نوامبر 24, 2020

انگیزه ها و اهداف

گام چهارم: راه‏های عقلانی را انتخاب کنند.
گام پنجم: ارزیابی را در تمام مراحل برنامه خود انجام دهند.
گام ششم: ابتدا افراد تحت ستم را شناسایی و سپس سازمان‏ها را وادار به عمل به خواسته‏هایشان کنند.مالکوم پین؛(1390).
4-5- جایگاه حرفهای مددکاراجتماعی
متأسفانه علیرغم پیشرفت علمی و رشد جایگاه حرفهای مددکاری اجتماعی درکشورهای مختلف و حتی در جوامع در حال توسعه، در کشور ما به دلیل کم توجهی به این حرفه، مددکاری اجتماعی آنطور که باید و شایسته است نتوانسته جایگاه مطلوب خود را در سازمانها و نهادهای دولتی و حتی دانشگاه ها و به ویژه در حوزه وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی بیابد. بخشی از این مشکل به دلیل کمبود نیروی متخصص کارآمد مددکاری اجتماعی است که دلایل آن نیزعبارتند از: الف: محدود بودن تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت تربیت نیروی متخصص بخصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی به ویژه دورهی دکتری است. ب: مشکل دیگر مددکاری اجتماعی این است که در تمام مقاطع این رشته و به ویژه در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد، فقط مددکاری اجتماعی عمومی تدریس می شود درحالی که باید این رشته تخصصی شود و به آموزش و تربیت دانشجویان به صورت تخصصی در حوزههای متخلف مانند: مددکاری بالینی، مددکاری صنعتی، مددکاری خانواده ومددکاری پزشکی و بهداشتی، مددکاری روانی و مشاوره و… بپردازد. ج: نبود یک سازمان قوی همانند سازمان روانشناسی و مشاوره به عنوان حامی و پشتیبان فارغ التحصیلان مددکاری اجتماعی. که به نظر محقق این مشکلات باعث گردیده این حرفه رشد و توسعه کافی نداشته باشد و نتواند جایگاه شایسته خود را پیدا کند. اما امتیاز ویژه برای فارغ التحصیلان این رشته تحصیلی این است که کارشناسان و کارشناسان ارشد رشته مددکاری اجتماعی در دوران تحصیل خود با گذارندن چندین دوره آموزشی عملی (کاروزی) در هر سه روش مددکاری اجتماعی(روش فردی، گروهی وجامعهای) در مؤسسات ارائه دهندهی خدمات اجتماعی و مراکز آموزشی، درمانی و توانبخشی مختلف، مهارت‏ها و توانمندی های حرفهای لازم را برای مواجهه با مشکلات گروه های هدف به دست می آورند. با توجه به این نکات و اینکه محقق خود شاغل در دفتر مرکزی مشاوره دانشجویی وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی است. مشکلات اصلی مددکاری اجتماعی در ادارات مشاوره دانشجویی 1-کمبود شدید نیروی متخصص مددکاری اجتماعی 2- عدم بکارگیری مددکاران اجتماعی شاغل در جایگاه تخصصی و پست سازمانی خود3- بکارگیری نیروهای غیر مانند روانشناس و مشاوره در پست های سازمانی مددکاری اجتماعی3- کمبود کارگاههای آموزشی تخصصی در حوزه خدمات مددکاری اجتماعی جهت به روز رسانی دانش و مهارت‏های حرفهای مددکاران اجتماعی.
5-5- خدمات تخصصی مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی برای ارائه خدمات تخصصی و حرفهای خود در ادارات مشاوره دانشجویی میتوانند به سه روش خدماتی مستقیم شامل:مددکاری فردی، مددکاری گروهی و مددکاری جامعهای و سه روش خدماتی غیر مستقیم شامل: مدیریت سازمان، تحقیق اجتماعی و اقدام اجتماعی عرضه گردد. دراینجا ضمن ارائه تعریف کلی از مددکاری اجتماعی به معرفی مختصر هر یک از این روشها و اهداف آن می پردازیم.
