ژانویه 27, 2021

علمی : بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی …

: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t
:  :اموال ماشین الات تجهیزات شرکت i در سال t
ج- سپس با استفاده از پارامترهای محاسبه شده در بند ب اقدام به محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA ) به شرح ذیل مینماییم
 
: تغییر در خالص حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t
:  اقلام تعهدی غیر اختیاری
:اموال ماشین الات تجهیزات شرکت i در سال t
د- پس از بدست آوردن اقلام تعهدی غیر اختیاری اقدام به محاسبه اقلام تعهدی اختیاری طبق مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل مینماییم.
 
ب : وجه نقد ناشی از عملیات : صورت جریان وجه نقد به عنوان گزارش دهنده تغییرات در وجه نقد شرکت یکی از صورت های مالی اساسی است که می تواند عملکرد مدیریت را نمایش دهد. وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان مهمترین آیتم صورت جریان وجه نقد نشان دهنده میزان وجوه وارد شده به شرکت از محل فعالیت های عملیاتی است این معیار حسابداری توسط تصمیم گیرندگان جهت تعیین عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد.

۱ – ۸ – ۲- متغیر وابسته

پیش بینی سود آتی : برای ارزیابی قابلیت پیشبینی اجزای سودها، این تحقیق، با توجه به تحقیق های پیشین که از پیشبینی خطی ساده معروف به اسلوان[۱] استفاده کردهاند
مدل پیشبینی خطی ساده (اسلوان)
 
به منظور برآورد پارامترهای مدل برای شرکتهای عضو نمونه، مدل فوق بر حسب پارامترهای آنها به دو مدل ۱-۲ و ۲-۲ تفکیک شد:
مدل ۲-.۱ 
که در آن:
Earningi,t+1 = سود عملیاتی دوره آتی شرکت i
Earningsi,t= سود عملیاتی شرکت i در دوره t
Cashflowsi,t = جریانهای نقدی عملیاتی (جزء نقدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t
Vi,t = جزء اخلال ( باقیمانده شرکت i در دوره t
مدل ۲-۲ . 
که در آن:
Earningsi,t+1 = سود عملیاتی شرکت i در دوره t
Accrualsi,t = مجموع اقلام تعهدی (جزء تعهدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t
Vi,t= جزء اخلال (باقیمانده) شرکت i در دوره t
در مدلهای فوق متغیر وابسته، سود عملیاتی شرکتها در دوره t+1 است که از روی مجموع سودهای عملیاتی شرکتها و در یک مرحله با احتساب جزء نقدی سود و در مرحله دیگر با لحاظ کردن جزء غیرنقدی (مجموع اقلام تعهدی) برآورد شد.
دادههای متغیر مستقل Earnings مدلهای ۱- ۲ و ۲- ۲ فوق، دادههای سری زمانی بوده و برای متغیر Cashflows و Accruals از دادههای مقطعی استفاده شده است، که به این نوع مدلها، مدلهای سری زمانی رگرسیون[۲] اطلاق میگردد.
۱ – مدل پیشبینی سود با استفاده از جریان نقدی
 
که در آن:
= سود عملیاتی دوره آتی شرکت
= جریانهای نقدی عملیاتی شرکت  ام در دوره
= خطای مدل
۲ – مدل پیشبینی سود با استفاده از اقلام تعهدی
 
که در آن:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.