ژانویه 16, 2021

اهمیت ازدواج

در نتیجه باید گفت که: علت تحریم به هر دلیلی که بوده باشد، درادیان سه گانه ی الهی ازدواج با محارم تقبیح وتحریم شده است.
6-2- وجوه افتراق اسلام و مسیحیت و یهودیت در نکاح:
علت اهمیت ازدواج در قرآن کریم با علت اهمیت ازدواج درعهد قدیم وعهد جدید کاملاً تفاوت دارد.
اهمیت نکاح: در عهد قدیم اهمیت ازدواج بیشتر برای ازدیاد نسل وآن هم به خاطر ترس از دشمن بود.
اهمیت نکاح: در عهد جدید و در جوامع مسیحی قرون اولیه ازدواج اهمیتی نداشته است.
بدین لحاظ،می بینیم که در عهد جدید به مسائل مربوط به ازدواج چندان توجهی نشده است و باید گفت که نظر آنان در زمینه ی ازدواج کاملاً خلاف کتاب مقدس است. هم چنان که می دانیم کتاب مقدس شامل عهد قدیم و عهد جدید است که مسیحیان بنابر آنچه که در انجیل متی5: 17-20 آمده است تمام مطالب عهد قدیم را قبول دارند و چنان که ذکر شد در این کتب اهمیت فراوانی به مسئله ی ازدواج داده شده است به طوری که در سفر پیدایش خداوند می فرماید:شایسته نیست که آدم تنها بماند.
اهمیت نکاح: در قرآن کریم اهمیت ازدواج با توجه به اینکه یکی از مهم ترین طرق مبارزه با فحشا، ازدواج و ارضای غریزه ی جنسی از راه مشروع است، به ازدواج اهمیت می دهد.
ذکر آیه ی « وَأَنکِحُوا الْأَیَامَىٰ مِنکُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائِکُمْ ۚ إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّـهُ مِن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّـهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ » « البته باید مردان بی زن وزنان بی شوهر و کنیزان وبندگان خود را به نکاح یکدیگر درآورید (تا میان مؤمنین مرد بی زن وزن بی شوهر باقی نماند واز فقر مترسید که) اگر مرد و زنی فقیرند خدا به لطف خود آنان را بی نیاز ومستغنی خواهد فرمود که خدا به احوال بندگان آگاه ورحمتش وسیع است. » (نور/32) و بیشتر آیات آن در باره ی عفاف است، بر همین امر دلالت می کند. نکته دیگر این که قرآن به ازدیاد نسل نیز توجه دارد وآن را برای هدف دیگری توصیه می کند؛ چنان که می فرماید: «نِسَاؤُکُمْ حَرْثٌ لَّکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّـهَ… » « زنان شما کشتزار شمایند از هر طرف که خواستید به کشتزار خود درآیید ودر صدد پدید آوردن یادگاری ونسلی برای خود برآیید واز خدا پروا کنید… »(بقره / 223).
خداوند در این آیه شریفه انسان ها را با جمله: «َقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ » به ازدواج وتناسل وامی دارد تا نوع بشر در زمین باقی بماند. اما غرض خدای سبحان از بقای بشر در زمین، بقای دین وظهور توحید وپرستش اوست. بنا بر این مراد از جمله ی «َقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ » در این آیه مسئله ی تولد و تقدیم داشتن افراد جدید الوجود به بشریت وجامعه است.
بنا بر این، می بینیم که هدف از ازدواج و ازدیاد نسل از نظر قرآن کریم با آنچه که در عهدین آمده است تفاوت دارد.
مهریه: در تورات مهر وجود دارد اما مختص به اولیای دختر است.
مهریه: در انجیل مهریه با توجه به این که قوانین فرقه های مختلف با یکدیگر متفاوت است چنانچه در فرقه کاتولیک مهریه وجود ندارد، اما در فرقه پروتستان، مهریه اجباری نبوده ولی با رضایت زوجین مشخص می شود.

پیشنهادها
این پژوهش به شیوه تطبیقی، افزون بر ارزش علمی آن، می تواند راهی برای ایجاد تفاهم میان ادیان و بستر ساز نزدیکی آنان وجلوگیری از تعصب کور کورانه وامکان قبول آرای مخالف وباز کردن راه اجتهاد روش مند، از طریق آشنایی با احکام وادله کتب آسمانی «تورات، انجیل، قرآن» وتأثیر به سزا ومفید در شکل گیری قوانین متقن و کارآیی وجامعیت قابل توجه تر نظام های فقهی داشته باشد.
این پژوهش که گامی کوچک در این زمینه است، به ارائه دیدگاههای «تورات، انجیل، قرآن» در باره نکاح، در جهت یافتن مشابهت ها و تفاوتهای آنها در این باره می پردازد.
در این پایان نامه به مهم ترین مسائل نکاح، از نظر تورات و انجیل و قرآن کریم پرداخته شده است اما با توجه به دامنه گسترده مسائل آن وارتباط وتأثیربرخی از مسائل بر برخی دیگر، نیاز به تحقیقات بیشتری دارد ؛ از این رو پیشنهادهایی در کار هایی که سیاست گذاران وبرنامه ریزان واندیشمندان مباحث علمی می توانند در این حوزه دنبال نمایند در ذیل بیان می شود.
الف) برنامه های پیشنهادی
1. گسترش تحقیقات علمی، به شیوه موضوعی وتطبیقی میان ادیان یهودی و مسیحیت واسلام با گستره بیشتر، با پزوهش گروهی، در مراکز تخصصی با هدف تقریب میان ادیان سه گانه و فراهم آوردن زمینه های گفتمان بین ادیانی.
2. تشکیل نشست های علمی، با حضور عالمان وفقیهان، از ادیان سه گانه « یهودی و مسیحیت واسلام» وبرگزاری نشست های علمی وتخصصی در موضوعات مختلف، از جمله احکام نکاح.
3. ایجاد فضای نقد وگفتگو در مباحث احکام فقهی در ادیان مذکور، توسط حوزه های علمیه، به جهت گسترش وتعمیق مباحث فقهی.

پ-1 – محرمها
پدر: پدرت- پد پدرت- پدرپدرپدرت و…- پدرمادرت- پدرمادرپدرت- پدرمادرمادرت- پدر پدر مادرت و…- پدر شوهرت- پدر پدر شوهرت- پدر مادر شوهرت و…