ژانویه 24, 2021

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی مطالعه دانشجویان دانشگاه سیستان …

هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی)
عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی
نوع استفاده از شبکه های اجتماعی نوع لایک، کامنت، اشتراک و …
تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی
میزان احساس آزادی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی
۲-۴-فرضیه های تحقیق
بین جنس و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین سن و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین وضع تأهل و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین میزان تحصیلات وهویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین میزان درآمد و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین دانشکده و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین قومیت و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین میزان استفاده از اینترنت و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین سابقه استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین تعداد دوستان در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین میزان احساس آزادی در استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین نوع اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین نوع لایک وکامنت در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین نوع عضویت در گروه ها و تالارها و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین نوع مخاطب در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
بین نوع پیگیری اخبار در شبکه های اجتماعی مجازی و هویت جمعی (ملی، قومی، مذهبی و جهانی) رابطه وجود دارد.
فصل ۳: روش شناسی
۳-۱- روش و ابزار جمع آوری اطلاعات
روش تحقیق از نوع پیمایش مقطعی می باشد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعاتی است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیش بینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط بین بر خی متغیرها، صورت می‌پذیرد. تحقیق پیمایشی متداول‌ترین نوع روش مشاهده در علوم اجتماعی است، در هر پیمایش معمولی محقق نمونه ای از جمعیت را انتخاب می کند و پرسشنامه ای استاندارد شده در اختیار آنان قرار می دهد تا به آن پاسخ دهند (امیر کافی،۱۳۹۰: ۱۲۱).
برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. غالباً در پیمایش از تکنیک پرسشنامه استفاده می شود؛ و با توجه به اینکه در رابطه با شبکه های اجتماعی مجازی پرسشنامه استاندارد شده‌ای وجود نداشت از گویه های محقق ساخته استفاده کردیم و در رابطه با هویت جمعی و ابعاد آن از پرسشنامه و گویه های استاندارد شده استفاده شده است.
تمام مطالعات در علوم اجتماعی دارای واحد تحلیل می باشند. واحد تحلیل به وسیله موضوع تحقیق و سوالاتی که در این ارتباط مطرح می شود، مشخص می گردد (نیومن، ۱۹۹۴: ۱۰۳). به طور کلی پاسخ به سوالات تحقیق تعیین می کند که نمونه به کدام جمعیت تعلق دارد تا اطلاعات مربوط به آن جمع آوری شود. واحد تحلیل پژوهش حاضر فرد می باشد.
۳-۲-تعاریف مفاهیم
در فصل ادبیات و چارچوب نظری تحقیق، مفهوم هویت و نیز چگونگی تأثیر شبکه های اجتماعی بر هویت با توجه به رویکردهای نظری مطرح شده، مشخص و بیان شد. در این بخش به منظور آزمون فرضیه های تحقیق، هر یک از متغیرهای مستقل و نیز وابسته تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی خواهند شد.
۳-۲-۱ -تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق
شبکه اجتماعی
افراد اغلب برای دستیابی به اطلاعات، منابع و موقعیت ها به روابط شخصی و نزدیکان خود متکی هستند. این روابط، شبکه اجتماعی فرد را تشکیل می دهد و آن به نوبه خود سیستم اجتماعی را به وجود می آورد. دانشمندان اجتماعی از مفهوم شبکه اجتماعی برای اشاره به سیستم پیچیده ای روابط بین افراد در سیستم اجتماعی استفاده کرده اند. شبکه اجتماعی را می توان مجموعه ای از افراد یا سازمان ها یا مجموعه دیگری اجتماعی دانست که از طریق رابط اجتماعی مانند دوستی، همکار بودن یا تبادل اطلاعات با یکدیگر مرتبط می شوند. بدین ترتیب، شبکه های اجتماعی، الگویی ارتباطی است که مردم را به هم متصل می کند و یا پیوندهایی است که افراد را با گروه هایی از مردم مرتبط می سازد (شارع پور، ۱۳۸۶: ۱۷۰).
شبکه های اجتماعی مجازی
شبکه های اجتماعی مجازی، بخشی از فناوری های وب ۲ می باشد (ضیایی پرور، ۱۳۸۸: ۲۵-۲۴)؛ که در این شبکه های اجتماعی کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به صورت مجازی با هم جمع می شوند و جماعت های آنلاین را تشکیل می دهند؛ و همچنین متناسب با نوع موضوع فعالیت شان امکانات دیگری از قبیل خبرخوا ن های اینترنتی، بازی های آنلاین، قابلیت آپلود کردن ویدئوها و فایل های رایانه ای و برقراری ارتباط با سایر رسانه های شخصی را نیز در گزینه ها

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

یشان دارند (امینی و اکبری، ۱۳۹۱: ۱۱۷).
به اشتراک گذاری مطلب در شبکه های اجتماعی مجازی
شبکه های اجتماعی مجازی این امکان را به کاربران می دهد که مطالب و موضوعات خود را در شبکه اجتماعی مجازی به اشتراک بگذارند، یعنی اینکه مطلب یا موضوعی در صفحه خود ایجاد کنند تا کاربران دیگر هم این مطلب آگاه شوند و همچنین موضوعات و مطالب دیگران را که دوست دارند را در صفحه خود ایجاد کنند تا دوستان و دیگر کاربران هم از این مطلب با خبر شوند.
لایک و کامنت
شبکه های اجتماعی مجازی کاربرد های متعددی دارد و یکی از کاربرد های شایع شبکه های اجتماعی مجازی لایک و کامنت می باشد. منظور از لایک وکامنت، تعداد نفراتی که یک مطلب یا صفحه را پسندیده اند یا زیر مطلب یا صفحه نظر نوشته اند و تعداد لایک وکامنت در شبکه های اجتماعی بیانگر نوعی محبوبیت یا مخالفت با آن موضوع می باشد.
هویت جمعی