نوامبر 27, 2020

سایت مقالات فارسی – بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی …

روابط تئوریک را می توان بین سود تقسیمی آتی و قیمت سهام، سود تقسیمی آتی و سود آتی و سود جاری توسعه داد. هر کدام از این روابط می تواند سرمایه گذاران،‌ تحلیلگران، مدیران و سایر استفاده کنندگان را در ارزیابی اوراق بهادار کمک کند، زیرا چنین فرض میشود که ارزش اوراق بهادر تابعی از سود و ریسک آتی آن است.
سود تقسیمی آتی و قیمت ها از طریق مدل ارزشیابی به هم مرتبط میشوند. به طور کلی، مدل ارزشیابی به مبلغ سود تقسیمی که در هر دوره زمانی دریافت می شود، اعتقاد سرمایه گذاران نسبت به دریافت آن، و مبلغ دریافتها مرتبط میباشد. با وجود این، اگر سود و سود تقسیمی مرتبط فرض شوند، قیمت ها می تواند تابعی از ارزش سود آتی باشد.
برای اینکه سود محتوای اطلاعاتی[۱۶] داشته باشد، باید ارتباط متصوری بین سود و مشخصه هایی که به نظر می رسد ارزش اوراق بهادار را تعیین می کند وجود داشته باشد.
الف) نقش سود در شرکت: فرآیند اندازه گیری سود نقش مهمی در عملیات شرکت بازی می کند. سود به خودی خود سهم قابل دریافت توسط سهامداران را اندازه گیری می کند، فرآیندی هم که به سهم دولت و مدیران را تعیین می کند وابسته به فرآیند اندازه گیری سود سهامداران است. سود به خاطر ماهیت باقیماندهای که دارد، نقش ارزشمندی در مورد قابلیت تداوم عملیات شرکت بازی میکند. کارگزاران نیز از این ابزار کلیدی برای برنامه ریزی های آتی خود در مورد ادامه فعالیت با شرکت استفاده میکنند.
ب) اقلام تعهدی و نقش سودمند آنها: هر یک از تعدیلات حسابداری را که باعث ایجاد اختلاف بین سود خالص حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات میگردند، را می توان بهعنوان نتایج فرآیند حسابداری در مبنای تعهدی، طبقهبندی کنیم. بر اساس این تعریف، سود حسابداری بر مبنای نقدی با جریانات وجوه نقد عملیاتی یکسان خواهد بود. پس جزء تعهدی سود را می توان بعنوان تفاوت بین سود خالص حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات تعریف نمود. (خلیل زاده، ۱۳۸۱)

نوشته ای دیگر :   جستجوی مقالات فارسی - سیمای جامعه در آثار زویا پیرزاد- قسمت ۴۱

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-۷- تهیه و پردازش اطلاعات برای پیش بینی

یکی از اهداف مهم تهیه صورتها و گزارشهای مالی، ارائه اطلاعات لازم برای پیش بینیهای آتی استفاده کنندگان است. میزان سود ناویژه فروش سال جاری، میزان سود هر سهم، ارائه ارقام مقایسه ای سال قبل، تفکیک نتایج عملیات عادی که ماهیتی مکرر دارند از اقلام دیگر، برای پیش بینی نتایج عملیات سال آتی موثرند. ارائه نتایج عملیات عادی از قبیل درآمد فروش کالا یا عرضه خدمات،‌ پرداخت حقوق و دستمزد و تحمل هزینه های معمول به طور جداگانه در صورتحساب سود و زیان و تفکیک آنها از سایر اقلام برای پیش بینی اقلام مشابه مورد انتظار از فعالیتهای عادی سال آتی موثر خواهد بود.
در برخی موارد، رویدادهای مالی غیرمکرر، سود دوره مالی را افزایش یا کاهش داده و در سود موردانتظار تفاوت زیادی ایجاد خواهد کرد.ارائه نتایج رویدادهای مالی غیرمکرر به طور جداگانه در صورتحساب سود و زیاندرتصمیمگیریها و پیش بینی نتایج عملیات آتی سرمایهگذاران و سهامداران تاثیر زیادی دارد. مثلاً زیان ناشی از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی یا سود و زیان حاصل از فروش قسمتی از واحد تجاری از مواردی اند که به صورت غیرمکرر واقع می شوند. نتایج رویدادهای غیرعادی باید بطور جدا از نتایج عملیات عادی در صورتحساب سود و زیان گزارش شود. (عابدی، ۱۳۸۶)

۲-۲-۸- مدل پیش بینی سود

اولین موضوع این است که آیا تفکیک سودهای حسابداری متغیرهای مرتبط دقیقتری برای پیشبینی سودهای آتی فراهم میآورد. محققین بسیاری همچون فیفر و سایرین (Pfeiffer et al,1998) استدلال کردند که گزارش کردن اجزای سودها و پیشبینی این اجزا نسبت به وضعیتی که فقط مجموع سودها گزارش و پیشبینی میشود، محتوای اطلاعاتی بیشتری دارد.
برای ارزیابی قابلیت پیشبینی اجزای سودها، این تحقیق، با توجه به تحقیقات پیشین که از پیشبینی خطی ساده معروف به اسلوان[۱۷] استفاده کردهاند
مدل پیشبینی خطی ساده (اسلوان)
 
به منظور برآورد پارامترهای مدل برای شرکتهای عضو نمونه، مدل فوق بر حسب پارامترهای آنها به دو مدل ۱-۲ و ۲-۲ تفکیک شد:
مدل ۲-.۱ 
که در آن:
Earningi,t+1 = سود عملیاتی دوره آتی شرکت i
Earningsi,t= سود عملیاتی شرکت i در دوره t
Cashflowsi,t = جریانهای نقدی عملیاتی (جزء نقدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t
Vi,t = جزء اخلال ( باقیمانده شرکت i در دوره t
مدل ۲-۲ . 
که در آن:
Earningsi,t+1 = سود عملیاتی شرکت i در دوره t
Accrualsi,t = مجموع اقلام تعهدی (جزء تعهدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t
Vi,t= جزء اخلال (باقیمانده) شرکت i در دوره t
در مدلهای فوق متغیر وابسته، سود عملیاتی شرکتها در دوره t+1 است که از روی مجموع سودهای عملیاتی شرکتها و در یک مرحله با احتساب جزء نقدی سود و در مرحله دیگر با لحاظ کردن جزء غیرنقدی (مجموع اقلام تعهدی) برآورد شد.
دادههای متغیر مستقل Earnings مدلهای ۱- ۲ و ۲- ۲ فوق، دادههای سری زمانی بوده و برای متغیر Cashflows و Accruals از دادههای مقطعی استفاده شده است، که به این نوع مدلها، مدلهای سری زمانی رگرسیون[۱۸] اطلاق میگردد.
۱ – مدل پیشبینی سود با استفاده از جریان نقدی
 
که در آن:
= سود عملیاتی دوره آتی شرکت
= جریانهای نقدی عملیاتی شرکت  ام در دوره
= خطای مدل
۲ – مدل پیشبینی سود با استفاده از اقلام تعهدی
+  =
که در آن:
= سود عملیاتی دوره آتی شرکت i
= مجموع اقلام تعهدی شرکتiدر دوره t
= خطای مدل

نوشته ای دیگر :   مقاله - بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم ...

۲-۳- اقلام تعهدی[۱۹]