ژانویه 28, 2021

اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری

نوآوری علمی در فرآیندهای تولید، توزیع و کاربرد دانش.
نظام نوآوری علمی ملی.
2-4-4) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری
از جنبه فردی: خلاقیت و نوآوری عامل رشد و شکوفایی استعدادها و سوقدهنده به سوی خودشکوفایی- خلاقیت و نوآوری عامل مؤفقیت های فردی، شغلی و اجتماعی است.
ازجنبه سازمانی: خلاقیت و نوآوری عامل پیدایش سازمان، عامل تولیدات و خدمات، عامل افزایش کمیت، تنوع تولیدات و خدمات، عامل افزایش کیفیت تولیدات و خدمات و مؤفقیت در رقابت، عامل کاهش هزینهها، ضایعات و اتلاف منابع، عامل انگیزشکاری کارکنان سازمان، عامل ارتقای سطح بهداشت روانی و رضایت شغلی کارکنان سازمان، عامل ارتقای بهرهوری سازمان، عامل مؤفقیت مجموعۀ مدیریت و کارکنان سازمان، عامل رشد و بالندگی سازمان، عامل تحریک و تشویق حس رقابت، عامل کاهش بوروکراسی اداری، کاهش پشت میز نشینی و مشوق عمل گرایی، عامل تحریک و مهیا کردن عوامل تولید است.(آقاداوود و حاتمی و حکیمینیا، 1389، ص9)
2-4-5) ساختارنوآوری
چارچوب نوآوری در شکل(2-11)مشخص کننده موارد زیر است (امیریان زاده،1387،ص39):
چالش، نیروی پیش برندۀ نوآوری است، هرچه چالش بزرگتر باشد تعهد به انجام آن بالاتر است. تلاشهای نوآوری انرژی بیشتری میطلبد.
تمرکز بر مشتری، نیروی هدایت کنندۀ نوآوری است. تعامل با مشتریان و فهم نیازهای آنها یکی از بهترین راههای کشف فرصتها و قابلیتهای جدید و انگیزه برای اجرایی ساختن آنهاست.
خلاقیت، مغز نوآوری است. همه چیز از یک اندیشه آغاز میشود و سازمانهای نوآور دریافته اند اندیشهها میتوانند از هر جایی برخیزند.
ارتباطات شریان حیات نوآوری است. جریان آزاد اطلاعات، عقاید و احساسات، شریان حیاتی نوآوری است.
همکاری، قلب نوآوری است. نوآوری یک فرآیند گروهی است و تغذیه این فرآیند، تعامل اطلاعات و قدرت تیمی است.
تکمیل، عضلات نوآوری است. نوآوریهای جدید پروژههایی هستند که به صورت مؤفقیتآمیزی به عنوان عقاید برتر مطرح و با مهارت بالا اجرا شدهاند.
دقت و تأمل، نردبان نوآوری است. درس گرفتن از پروژههای مؤفق و نامؤفق، بینشی را برای ما ایجاد میکند که براساس آن مؤفقیتهای بعدی امکان پذیر میشود.
فرهنگ، محدودۀ ایفای نقش نوآوری است. فرهنگ انعکاس رهبری، هنجارها، ارزشها و نمود عینی و قابل دید چگونگی انجام کار و رفتار افراد سازمان با یکدیگر است.
فراهم ساختن محیط منعطف، افراد را قادر میسازد تا به ایدههای کارکنان احترام بگذارند، ریسک را تحمل کنند ، برای مؤفقیتها جشن بگیرند، احترام به کارکنان را سر لوحه کارهای خویش قرار دهند و تفریحات را تشویق نمایند.
شکل(2-11)چارچوب DNA نوآوری (امیریان زاده،1387ص42)
2-4-6) اصول نوآوری
برخی از مهم ترین اصول نوآوری عبارتاند از (دهقان نجم،1388،ص48):
همه ایدهها ارزشمند هستند، بنابراین سزاوار است محیطی فراهم نمود که همه ایدهها شکوفا و پرورش یابند.
مبتکر ایده، برای ارتقاء و پرورش ایده به کمک نیاز دارد. به عبارتی ایدۀ مبتکر باید توسط یک حامی مورد پشتیبانی قرار گیرد.
مبتکران ایده، عامل اصلی و اساسی رشد سازمان هستند.
2-4-7) سطوح نوآوری سازمانی
کانتر نوآوری سازمانی را در سه سطح زیر طبقه بندی کرده است: (باقری،1387،ص57)
در سطح ارشد: وجود یک دیدگاه وسیع نسبت به آینده و تعهد به انجام نوآوری با سرمایه گذاری بر روی محصولات و فناوریهای جدید.