ژانویه 21, 2021

بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی پایان نامه ارشد

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

تکه ای از متن پایان نامه :

خودوزیردربارسلجوقی بوده وطبعاًتألیف چنین کتابی میزان انطباق گفته‌هاوعمل‌کردهای وی رابایک دیگردرمعرض توجه‌ی پادشاهان وعموم درباریان قرار می داده می باشد.

«ونیزروایت می باشد غیرازدوکتاب فوق‌الذکر،نوشته‌ها‌ی کوتاه دیگری ازوی به جای مانده که عبارت ازوصیت‌نامه‌ی وی می باشد ونسخه‌ای ازآن درضمن مجموعه‌ای ازاندرزنامه‌هاودستورهای مملکت‌داری چنددهه پیش ازاین به دست آمده وبعدهاهمراه بامتن منتشرشده‌ی تمامی مجموعه یک جاچاپ شده می باشد.»(ثروت،77:1376).ازنوشته‌های دیگرنسبت داده شده به وی می‌توان به سفرنامه اشاره نمود.

نمودتازمانی که خواجه درسن 77سالگی به دست یکی ازفداییان فرقه‌ی اسماعیلیه باضربت خنجری به قتل رسید.

3-7- تأثیر نظام الملک درنظامیه

معروف می باشد آلپ‌ارسلان سالی رابه مطیع کردن عاصیان وتربیت کردنشان،وصلت میان پسران خودودختران خاقانِ ماوراءالنهروابراهیم غزنوی گذرانید،وخواجه‌نظام‌الملک دستوربنای نظامیه‌ی بغدادراداد.بعضی ازمورّخین به اشتباه گفته‌اندکه این نظامیه اولین مدرسه‌ای بودکه دراسلام شناختند.بعضی ازمستشرقین هم این اظهارنظرراقبول ونقل کرده‌اند.قبل ازآن هم مدرسه درممالک اسلامی وجودداشت(الأزهرمصر).بیست سال پیش ازبنای نظامیه،درشهرنیشابوربه امرطغرل بیگ سلجوقی مدرسه‌ای ساختندکه ناصرخسرودرسفرنامه‌ی خودبه آن اشاره کرده می باشد.

درسال مرگ طغرل‌بیگ درموقعی که آلپ‌ارسلان واردشهرنیشابورشدبردرمسجدی گذشت.جمعی ازفقهاباجامه‌ای چرکین آن‌جا ایستاده بودند.رسم تعظیم ودعابه جانیاوردند.آلپ‌ارسلان پرسیدکه اینان کیستند؟نظام‌الملک که درآن موقع هنوزخواجه‌حسن‌توسی خوانده می‌شدبااوبوده وبه اوگفت این‌هاطلبه‌ی علمندکه ازهمه‌ی مردم شریف‌النّفس‌ترند.زیرا دیدکه قلب سلطان برایشان نرم شدگفت اگرسلطان اجازه دهدبرای این طبقه موضعی بسازم ومایه‌ی معاشی مقرردارم که به طلب علم ودعای دولت سلطان مشغول گردند.وی اذن داد.خواجه حسن امرکردکه درهرشهری مدرسه‌ای برای طلاب علوم دینی بسازند.

آن‌چه ممکن می باشد که خواجه‌نظام‌الملک درشروع کارخودبه آن توجه داشته باشد این می باشد که درهرمدرسه‌ای حجره‌های متعدّدبرای اقامت وسکنای طلاب ساخته باشد.برای هرطالب علمی مایه‌ی معاشی مقررکرده باشدوکتاب خانه‌ای به آن منظمّ کرده باشد.دیگراین که مدرسه رامانندنظامیه‌ی‌بغدادبسیاربزرگ ساخته باشدکه درآن انواع علوم معقول ومنقول تدریس کنندوکتاب خانه‌هایی داشته باشد.استادان وفقیهان بزرگ وعالی‌رتبه راازهمه‌ی بلاد به آن جابیاورندکه درس بگویند.طلاب علم ازهرشهری بعدازآن که ازتعلم پیش استادان خودفارغ شدندبه آن شهرها کههنگامی که خبروفات خواجه منتشرشد،حزن واندوه سراسرجهان اسلام رافراگرفت ووی مردم رابعدازخودمرده رهاکردزیرااهل علم ودانش بعدازوفات خواجه‌نظام‌الملک هیچ پشتوانه‌ی محکمی نداشتند.

اهتمام به تأسیس نظامیه‌هادرسراسرنقاط وشهرهای ایران نشان‌گر اعتقاداین حکیم ایرانی به انقلاب فرهنگی برای بازیابی استقلال واقعی ملت بااستقراردیانت وحکمت اصیل اسلامی می باشد.وی بیشترین اهتمام رابه مبارزه باپراکندگی ومقابله باشکل‌گیری حکومت‌های طایفه‌ای درنقاط مختلف کشورداشت،ودرعین اقدام‌گرایی،به حدّی مراقب رعایت آداب ومناسک دینی بودکه هرجاصدای اذان می‌شنید،بلافاصله دست ازکارمی‌کشیدوبه نمازمی‌ایستاد.این توجه‌ی عملی خواجه به دیانت وعقلانیت درتمام کارهاعامل اصلی نظم وتربیت اعتقادی وعمل گرایانه‌ی زیردستان وی درسراسرکشورودرعین حال پرهیزآن ازعمل‌زدگی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه