ژانویه 27, 2021

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی …

= سود عملیاتی دوره آتی شرکت i
= مجموع اقلام تعهدی شرکتiدر دوره t
= خطای مدل

۱ – ۹- قلمرو تحقیق

موضوعی: اینکه آیا اجزاء اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی و وجوه نقد عملیاتی توانایی پیش بینی سود را بهبود می بخشند بررسی می نماید.
مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
زمانی: دوره زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ میباشد.

۱ – ۱۰- روش گردآوری داده‏ها

در این پژوهش متغیرهای مورد نیاز عبارتند از: سود عملیاتی، خالص وجه نقد حاصل یا مصرفشده در فعالیتهای عملیاتی، مجموع اقلام تعهدی و جمع داراییها. سود عملیاتی به طور مستقیم از صورت سود و زیان شرکتها و خالص وجه نقد حاصل از عملیات نیز از صورت جریان وجوه نقد این شرکتها استخراج و مجموع اقلام تعهدی بصورت زیر محاسبه شد:
خالص وجه نقد حاصل یا مصرف شده – سود عملیاتی = مجموع اقلام تعهدی در فعالیتهای عملیاتی
به منظور کنترل اندازه شرکتها در هر سال، متغیرهای پژوهش بر جمع داراییهای هر شرکت تقسیم شد.

۱ – ۱۱- جامعه آماری و نمونه آماری

شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می‌دهد و قلمرو زمانی تحقیق از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۱ (یک دوره ۵ ساله‌) است‌. روش نمونه‌گیری‌، روش حذفی است‌. براین اساس کلیه شرکتهای عضو جامعه آماری جزء نمونه آماری منظور ‌شدند که دارای شرایط زیر بودند:
۱- شرکت جزو شرکت های سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و شرکت های بیمه نباشد.
۲- سرمایه آنها تنها شامل سهام عادی بوده و فاقد سهام ممتاز باشد.
۳- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
۴- سهام شرکت ازابتدای سالهای ۱۳۸۶ لغایت انتهای ۱۳۹۱در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.
با توجه به شرایط ذکر شده تعداد ۱۲۵ شرکت به عنوان شرکتهای عضو نمونه انتخاب شدند.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۱ – ۱۲- نتایج تحقیق

نتایج این تحقیق که ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی را نشان می دهد، حاکی از این است که بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی دوره جاری ، اجزای غیراختیاری اقلام تعهدی دوره جاری و جریان وجوه نقد عملیاتی با سود عملیاتی دوره آتی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد.

۱ – ۱۳- محدودیت ها

– محدودیت کلی که در این تحقیق وجود داشت به ساختار بازار و نحوه معاملات آن مربوط است. سهام برخی از شرکت ها به طور متناوب و برخی دیگر در دفعات محدود طی سال معامله می شود.با این حال متغیرها برای هر دو به صورتی مشابه محاسبه می گردد.این موضوع باعث می شود عملکرد سهام شرکت به درستی نشان داده نشود.
– تاثیر پذیری نتایج تحقیق از سایر عوامل، با توجه به وضعیت بورس و افزایش بی رویه قیمت سهام ،وکاهش قیمت سهام اغلب شرکت ها و متعاقبا تحت تاثیر قرار گرفتن متغیرهای شرکت ها، نتایج حاصله ممکن است از تغییرات در شرایط اقتصادی نیز تاثیر پذیرفته باشد.

۱ – ۱۴- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات

اقلام تعهدی: اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می کنند .این تفاوت نتیجه قیود حسابداری می باشد که چه موقع درآمد و هزینه باید شناسایی شوند .( اصل تحقق درآمد و اصل تطابق )
۱- اجزای اختیاری اقلام تعهدی :عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت می تواند کنترل هایی روی آنها اعمال کند. .( اصل تحقق درآمد و اصل تطابق )
۲- اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی : عبارت از اقلام تعهدی است که مدیریت نمی تواند کنترل هایی روی آنها اعمال نماید.( اصل تحقق درآمد و اصل تطابق )
جریان وجوه نقد عملیاتی: جریان ناشی از فعالیت اصلی و مستمر شرکت که مولد درآمد و هزینه است.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه

