ژانویه 26, 2021

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان و …

۳۹۴

۰/۱۱
۰/۰۱
۳۸۹

فرضیه ۵: بین دانشکده و هویت جمعی رابطه وجود دارد.
رابطه بین دانشکده به تفکیک با ابعاد هویت جمعی در جداول (۴-۳۲) منعکس گردیده است و چنانچه که ملاحظه می فرمایید نوع دانشکده با ابعاد هویت جمعی به غیر از هویت جهانی رابطه دارد و در سطح ۰٫۰۵ معنادار می باشد. مقایسه میانگین حاکی از این هست که دانشجویان دانشکده هنر با تعداد ۱۴ نفر و میانگین (۲۱/۵۱) و دانشکده ادبیات و الهیات با تعداد ۹۳ نفر و میانگین (۳۰/۵۰) بالاترین میزان هویت ملی را دارند و دانشجویان دانشکده های علوم تربیتی و جغرافیا با تعداد ۵۱ نفر و میانگین (۰۱/۴۶) و مهندسی وشهید نیکبخت با تعداد ۱۰۴ نفر و میانگین (۱۱/۴۶) کمترین میزان تعلق به هویت ملی را دارند. همچنین دانشجویان دانشکده ادبیات و الهیات با تعداد ۹۳ نفر و میانگین (۹۰/۶۵) و دانشکده علوم تربیتی و جغرافیا با تعداد ۵۱ نفر و میانگین (۶۰/۶۵) بالاترین میزان هویت مذهبی را دارند و دانشجویان دانشکده های مهندسی و شهید نیکبخت با تعداد ۱۰۴ نفر و میانگین (۶۲/۶۰) و اقتصاد و مدیریت با تعداد ۴۸ نفر و میانگین (۸۹/۶۴) کمترین میزان تعلق به هویت مذهبی را دارند. همچنین مقایسه میانگین حاکی از این هست که دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و جغرافیا با تعداد ۵۱ نفر و میانگین (۲۵/۲۷) و دانشکده اقتصاد و مدیریت با تعداد ۴۸ نفر و میانگین (۴۷/۲۶) بالاترین میزان هویت قومی را دارند و دانشجویان دانشکده های هنر با تعداد ۱۴ نفر و میانگین (۴۶/۲۳) و مهندسی و شهید نیکبخت با تعداد ۱۰۴ نفر و میانگین (۱۹/۲۴) کمترین میزان تعلق به هویت قومی را دارند و که دانشجویان دانشکده اقتصاد و مدیریت با تعداد ۴۸ نفر و میانگین (۵۴/۴۳) و دانشکده علوم تربیتی و جغرافیا با تعداد ۵۱ نفر و میانگین (۸۴/۴۲) بالاترین میزان هویت جهانی را دارند و دانشجویان دانشکده های مهندسی و شهید نیکبخت با تعداد ۱۰۴ نفر و میانگین (۲۰/۴۲) و علوم پایه با تعداد ۹۰ نفر و میانگین (۲۹/۴۲) کمترین میزان تعلق به هویت جهانی را دارند.
جدول (۴-۳۲) رابطه بین دانشکده و هویت جمعی

Sum of squares Df Mean squares F Sig
هویت ملی واریانس بین گروهی
واریانس درون گروهی
واریانس کل
۱۲۴۰/۳۱
۳۳۱۷۴/۷۴
۳۴۴۱۵/۰۶
۵
۳۸۶
۳۹۱
۲۴۸/۰۶
۸۵/۹۴
۲/۸۸ ۰/۰۱۴
هویت مذهبی واریانس بین گروهی
واریانس درون گروهی
واریانس کل