ژانویه 23, 2021

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی …

 
: تغییر در خالص حسابها و اسناد دریافتنی تجاری
: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t
:  اقلام تعهدی غیر اختیاری
:اموال ماشین آلات تجهیزات شرکت i در سال t
د- پس از بدست آوردن اقلام تعهدی غیر اختیاری اقدام به محاسبه اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر طبق مدل تعدیل شده جونز به شرح ذیل می نماییم
 
ب – وجه نقد ناشی از عملیات : صورت جریان وجه نقد به عنوان گزارش دهنده تغییرات در وجه نقد شرکت یکی از صورت های مالی اساسی است که می تواند عملکرد مدیریت را نمایش دهد. وجه نقد ناشی از عملیات به عنوان مهمترین آیتم صورت جریان وجه نقد نشان دهنده میزان وجوه وارد شده به شرکت از محل فعالیت های عملیاتی است این معیار حسابداری توسط تصمیم گیرندگان جهت تعیین عملکرد مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد.

۳-۶-۲- داده های مورد نیاز مربوط به متغیر وابسته و چگونگی محاسبه و استخراج آن

برای ارزیابی قابلیت پیشبینی اجزای سودها، این تحقیق، با توجه به تحقیقات پیشین که از پیشبینی خطی ساده معروف به اسلوان[۵۴] استفاده کردهاند
مدل پیشبینی خطی ساده (اسلوان)
 
به منظور برآورد پارامترهای مدل برای شرکتهای عضو نمونه، مدل فوق بر حسب پارامترهای آنها به دو مدل ۱-۲ و ۲-۲ تفکیک شد:
مدل ۲-.۱ 
که در آن:
Earningi,t+1 = سود عملیاتی دوره آتی شرکت i
Earningsi,t= سود عملیاتی شرکت i در دوره t
Cashflowsi,t = جریانهای نقدی عملیاتی (جزء نقدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t
Vi,t = جزء اخلال ( باقیمانده شرکت i در دوره t
مدل ۲-۲ . 
که در آن:
Earningsi,t+1 = سود عملیاتی شرکت i در دوره t
Accrualsi,t = مجموع اقلام تعهدی (جزء تعهدی سود عملیاتی) شرکت i در دوره t
Vi,t= جزء اخلال (باقیمانده) شرکت i در دوره t
در مدلهای فوق متغیر وابسته، سود عملیاتی شرکتها در دوره t+1 است که از روی مجموع سودهای عملیاتی شرکتها و در یک مرحله با احتساب جزء نقدی سود و در مرحله دیگر با لحاظ کردن جزء غیرنقدی (مجموع اقلام تعهدی) برآورد شد.
دادههای متغیر مستقل Earnings مدلهای ۱- ۲ و ۲- ۲ فوق، دادههای سری زمانی بوده و برای متغیر Cashflows و Accruals از دادههای مقطعی استفاده شده است، که به این نوع مدلها، مدلهای سری زمانی رگرسیون[۵۵] اطلاق میگردد.
۱ – مدل پیشبینی سود با استفاده از جریان نقدی
 
که در آن:
= سود عملیاتی دوره آتی شرکت
= جریانهای نقدی عملیاتی شرکت  ام در دوره
= خطای مدل
۲ – مدل پیشبینی سود با استفاده از اقلام تعهدی
 
که در آن:
= سود عملیاتی دوره آتی شرکت i
= مجموع اقلام تعهدی شرکتiدر دوره t
= خطای مدل

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

۳-۷- طرح آزمون آماری فرضیه‌های تحقیق