ژانویه 27, 2021

بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش بینی سود آتی …

متغیرهای مستقل این تحقیق عبارتند از:
اجزای اختیاری اقلام تعهدی(DA)
اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی(NDA)
جریان وجه نقد عملیاتی(OCF)

۳-۳-۲- متغیر وابسته

متغیر وابسته تحقیق فوق سود عملیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

۳-۴- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با مشخصات ذیل می باشد:
۱- شرکت جزو شرکت های سرمایهگذاری و واسطهگری مالی و شرکت های بیمه نباشد.
۲- سرمایه آنها تنها شامل سهام عادی بوده و فاقد سهام ممتاز باشد.
۳- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
۴- سهام شرکت ازابتدای سالهای ۱۳۸۶ لغایت انتهای ۱۳۹۱در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده باشد.

۳-۴-۱- تعیین اندازه نمونه

در صدر برنامه ریزی هر مطالعه و تحقیقی این سوأل مطرح است که اندازه نمونه چقدر باشد؟ فرمول اندازه نمونه به شرح ذیل است:
 
که در این تحقیق N اندازه جامعه آماری n = اندازه حجم نمونه
P= نسبت موفقیت که ۹۵% در نظر گرفته شده است ۱-P = نسبت عدم موفقیت
Z: متغیر استانداردتوزیع نرمال  =خطای برآورد که ۵% در نظر گرفته شده است
 
با استفاده از فرمول فوق حداقل تعداد نمونه برابر ۴۶ عدد است و از آنجایی که تعداد نمونه تحقیق حاضر ۱۲۵ شرکت است پس مشکل حجم تعدادنمونه وجود ندارد.(آذر، مومنی ۱۳۸۱)
فهرست این شرکت ها در جدول (۳-۱) در انتهای این فصل ارائه گردیده است.

۳-۵- قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی)

موضوعی: اینکه آیا اجزاء اختیاری و غیر اختیاری اقلام تعهدی و وجوه نقد عملیاتی توانایی پیش بینی سود را بهبود می بخشند بررسی می نماید.
مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران است.
زمانی: دوره زمانی این تحقیق از سال ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۱ میباشد.

۳-۶- داده های مورد نیاز و چگونگی محاسبه و استخراج آنها

۳-۶-۱- داده های مورد نیاز مربوط به متغیرهای مستقل و چگونگی محاسبه و استخراج آنها

الف – اقلام تعهدی : در این مطالعه از اقلام تعهدی اختیاری (  )طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری مراحل ذیل به ترتیب اجرا شده است :
الف- ابتدا مجموع اقلام تعهدی (TA) شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود . برای محاسبه اقلام تعهدی در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز ( دچو ودیگران (۱۹۵۵)) به شرح ذیل استفاده شده است.
 
= سود عملیاتی شرکتi در سال t
= خالص جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع اقلام تعهدی
ب- در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS با استفاده از روش حداقل مجموع مربعات اقدام به محاسبه پارامترهای  و  و  به عنوان پارامترهای مختص شرکت به منظور تخمین اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA ) بر طبق معادله ذیل نمودیم:
 
: مجموع اقلام تعهدی
: جمع کل دارایی های شرکت i در سال t-1
:تغییر در خالص درآمد شرکت i بین سال t-1 و t
:  :اموال ماشین آلات تجهیزات شرکت i در سال t
ج- سپس با استفاده از پارامترهای محاسبه شده در بند ب اقدام به محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA ) به شرح ذیل مینماییم

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir