه بود.» در این بحث جنبه های ریاضی کار شنون مورد نظر نیست، مدل ها و نظریه های او در مورد حوزۀ خاصی از ارتباطات کاربرد داشت، محور پژوهش او پرسش هایی بود نظیر: «چه نوع مجرا ارتباطی می تواند بیشترین مقدار سیگنال را منتقل کند؟ و در مسیر به گیرنده، چه میزان از سیگنال ارسالی به وسیلۀ پارازیت از بین می رود؟ این ها پرسش هایی هستند که بیشتر در حوزۀ نظریه اطلاعات به آنها پرداخته می شود. با وجود این، مدل نموداری که به وسیله شنون و وارن ویوور ارائه شد به شکل مقایسه ای مورد استفاده گسترده دانشمندان علوم رفتاری و زبان شناسی قرار گرفته است. البته مسائل فناورانه با مسائل انسانی تفاوت دارند، اما به سادگی می توان آثاری از مدل شنون و ویوور را در شمار زیادی از مدل های بعدی ارتباطات انسانی یافت.[۴۹]
در اینجا، ارتباطات به عنوان یک فرایند خطی و یکطرفه توصیف می شود. این مدل پنج کارکرد اجرایی و یک عامل دژ کارکردی به نام «پارازیت» را مطرح می کند. این مدل از نظر نموداری مانند شکل ۳-۲ ترسیم می شود.

منبع اطلاعات

 

فرستنده

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است