نوامبر 24, 2020

بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت جمعی مطالعه دانشجویان …

۲۰۱

۰/۱۱۵
/۰۵۰
۲۰۱

اخبار ملی

۰/۱۲۸
۰/۰۳۶
۱۹۹

۰/۰۸۸
۰/۱۰۷
۲۰۲

-۰/۰۰۳
۰/۴۸۲
۲۰۱

-۰/۱۶۱
۰/۰۱۱
۲۰۱

اخبار جهانی

۴-۲۹- رگرسیون چند متغیره
با این تکنیک های چند متغیره می توان به این پرسش ها در زمینۀ روابط این چند متغیر پاسخ داد: نخست، می توانیم که چه متغیرهایی دارای قوی ترین رابطه با متغیر وابسته اند (همبستگی جزئی[۳۸]). دوم، می توانیم ببینیم که کدام متغیر دارای بیشترین تأثیر بر متغیر وابسته است (رگرسیون جزئی[۳۹]). سوم، می توانیم از مجموعه کاملی از اطلاعات (متغیرهای مستقل) برای پیش بینی متغیر وابسته استفاده کنیم (رگرسیون چند متغیره[۴۰]). چهارم، می توانیم چند متغیر مستقل را باهم بکار بریم، علت متغیر وابسته را تبیین کنیم و ارزیابی کنیم که با چه دقتی می توانیم متغیر وابسته را پیش بینی کنیم (همبستگی چند متغیره[۴۱]) (دواس،۲۱۰:۱۳۸۲).
تحلیل رگرسیون چندگانه زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که بیش از یک متغیر مستقل وجود داشته باشد. تحلیل رگرسیون دو کارکرد دارد:۱٫ کارکرد پیش بینی ۲٫ کارکرد تبیین. کارکرد پیش بینی از طریق معادله رگرسیون و کارکرد تبیین از طریق ضریب تعیین انجام می شود. در رگرسیون چهار روش برای تعیین سهم نسبی هر یک از متغیرهای مستقل وجود دارد؛ نخست روش همزمان[۴۲]، دوم روش گام به گام[۴۳]، سوم روش پس روند[۴۴]، چهارم روش پیش رونده[۴۵])علی بابایی، ۱۵۹:۱۳۸۳).
در این پژوهش از روش همزمان استفاده شده است؛ و از هر کدام از ابعاد هویت جمعی به صورت جداگانه استفاده وارد معادله رگرسیون شده است. و متغیرهای که معنادار بوده اند را دوباره وارد معادله رگرسیون شده اند؛ یعنی در مرحله دوم فقط متغیرهای که در مرحله اول معنادار بوده اند وارد رگرسیون شده و تحلیل آزمون به صورت خلاصه و به صورت جداگانه برای هر کدام از ابعاد هویت جمعی تجزیه و تحلیل شده و در قسمت زیر توضیح داده شده است.
هویت ملی
همان‌طور که در جدول شمارۀ (۴-۴۶) مشاهده می کنید؛ R2 معادل ۳۳۶/۰ می باشد؛ یعنی ۳۱ درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل تبیین شده است؛ و این مقدار با توجه به سطح معناداری (۰۰/۰ =sig) معنادار است. شاخص SE متوسط مجموع مجذورات انحراف نمرات پیش بینی شده از نمرات یا ارزش های اولیه می باشد. این شاخص مقدار تغییرپذیری نقاط را در اطراف خط رگرسیون فراهم می سازد.
جدول شمارۀ (۴-۴۶) خلاصه مدل رگرسیون چندگانه به روش ورود (برای هویت ملی)

نوشته ای دیگر :   بررسی طنز،هجو و هزل در شاعران دوران بازگشت قاآنی و سروش اصفهانی ...

مدل R ۲R F SE Sig
هویت ملی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.