ژانویه 19, 2021

بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

متن کامل در سایت زیر :

ایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 فرضیه‌ها 4

1-4 اهداف پژوهش…. 5

1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش…. 5

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش…. 5

1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش…. 6

1-6 روش انجام پژوهش…. 7

1-6-1 روش پژوهش…. 7

1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7

1-6-3  قلمرو پژوهش…. 8

1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش…. 8

1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش…. 9

1-8 ساختار کلی پژوهش…. 10

1-9 خلاصه فصل اول. 11

فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهش‌های مربوط

2-1 مقدمه. 13

2-2 حاکمیت شرکتی.. 14

2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15

2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18

2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19

2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20

2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21

2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23

2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23

2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24

2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25

2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26

2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27

2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28

2-2-8-2 حاکمیت شرکتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29

2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31

2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31

2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31

2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33

2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33

2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34

2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35

2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35

2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36

2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38

2-2-13 چارچوب حاکمیت  شرکتی.. 39

2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41

2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41

2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42

2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42

2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42

2-2-15-4 پاداش… 42

2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43

2-2-15-6 رفتار شرکت… 43

2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43

2-2-17 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 44

2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44

2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45

2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46

2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48

2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49

2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51

2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53

2-3 رویکردهای ارزیابی عملکرد 54

2-4 ضریب Q توبین.. 55

2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57

2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58

2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61

2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62

2-6 پیشینه پژوهش…. 63

2-6-1 پیشینه خارجی.. 63

2-6-2 پیشینه داخلی.. 66

2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش…. 74

2-8 خلاصه فصل دوم. 75

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1 مقدمه. 79

3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش…. 80

3-3 متدولوژی پژوهش…. 80

3-3-1 روش‌شناسی پژوهش…. 81

3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81

3-3-3 قلمرو پژوهش…. 81

3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82

3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83

3-4-1 متغیر وابسته. 84

3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85

3-4-3 متغیرهای کنترل. 88

3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش…. 89

3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89

3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90

3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90

3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91

3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92

3-6-1 آمار توصیفی.. 92

3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93

3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش…. 93

3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93

3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94

3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95

3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99

3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100

3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102

3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102

3-8 خلاصه فصل سوم. 103

فصل چهارم: تحلیل داده‌های پژوهش

4-1 مقدمه. 105

4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش…. 105

4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107

4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109

4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش…. 111

4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113

4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

4-6-2 آزمون هاسمن.. 114

4-6-3 آزمون همسانی واریانس…. 115

4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116

4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116

4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118

4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122

4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124

4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126

4-8 خلاصه فصل چهارم. 127

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه. 129

5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129

5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129

5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130

5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132

5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

5-3 خلاصه نتایج پژوهش…. 133

5-4 نتیجه‌گیری.. 133

5-5 پیشنهادها 134

5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 135

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136

5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش…. 137

5-7 خلاصه فصل پنجم. 137

منابع و ماخذ

منابع فارسی.. 139

منابع انگلیسی.. 146

پیوست‌ها

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17

جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30

جدول (2-3): سازوکارهای حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39

جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70

جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83

جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92

جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106

جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107

جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107

جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108

جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108

جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108

جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109

جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109

جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110

جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110

جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110

جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111

جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111

جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111

جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112

جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113

جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114

جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115

جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116

جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117

جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118

جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118

جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119

جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120

جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120

جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121

جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122

جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122

جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123

جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124

جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124

جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125

جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126

جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127

جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133

 

فهرست نمودار‌ها

نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32

نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شرکت‌های جدید…………………………………………………..40