الف: مددکاری اجتماعی : حرفهای است مبتنی بر استعدادها، مهارت‏ها و دانشهای خاص، به منظور فراهم آوردن شرایط مادی و معنوی برای افراد و اقشار نیازمند جامعه، بهگونهای که در جهت شناخت و رفع مشکل خود برانگیخته شوند. زاهدی اصل؛(1390)
هدف مددکاری اجتماعی کمک به افراد، خانواده ها و گروههای اجتماع است تا بتوانند توانمند شده و خود به کمک خودشان اقدام کنند. بنابراین،”توانمند سازی ” از کلید واژه های اصلی و مهم در مددکاریست. مددکاران اجتماعی با برخورداری از دانش آکادمیک و کسب تجربههای علمی ناشی از تحصیلات دانشگاهی، کارورزیهای ممتد و مستمر و کسب تجربه درعمل، و با تکیه بر دانش و آگاهی، مهارت‏های حرفهای و مهمتر از همه، با پشتوانه اصول وارزشهای حرفه مددکاری می توانند در حوزه ها و عرصه های مختلف به خدمت بپردازند.
ارزشهای اساسی در مددکاری اجتماعی به مثابه اساسنامه حرفه مددکاری اجتماعی و اصول مددکاری به منزله آیین نامه های اجرایی آن است.
ب: ارزش های حرفهای مددکاری اجتماعی: 1- حرمت مقام انسان 2- اختیار انسان 3- ارزش برابری انسانها(عدالت اجتماعی) 4- مسئولیت فردی و اجتماعی
پ: اصول حرفهای مددکاری اجتماعی:1- اصل پذیرش2- اصل فردیت3- اصل رابطهی حرفهای 4- اصل مشارکت 5- اصل رازداری حرفهای 6- اصل خود آگاهی. مصلحی؛(1383)
ج: روش های مستقیم
مددکاری فردی : یا کار با فرد، خدمات حرفهای خود را به فرد دارای مشکل(دانشجو) و خانواده او ارائه می دهد. مراحل کار در مددکاری فردی.
مددکاری گروهی : یا کار با گروه،خدمات حرفهای خود را از طریق گروههای دارای مشکل(گروه دانشجویان دارای مشکل مثلاً: افت تحصیلی) و با استفاده از خاصیت گروه، به اعضاء ارائه می نماید.
مددکاری جامعهای : یا کار با جامعه،خدمات حرفهای خود را به افراد یک جامعه (جامعه دانشجویی) محدوده مشخص(دانشگاه وخوابگاه) از طریق گروههای دورن آن جامعه، با استفاده از فنون برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه و ارزشیابی خدمات عام المنفعه ارائه می نماید.
د: روش غیر مستقیم
مدیریت سازمان : مددکار اجتماعی در نقش مدیر، خدمات حرفهای خود را با سرپرستی و مدیریت ادارات مشاوره دانشجویی ارائه می نماید.
تحقیق اجتماعی : مددکار اجت
ماعی در نقش محقق، خدمات حرفهای خود را برای استفاده در طرح های اجرایی از طریق تهیه پروپزال طرح های تحقیقاتی مانند: علل افت تحصیلی ارائه نماید.
اقدام اجتماعی : مددکار اجتماعی در نقش کارشناس، خدمات حرفهای خود را با استفاده از قوانین و امکانات موجود و یا از طریق تهیهی آیین نامه ها و دستورالعمل های جدید و ایجاد امکانات ارائه نماید. سام آرام؛(1371)
6-5 مراحل و تکنیکهای مددکاری اجتماعی
جمع آوری حقایق: مددکاری اجتماعی از مهارتهای مشاهده، مصاحبه، بازدید منزل،بازدید محل کار، پژوهش میدانی و… برای جمع آوری حقایق به صورت حرفهای استفاده می کند.
تشخیص مشکل: برای تشخیص هر مشکل ابتدا می بایست نیازهای وابسته به آن شناسایی نمود.توجه به همه ابعاد وجودی انسان،شناخت علایق، انگیزه ها و اهداف مددجو،مددکار را به نیاز واقعی و تشخیص مشکل هدایت می کند.اما کلید اصلی، مهارت مددکار در جمع آوری اطلاعات و تحلیل صحیح کارکردهای واقعی روانی – اجتماعی و خانوادگی مددجو است.
طرح درمانی: بر اساس تشخیص مشکل اقدام می شود و هنگامی که روابط علت و معلول در مشکلات روشن شود اقدامات لازم برای روبرو شدن آنها قابل طرح خواهد بود.
اجرای طرح درمانی: در اجرای طرح درمانی مددکار به جنبه های مثبت مددجو توجه می کند تا او قدم های در حل مشکل خویش بردارد.

نوشته ای دیگر :   قائم مقام فراهانی