ژانویه 22, 2021

دانلود پایان نامه : بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1-1 مفهوم دادرسی:

سه واژه دادرسی،محاکمه و trial که به ترتیب واژه های فارسی،عربی و انگلیسی هستند و در اصطلاح حقوقی معادل یکدیگر به کار برده می شوند،در معنای لغوی متفاوت به نظر می رسند.واژه فارسی دادرسی مرکب از دو کلمه داد و رسی است،که نخستین آن به معنای عدل و انصاف و دومی به معنای رسیدن و رسیدگی کردن است.پس دادرسی یعنی به دادِ کسی رسیدن یا به دادخواهی کسی رسیدگی کردن است.بنابراین واژه دادرسی خود رسیدگی به عدل و داد را افاده می کند.

اما کلمه محاکمه که مصدر باب مفاعله از ریشه حکم یعنی قضاوت و فصل خصومت است،به معنای خواندن یکی دیگری را به نزد حاکم و قاضی و یا تخاصم طرفین در نزد قاضی است.پس واژه محاکمه مفهوم عدالت را در خود ندارد،و از این رو امر شده است که به عدل حکم کنید.

کلمه trial مصدر است که از try گرفته شده و یکی از معانی لغوی آن سنجش،آزمون و بررسی است،و در فرهنگ قضایی مفهوم رسیدگی را افاده می کند که از همین معنا اقتباس شده است.در لغت هم برخی فرهنگ ها این کلمه را به معنای رسیدگی رسمی به ادله در یک دادگاه قانونی،به وسیله یک قاضی و اغلب یک هیأت منصفه،برای تصمیم گیری راجع به اینکه آیا شخص متهم به یک جرم،مجرم است یا نه معنی کرده اند.همان گونه که ملاحظه می شود،این تعریف،ناظر بر رسیدگی کیفری است،شاید گفته شود واژه مورد بحث،بیشتر ناظر بر نوع کیفری است،لیکن موضوع محاکمه اعم از کیفری و غیر کیفری است.با نظر به این مفهوم عام می توان trial را رسیدگی قضایی معنا کرد.

با ملاحظه معنای واژه های دادرسی،محاکمه و trial می توان گفت کلمه،مشعر به نتیجه است که عبارت از حکم کردن و فصل خصومت است.دادرسی به رسیدگی برای داد ستاندن و داد دادن دلالت دارد.پس دادرسی خود به معنای رسیدگی به عدل است،اما در محاکمه و trial چنین وصفی نهفته نیست.لیکن از آنجا که در اصطلاح fair tiral که در این نوشتار از آن به محاکمه یا دادرسی عادلانه یا منصفانه یاد می شود،آنچه از وصف عادلانه یا منصفانه،مورد نظر است،متفاوت از مفهوم ماهوی عدل و داد است،توصیف دادرسی به عادلانه نیز متضمن تحصیل حاصل یا تکرار نیست.

در تعریفی از trial چنین آمده است:رسیدگی و تصمیم گیری قضایی در باره موضوعات میان طرفین دعوی،چه امور حکمی و چه امور موضوعی،در دادگاهی صلاحیت دار و یا رسیدگی قضایی به امور موضوعی و حکمی میان طرفین،در دعوایی مدنی یا کیفری،نزد دادگاهی صلاحیت دار مطابق حقوق کشور.

در این تعریف،دادرسی با سه عنصر معرفی شده است:رسیدگی و تصمیم گیری قضایی،موضوع و دعاوی مدنی یا کیفری و دادگاه صلاحیت دار.(ابراهیمی،1393:39تا41).

خرید و دانلود فایل (متن کامل پایان نامه ) با فرمت ورد در لینک زیر :

wq

بررسی اصول دادرسی عادلانه در آیین دادرسی مراجع حل اختلاف کار

1-2 مفهوم عادلانه:

عادلانه یا منصفانه،معادل واژه fair به کار برده می شود،که در لغت به معنای رفتار برابر و مطابق با قواعد و حقوق با هر شخص یا طرف آمده است و نیز به معنای معقول و عادلانه یا متناسب با شرایط است،مانند آنجا که،وصف معامله،سهم،دستمزد،قیمت و مانند آن واقع می شود.

در ادبیات قضایی این واژه به معنای داشتن وصف بی طرفی و درستی،آزادی از تعصب و جانبداری و نفع شخصی،عادلانه،منصفانه،غیر جانبدارانه و برابری میان طرفین منازعه،به کار برده می شود.این صفت در عبارت دادرسی عادلانه نیز بر همین معانی دلالت دارد.(همان:39تا41)

عدالت یعنی رعایت حقوق افراد و دادن حق به حق داران وعادل کسی است که حق هرکسی را به همان اندازه بدهد و این معنی هیچ ملازمه ای با مساوات ندارد. یا اینکه عدالت یعنی قرار دادن هر چیز در جای خود و ظلم عبارت است از قراردادن اشیاء در غیر محل خود.(یزدی،1383:133).