۲-۱- مقدمه

مدیران، تحلیل گران مالی و سرمایهگذاران توجه ویژهای به سود گزارش شده شرکتها اختصاص میدهند. مدیران از حفظ روند رو به رشد سود منتفع میشوند، زیرا پاداش آنها به میزان سود شرکتها بستگی دارد. تحلیلگران مالی، به پردازش و تفسیر اطلاعات میپردازند و درک صحیح اجزاء کیفیت سود یک بخش اساسی از این رویه میباشد. انتشار خبرهای خوب در مورد سود شرکتها بطور قابل ملاحظه ایی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد و بعید است که حساسیت بازار نسبت به ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود کاهش یابد. همچنین تمرکز بازار بر سود خالص باعث عدم توجه به سایر شاخصهای ارزیابی عملکرد شده است. در حالیکه بایستی به این موضوع نیز توجه شود که آیا سود خالص گزارش شده نتیجه نهایی یک فرآیند گسترده حسابداری موردنظر مدیران بوده است یا خیر؟ ارزیابی اجزاء سود به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک خواهد کرد که قضاوت و ارزیابی درستی از سود دوره جاری و برآورد سود آتی داشته باشند.
این تحقیق سودمندی جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی در توان پیش بینی سودآوری(شرکت های بورس و اوراق بهادار تهران ) را مورد بررسی و آزمون قرار میدهد. اقلام تعهدی مفهومی است نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد و اگرچه هیچ معیار قاطعی برای ارزیابی آن وجود ندارد اما فاکتورهای متعددی وجود دارند که بایستی در ارزیابی اقلام تعهدی مورد توجه قرار گیرند.

۲-۲- اهداف حسابداری و گزارشگری مالی

اهداف حسابداری و گزارشگری مالی از نیازها و خواسته های اطلاعاتی استفادهکنندگان نشأت میگیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان اثرات اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری جهت کمک به استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه برای اتخاذ تصمیمات مالی در ارتباط با واحد تجاری می باشد. ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور، صورتهای مالی اساسی شامل ترازنامه،‌ صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد می باشد که محصول نهایی فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی محسوب می گردند.
هیئت تدوین استاندارد های حسابداری مالی (FASB[3])در بیانیه مفهومی شماره (۱) تحت عنوان اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی به بیان اهداف گزارشگری مالی می پردازد که می توان آنرا به صورت زیر خلاصه نمود:
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم آورد که برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان بالفعل وبالقوه وسایر استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات منطقی سرمایه گذاری، اعتبار دهی و تصمیمات مشابه مفید و سودمند باشد. این اطلاعات باید برای آن دسته از افرادی که درک متعارفی از فعالیتهای تجاری و اقتصادی دارند و با سعی معقولی تمایل به مطالعه اطلاعات دارند،‌ قابل فهم باشد.
از آنجایی که جریانات نقدی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با جریانات نقدی واحد تجاری ارتباط دارد، گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم نماید که اعتباردهندگان، سرمایه گذاران و سایرین را در ارزیابی مبالغ، زمان بندی و ابهامات مربوط به خالص جریانات نقدی واحد تجاری کمک نماید.
گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره منابع اقتصادی واحد تجاری، ادعاها نسبت به آن منابع (تعهدات واحد تجاری برای انتقال منابع به سایر واحدها و صاحبان سهام) و اثرات معاملات، رویدادها و شرایطی که منابع واحد تجاری و ادعاها نسبت به آن منابع را تغییر می دهد، ارائه نماید.
همانطور که از مفاد بیانیه مفهومی شماره (۱) نیز ملاحظه گردید تصمیم گیری نقش محوری در تئوری حسابداری داشته است. بطوریکه در تعاریف ارائه شده از حسابداری بصورت گاه و بی گاه بر این مساله تاکید شده است.