ژانویه 26, 2021

بازاریابی خدمات بانکی

10)جعفرنژاد ،احمد؛(1382)«مدیریت تکنولوژی مدرن»تهران ، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،سال 1382
11)جعفری ،مصطفی ،اصولی ،سیدحسین ،شهریاری،حسام ،شیرازی منش ،مژده وفهیمی ،امیرحسین؛(1383) «مدیریت کیفیت فراگیر» جلد اول ،تهران ،موسسه خدمات فرهنگی رسا ،چاپ سوم ،سال 1383
12)جعفری خالدی ،حمیدرضا ،جاویدی نژاد ،بهرام ،جعفرزاده ،سجاد وجوادی،محمدرضا؛ (1385) «مبانی بانکداری داخلی»تهران ،انتشارات بانک ملی ایران ،چاپ دوم،سال 1385
13)جندقی ،غلامرضا؛(1384) «آمار وکاربرد آن درمدیریت واقتصاد»قم،شرکت تعاونی علم گستر کریمه،چاپ اول،سال 1384
14)جیمز ،الف .سن؛(1386) «مبانی فناوری اطلاعات»،ترجمه علیرضا صالحان وهاشم قاسمی مقدم ،مشهد،انتشارات درخشش،چاپ اول ،سال 1386
15)حاجی شریف ،محمود؛(1376) «طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر»تهران ،انتشارات مرکزآموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک ،چاپ اول ،سال 1376
16)حافظ نیا،محمدرضا؛(1380) «مقدمه ای برروش تحقیق درعلوم انسانی »تهران ،انتشارات سمت،چاپ چهارم،سال 1380
17)حسنی ،فرنود،سلطانی ،سهیلا وضرابیه ،فرشته ؛(1387) «مدیریت بانکداری الکترونیکی»تهران ،انتشارات سبزان ،چاپ اول ،سال 1387
18)حسینی پور ،سید رضا؛ (1383) «بازاریابی خدمات بانکی »نشریه بانک ومسکن،شماره 50،بهمن 1383
19)دلاور ،علی ؛(1373) «مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی»تهران ،انتشارات رشد،سال 1373
20)دژپسند،فرهاد؛ (1383) «انتقال الکترونیکی وجوه در ایران»تهران،معاونت برنامه ریزی و بررسیهای اقتصادی ،سال 1383
21)ربیعی ،منیژه ؛(1380)«بانک و بانکداری در ایران» انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی،چاپ اول،سال1385
22)ریاحی ،بهروز ؛(1381) «مدیریت کیفیت جامع در بخش عمومی (دولتی)»تهران ،انتشارات مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران،چاپ اول ،سال 1381
23)زمردیان ،اصغر ؛(1373) «مدیریت کیفیت جامع »تهران ،انتشارات موسسه مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان گسترش،چاپ اول ،سال1373
24)سید جوادین ،سید رضا وکیماسی ،مسعود؛(1384) «مدیریت کیفیت خدمات »تهران ،انتشارات نگاه دانش ،چاپ اول،سال 1384
25)شاملو ،مهدی؛(1386) «بازاریابی و مشتری مداری در بانک»تهران ،انتشارات اندیشه مانا ،چاپ دوم ،سال 1386
26)شیخ اسلامی ،صلاح الدین؛ (1385) «نگرش سیستمی به کیفیت »تهران ،مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران ،چاپ اول،سال 1385
27)صالحی صدقیانی ،جمشیدودهقان ،نبی اله؛ (1384).ارائه مدل زیر ساختی چهارگونه در جهت پیاده سازی و توسعه دولت الکترونیک در صنایع غذایی تهران،فصلنامه فرهنگ مدیریت ،شماره9 ،صص114-91
28)قلی پور ،رحمت اله؛(1383)«تاثیر فناوری اطلاعات برساختار سازمانی وساختار نیروی کار ،فصلنامه فرهنگ مدیریت ،شماره7 ،صص152-127
29)فرشادگهر ،ناصر ،شهیدی،محمدحسن؛(1385) «روش تحقیق وماخذ شناسی در علوم اجتماعی»تهران،دانشکده امور اقتصادی،چاپ سوم ،سال 1385
30)کارخانه ای ،بهرام ؛(1382) «کاربرد علوم رفتاری و ارتباطات در خدمت رضایت و تکریم مشتری»تهران،انتشارات دبیزش ،چاپ اول ،سال1382
31)کمالی ،کامل ودادخواه ،محمدرضا؛ (1384) «بازاریابی ومدیریت بازار »تهران ،انتشارات شهر آشوب ،چاپ سوم ،سال 1384