ژانویه 16, 2021

بانکداری بدون ربا

4- در حال حاضر عمده توجه بانکها در استفاده از مرابحه بابت تخصیص منابع می‎‏باشد، لذا پیشنهاد می‎گردد محققین و متفکران صنعت بانکداری در زمینه تجهیز منابع بر مبنای مرابحه نیز تحقیق و پژوهش نمایند.
5- یکی از مهمترین معضلات نظام بانکی در حال حاضر ایجاد و وصول مطالبات معوق می‎باشد. به نظر می‎رسد در صورت اجرای صحیح، مرابحه ابزاری است که جلوی ایجاد مطالبات جدید را تا حدی خواهد گرفت، لذا پیشنهاد می‎گردد در وصول مطالبات معوق نیز مرابحه، جایگزین روشهای مرسوم فعلی گردد.
6- بدیهی است بسیاری از شبهات نظام بانکی، به خاطر عدم تطابق مناسب نیاز مشتریان با سازوکارهای موجود بانکی است. این معضل، منجر به انتقاد ربوی شدن فعالیّت بانکها می‎گردد. لذا پیشنهاد می‎گردد مرابحه در نظام بانکی کشور مطابق با نیاز و تقاضای مشتریان طراحی گردد.
7- یکی از مهمترین موضوعاتی که در زمینه استفاده از مرابحه در شبکه بانکی کشور می‎بایست مدّ نظر قرار گیرد، این است که مدیران ارشد نظام بانکی تصوّر نکنند که مرابحه یک بسته کاملاً مطمئن و بی‎عیب و نقص بوده که پیشنهاد گردیده است، و می‎بایست آنرا جلوی خود گذاشته و براساس آن اجرا نمایند. بلکه مرابحه تنها یک روش پیشنهادی به نظام بانکی کشور می‎باشد که نسبت به سایر عقود جامعتر و با فقه اسلامی انطباق بیشتری دارد. لذا مدیران و تصمیم گیران شبکه بانکی کشور می‎بایست، با تلاش و کوشش شبانه روزی و ارائه راهکارهای مناسب، تا حدی که به چارچوب فقهی و حقوقی مرابحه لطمه وارد نگردد، نسبت به طراحی و تصویب قوانین و دستورالعمل‎های اجرایی مطابق با مرابحه و البته دارای کاربرد در شبکه بانکی کشور همّت گمارند. بدیهی است هر سیستمی، در شبکه ی بانکی هر کشور، می بایست مطابق با نیازها و سلیقه های مشتریان و البته با توجه به چالشها و کمبودهای آن سیستم طراحی گردد. همچنین باید موارد دیگری از جمله توجه به سوابق قبلی، فراهم بودن بسترهای مناسب و چگونگی طریقۀ اجرا نیز مدنظر قرار گیرد. این انتظار که مرابحه، آن طور که در مالزی ویا عربستان اجرا می گردد، در ایران نیز طراحی و اجرا گردد، خیال واهی می باشد. حداقل اینکه در حال حاضر و در بدو ورود این عقد به نظام بانکی کشور، این چشمداشت دور از انتظار می باشد.
منابع و مأخذ
* قرآن مجید
الف) کتابهای فارسی
السان، مصطفی، 1389، حقوق بانکی، ناشر انتشارات سمت،
السان ، مصطفی ، 1392، حقوق بانک مرکزی ، ناشر پژوهشکده پولی وبانکی
پژوهشکده پولی بانکی، 1384، عقد مرابحه، ناشر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جمشیدی ، سعید، 1391، بانکداری اسلامی، اصول و قواعد سپرده ها، تسهیلات اعطایی و ابزارهای مستند تامین اسلامی ، انتشارات گپ، چاپ 2
حسینی، سید علی، 1385، ترجمه و تبیین اللمعه الدمشقیه، تألیف شهید اول، چاپ اول، جلد اول
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1388، ترمینولوژی حقوقی، ناشر کتابخانه گنج دانش، چاپ22
دهخدا، 1373، لغت نامه، ناشر مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه، چاپ اول، جلد سوم و جلد هفتم و جلد هشتم
8-رحیمی نیا، مصطفی ، 1371، فرهنگ جامع عربی به فارسی، انتشارات بدیهه، چاپ اول
9-صدر، سید موسی، 1350، اقتصاد در مکتب اسلام، انتشارات شرکت سهامی انتشار، تهران
10-صدیقی، محمد نجات الله، 1387، رباو بهره بانکی و حکمت تحریم آن در اسلام، ترجمه حسین میسمی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
11-عادل زاده شیرازی ، محمود، آیت الله ، آذر تاش آذرتوش، 2012م، فرهنگ مجمع لغات انگلیسی، آکسفورد، نشر فرهنگ اسلامی
12-علامه حلی،تسبیل الاذهان الی احکام الایمان ،1391، ترجمه مهدی نجفی اصفهانی، ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، چاپ دوم
13-عیوضلو، حسین، 1384، معیار عدالت و کارایی اقتصادی در تعامل بانظام اقتصاد اسلامی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)
14-فیض، علیرضا، مهذب، علی ، 1371، ترجمه لمعه، تألیف شهید اول، ناشر مؤسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ سوم، جلد اول
15-قراملکی، موسویان، 1391، مبانی فقهی بازار پول و سرمایه، دانشگاه امام صادق (ع) ، شابک
16-قضاوی وباز محمدی، 1391، عملیات بازار در چارچوب بانکداری بدون ربا، مطالعه موردی اسناد خزانه اسلامی، ناشر پژوهشکده پولی بانکی
17-لطفی، اسد الله، 1391، ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه، تالیف شهید ثانی، انتشارات مجد، چاپ دهم
18-موسوی بجنوردی، سید محمد، 1380،مقالات فقهی ، حقوقی ، فلسفی و اجتماعی، ناشرموسسه چاپ ونشر عروج
19-موسویان، بانکداری اسلامی، 1384، پژوهشکده پولی و بانکی، چاپ 5