ژانویه 25, 2021

بانکداری الکترونیکی

4-2-2 مقایسه متناظری EFE و IEF و تدوین استراتژی های متناظر
در این مرحله با استفاده از اطلاعات حاصل از مراحل قبل، از جمله مأموریت اصلی سازمان، عوامل خارجی و داخلی با هم تطبیق داده می شوند و نوعی توازن بین آنها ایجاد می شود. ماحصل این مرحله شناسایی و تعیین راهبردهایی است که در راستای مأموریت و عوامل خارجی و داخلی سازمان مربوطه می باشد.
پرسش دوم پژوهش:
استراتژی های ترجیحی با توجه به نتایج حاصل از تحلیل محیط بیرونی شامل فرصت ها و تهدیدها و همچنین تحلیل محیط درونی شامل قوت ها و ضعف ها ی داخلی برای بانکداری الکترونیکی شعب بانک مسکن استان مازندران کدام است و در چه جایگاهی از ماتریس قرار می گیرند؟
برای پاسخ به پرسش فوق، ماتریس تهدیدات، فرصت ها، نقاط قوت و نقاط ضعف(SWOT) ارایه می گردد. این ماتریس یکی از ابزارهای مهمی است که مدیران بدان وسیله اطلاعات را مقایسه می کند و می توانند از آن چهار نوع استراتژی ارایه نماید:
1-استراتژی های SO: در این نوع استراتژی سازمان با مقایسه نقاط قوت داخلی و فرصت خارجی می کوشد تا با این استراتژی از نقاط قوت خود از فرصت خارجی بهره برداری نماید.
2-استراتژی های WO: سازمان با مقایسه نقاط ضعف داخلی با فرصت های خارجی و ایجاد توازن بین آنها استراتژی های ممکن را برای از بین بردن نفاط ضعف خود به کار می برد.
3-استراتژی های ST: سازمان نقاط قوت داخلی خود را با تهدیدات خارجی مقایسه می کند. با ارایه استراتژی های مناسب با کمک این قوت ها، تهدیدات خارج سازمان را کاهش دهد.
4-استراتژی های WT: هنگامی که نقاط ضعف داخلی با تهدیدات خارجی مقایسه شد. استراتژیست ها راهکارهای مناسبی را در این زمینه ارایه می دهند.
جدول 4-5 انواع استراتژی های حاصل از مأموریت سازمان، عوامل خارجی و داخلی را نشان می دهد.
جدول 4-5 : انواع استراتژی های حاصل از مأموریت سازمان، عوامل خارجی و داخلی
عوامل داخلی

عوامل خارجی
نقاط قوت-s
– خود پردازهای بانک مسکن با خدمات مناسبی مانند وجود منوهای ساده و فراوان و برداشت بدون کارت
– خدمات کارت از قبیل صدور آنی، اقساط کارتی،کارت هدیه و….
– خدمات مناسب موبایل بانک مانند در دسترس بودن و ارسال سریع پیامک پس از هر واریز و برداشت.
– خدمات مناسبی از قبیل انتقال سه وجهی و……
نقاط ضعف-w
– وجود مقررات سخت گیرانه ،مشوق های نا کافی،عدم ریسک پذیری مدیران ،وجود دیدگاه های سنتی مدیران
– عدم نصب سریع و پشتیبانی مناسب و سرعت پایین دستگاه ها
– کمبود خود پرداز در مراکز خرید واز کار افتادگی فراوان و اهمیت بیش از حد به پول گذاری
– عدم یکپارچگی و جزیره ای بودن ،استفاده از خط دیتا،متمرکز نبودن همه حسابها
فرصت ها-o