ژانویه 26, 2021

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط جریان وجوه نقد عملیاتی و اجزای اقلام تعهدی بر پیش …

اقلام تعهدی تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد حاصل از عملیات را بیان می کنند. بدین صورت است که سود حسابداری به دو جزء نقدی[۲۰] و تعهدی تفکیک شده اند که جزءنقدی همان جریان نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی و جزءتعهدی ما به التفاوت سود حسابداری و جزء نقدی آن است، بدین معنیکه اقلام تعهدی مثبت بزرگ نشان دهنده فزونی سود گزارش شده نسبت به جریان وجوه نقد تولیدشده توسط شرکت میباشد. این تفاوت، نتیجه قیود حسابداری که چه موقع درآمد و هزینه بایستی شناسایی شوند (اصل تحقق درآمد و اصل تطابق[۲۱])، میباشد.

۲-۳-۱-نقش و اهمیت اقلام تعهدی

یکی از نقش های مهم اقلام تعهدی ، انتقال یا تعدیل شناسایی جریانات نقدی در طول زمان می باشد. بهطوریکهسود بهتر عملکرد شرکت را ارزیابی نماید. (بیانیه شماره ۱ مفاهیم حسابداری، ۱۹۷۸ FASB پاراگراف ۴۴).
بعنوان مثال ثبت یک حساب دریافتنی باعث شناسایی زودهنگام جریان نقدی آتی در سود و تطابق زود هنگام زمان بندی شناسایی رویدادها از دید حسابداری با زمان بندی منافع اقتصادی حاصل از فروش می شود. به هر حال، اقلام تعهدی اغلب بر اساس مفروضات و برآوردها می باشند که اگر اشتباه باشند بایستی در سود و اقلام تعهدی آتی تصحیح گردد. برای مثال اگر عایدات حاصل از دریافتنی ها کمتر از برآورد اولیه باشد، ثبت بعدی خطای برآورد را ثبت می کند. در حالیکه صاحبنظران اعتقاد دارند که خطای برآورد و اصلاحات بعدی خبری است که نقش سودمند اقلام تعهدی را کاهش میدهد. بنابراین، کیفیت اقلام تعهدی در هنگام مواجه با خطای برآورد کاهش مییابد. بعنوان مثال پلپو[۲۲](۲۰۰۰) از خطای برآورد بعنوان فاکتوری که کیفیت حسابداری را کاهش می دهد، بحث می کند و پیشنهاد می کند صحت، درستی و دقت برآورد به ویژگی های شرکت از قبیل پیچیدگی معاملات و توانایی پیش بینی محیط شرکت بستگی دارد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۳-۲- مدل های اندازه گیری اقلام تعهدی

در زیر برخی از مدلهای اندازه گیری اقلام تعهدی تشریح می گردد:
مدل ریچاردسون(۲۰۰۱)[۲۳]: اقلام تعهدی را بشرح زیر بیان می کند:
Accruals=∆CO +∆NCO+∆FIN
Accruals=(COt-CO t-1)+(NCOt-NCO t-1)+(FINt-FIN t-1)
CO=COA-COL
NCO=NCOA-NCOL
FIN=FINA-FINL
CO[24] = اقلام تعهدی فعالیتهای عملیاتی جاری
COA[25] = دارایی های عملیاتی جاری
COL[26] = بدهی های عملیاتی جاری
NCO[27] = اقلام تعهدی فعالیتهای عملیاتی غیرجاری
NCOA[28] = دارایی های عملیاتی غیرجاری
NCOL[29] = بدهی های عملیاتی غیرجاری
FIN[30] = اقلام تعهدی فعالیتهای تامین مالی
FINA[31] = دارایی های تامین مالی
FINL[32] = بدهی های تامین مالی
مدل اسلون :[۳۳] (۱۹۹۶) اقلام تعهدی را این چنین تعریف و اندازه گیری کرد.
Accruals =∆ CA – ∆CL- DEP
Accruals = (∆AR+∆INV+∆OCA) – (∆AP+∆OCL)– DEP
CA[34] : تغییر در داراییهای جاری غیرنقدی.
∆CL[35] : تغییر در بدهیهای جاری به جزء بدهیهای کوتاه مدت [۳۶]و مالیات پرداختنی
DEP[37] : استهلاک داراییهای مشهود و نامشهود
∆INV[38] : تغییر در موجودیهای کالا
: ∆AR[39] تغییر درحسابهای دریافتنی
∆OCA[40] : تغییر در سایر داراییهای جاری
∆AP[41] : تغییر در حسابهای پرداختنی
∆OCL[42] : تغییر در سایر بدهیهای جاری
مدل تعدیل شده جونز: ( دچو ودیگران (۱۹۵۵))
در این مطالعه از اقلام تعهدی اختیاری (  )طبق مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری مراحل ذیل به ترتیب اجرا شده است :
الف- ابتدا مجموع اقلام تعهدی (TA) شرکت در سال مورد نظر محاسبه شود . برای محاسبه اقلام تعهدی در این تحقیق از مدل تعدیل شده جونز ( دچو ودیگران (۱۹۵۵)) به شرح ذیل استفاده شده است.
 
= سود عملیاتی شرکتi در سال t
= خالص جریان وجوه نقد عملیاتی شرکت i در سال t
: مجموع اقلام تعهدی
ب- در مرحله بعد با استفاده از نرم افزار Excel و SPSS با استفاده از روش حداقل مجموع مربعات اقدام به محاسبه پارامترهای  و  و  به عنوان پارامترهای مختص شرکت به منظور تخمین اقلام تعهدی غیر اختیاری (NDA ) بر طبق معادله ذیل نمودیم: