ژانویه 17, 2021

بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیک

میشود معاملاتی است که میان بنگاهها و از طریق شبکههای کامپیوتری صورت میگیرد. این بنگاهها
میتوانند خصوصی یا دولتی انتفاعی یا غیر انتفاعی باشند. مشخصه اصلیB2B این است که این بنگاهها تلاش می‌کنند فرایندهای تجرای خود را با الکترونیکی کردن بهبود بخشند(به کمال و دیگران ،1388ص21)
2- تجارت بنگاه با مشتری(B2C) : این نوع تجرات بین بنگاه و مصرف کننده میباشد. تجارت الکترونیک بین بنگاه و مشتری بسیار رایج است پیشگام تجارت از نوع(B2C) جف بزوس بود که در سال1994 شرکتAmazon را بنا نهاد (حسنی و دیگران1387ص390). در این مدل فروشندهها شرکتها یا موسسات و خریداران افراد جامعه هستند. این روش به e-tailing هم معروف است.(توربن و دیگران ،1386 ص193)
3- تجارت مصرف کننده با مصرف کننده(C2C) : در این شکل مصرف کنندگان جز با مستقیماً با هم مرتبط شده و به خرید و خروش کالاهای خود میپردازند.(جعفر نژاد ،1382 ص77)
4- تجارت بنگاه با دولت: این نوع تجارت الکترونیکی شامل کلیه مبادلات تجاری و مالی میان شرکت‌ها با ادارات دولتی است. پرداخت مالیات و عوارض به دولت و نیز تامین نیاز ادارات دولتی به کالاها و خدمات از این طریق قابل انجام است.
5- تجارت مصرف کننده با دولت: این نوع از تجارت الکترونیکی هنوز برقرار نشده است اما پیش بینی میشود که مبادلات بین دولت و مصرف کنندگان در مواردی چون پرداخت مالیات و امور تجاری برقرار گردد.(همان منبع)
بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک
الف) یک سیستم بانکی روان و دقیق
ب) قوانین گمرکی مالیاتی و باکداری الکترونیکی
پ) کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات
ت) تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع رسانی(کپی رایت)
ث) محرمانه بودن اطلاعات شخصی
ج) تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین المللی
چ) همگاری دانشگاهها مراکز تحقیقاتی و سازمانهای مختلف
د) تامین خطوط ارتباطی پر سرعت مطمئن و ایجاد بستر مخابراتی به شکل بی سیم.
تجارت الکترونیک پدیدهای چند رشتهای است و برای توسعه آن بسترهای متعددی وجود دارد و بانکداری الکترونیکی از مهمترین آنها میباشد.(افضلی،1386ص306)
2-4-5) نقش بانک ها در تجارت الکترونیکی
بانک ها در تجارت الکترونیکی نقش بسزایی دارند؛ چرا که در انتقال وجوه و اسناد اعتباری در سیستم اینترنتی شرایط و زمینه اصلی را برای برقرار شدن و رواج تجارت الکترونیکی را فراهم میکنند. در واقع بانکداری در شیوه نوین به عنوان مکمل تجارت نوین شناخته میشود تا جایی که اگر بانک ها از سیستم مبادلاتی الکترونیکی بهره نبرند بخش بزرگی از مبادلهها مختل میشود در کل میتوان گفت که بانکداری الکترونیکی و تجارت الکترونیکی مکمل یکدیگر هستند. نقش بانک ها در تجارت الکرونیکی در شکل(9-2) زیر نشان داده شده است در سامانه مبادلات الکترونیکی که مبادلهای بین خریدار و فروشنده انجام میگیرد برای انتقال وجوه و اعتبارات این معامله نیازمند به دو بانک عامل خریدار و فروشنده خواهد بود.

شکل(2-10): نقش بانک در تجارت الکترونیک