ژانویه 18, 2021

بررسی آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه آرای تربیتی سیاست نامه ی خواجه نظام الملک توسی

تکه ای از متن پایان نامه :

بودکه باعث شددرست درحالی که اروپاراسراسرفقروفلاکت وقحط فراگرفته بودایران عصرسلجوقی به عنوان کشوری که غرق درنعمت وپیشرفت می باشد موردتوجه‌ی دیگران قرارگیرد.

درشخصیت وی همین نکته بس که،زنی ضعیف ودرمانده ازخواجه یاری طلبید،خواجه ایستادتابه مشکل اورسیدگی کندامّااطرافیان خواجه خواستندآن زن راازوی دورکنند.خواجه آن‌ها رانهی کردکه شمابرای خدمت به چنین بشر‌های ضعیف ودرمانده‌ای گمارده شده‌ایدوگرنه پادشاهان وامراءنیازی به خدمت شماندارند.

تأثیر نظام‌الملک دراقتصادنظام الملک،بیشتر به عنوان یک مدیراجرایی موفق معروف می باشد تایک اندیشمنداقتصادی.اماذکاوت ودرایت مدیریتی اوباعث گسترش زیرساخت‌هاوتوسعه‌ی امپراتوری اسلامی گشت؛درحالی که مالیات های مناسبی ازمردم اخذمی نمود.جاده‌هانیزبه موازات آن ساخته می‌گردید.برای همین تعجب‌آور نیست که هم آلپ‌ارسلان وهم سلجوقیان ازراهنمایی‌هاوذکاوت این محقق بزرگ بهره‌مندمی‌شدند.«خلیفه‌ی عباسی القائم(1030-1075م)اورابه لقب راضی‌امیرالمؤمنین ملقب نمود؛لقبی که تا پیش ازآن به هیچ وزیری اطلاق نشده بودوملک‌شاه سلجوقی هم اورابه دلیل مواجهه‌ی موفقیت آمیزبامشکلات مختلف وسختی‌هایی که به پادشاه واردمی‌آمد،بالقب اتابک خطاب نمود.»(غزالی،143:1385)

می باشد.خواجه درنوشتن این کتاب ازکتاب‌های پیشین هم‌زیرا تاریخ‌اصفهان،تاریخ‌طبری،تاریخ‌خلفای بنی‌عباس،تاریخ‌برامکه و…کمک گرفته می باشد.

درسیاست‌نامه به داده‌های مهم تربیتی،تاریخی،اجتماعی،مذهبی،سیاسی و…برمی‌خوریم که گاهی برای تأثیردرسخن،خواجه آن‌هاراباداستان‌های تاریخی دل‌پذیری درآمیخته می باشد.این داستان‌ها گاه دست‌مایه‌ی نویسندگان ادبیات نوجوانان وجوانان نیزشده می باشد که ازآن میان می توان به حکایت‌هایی ازسیاست‌نامه ازمنوچهرعلی‌پور،بازآفرینی30داستان ازحکایت‌های سیاست‌نامه‌ی خواجه‌نظام‌الملک ازروح الله‌مهدی‌پورعمرانی،قصه‌های شیرین سیاست‌نامه ازمرجان کشاورزی بانقاشی‌های‌حدادی، داستان‌های باستان ازمحمدحسین‌خسروان،سه یاردبستانی:خیام،نظام‌الملک وحسن‌صباح نوشته‌ی‌ هالدین‌مکفال باترجمه‌ی اسداللّه طاهری وعبداللّه وزیری ونهایتاًسمرقندداستان دست‌نویس سری خیام،خواجه‌نظام‌الملک وحسن‌صبّاح ازامین‌مألوف باترجمه‌ی کاظم شیوارضوی اشاره نمود.

سیرالملوک ازاین جهت اهمیت داردکه ازواپسین اندرزنامه‌های دوره‌ی اسلامی می باشد که درون مایه‌ی شاهی آرمانی راهم‌چنان حفظ کرده می باشد.سیرالملوک خواجه رامی‌توان مهم‌ترین اندرزنامه‎ی ‌دوره‌ی اسلامی دانست وسنت اندرزنامه‌نویسی رامی توان به دودوره‌ی پیش وپس ازرساله‌ی خواجه تقسیم‌  نمود.

بازوال اندیشه‌ی سیاسی درایران،اندرزنامه‌ها هم ازمفاهیم آرمانی تهی گشته ومؤلفان آن به جای این‌که درجهت هدایت وراهبری شاهان باشند،بیشتربه توجیه سلطنت‌های مطلقه‌ی موجود می‌پرداختندوازمعنای راستین اندرزتهی می‌شدند.دررساله‌ی خواجه هم‌چنان وجوهی ازنظریه‌ی سلطنت آرمانی حفظ شده می باشد ومفردات اندیشه‌ی سیاسی ایران شهری نیزدربستری کمابیش آرمان گرایانه موردتفسیرقرارگرفته اند.

خواجه باتدبیروفراستی که داشت جهان راازشرق وغرب مسخرتیغ سلطان وقلم خویش گردانیدودشمنان دولت سلجوقی رانابودوخودهمراه لشکربه هرطرف روان بود.درکتاب راحه الصّدورآمده می باشد:«گویندخواجه درایّام وزارت باسلطان ازجیحون بگذشت واجرت کشتی‌بان جیحون ده‌هزاردیناربروالی انطاکیه نوشت اوراگفت ازجیحون تاانطاکیه نه ماه راه می باشد ملّاحان راجهت اجرت4-1-اندیشه‌های تربیتی اقتصادی خواجه‌نظام‌الملک باتوجه به کتاب سیاست‌نامه


برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه