ژانویه 19, 2021

انواع مهارتهای زندگی

5- جلب مشارکت همکاری دستگاه‏ها و نهادهای ذینفع، توسعه و تقویت این نوع همکاری‏ها
6- استفاده بهینه از زمان آموزشی و اوقات فراغت فراگیران
7- کمک به غنی سازی محیط فراگیران و تلاش برای تحقق اصل چند تألیفی و تنوع محتوا
8- توانمندسازی مخاطبان در ابعاد مختلف زندگی به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات و برخورد مناسب با مسائل زندگی و ایجاد اعتماد به نفس
9- همگام شدن با تحولات جهانی در آموزش و تربیت
10- افزایش توانایی روانی- اجتماعی
11- ارتقای سطح بهداشت روانی
12- پیشگیری از شکل‏گیری رفتارهای آسیب رسان
13- ارتقای سازگاری فرد با خود، با دیگران و با محیط زندگی، بدون آسیب رساندن به خود و دیگران و رسیدن به حداکثر شادمانی
14- پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی مانند سوءمصرف مواد مخدر، خودکشی، بزهکاری و….
15- ارتقای رشد شخصی و اجتماعی
16- محافظت از حقوق انسان‏ها
17- پیشگیری از مشکلات بهداشتی.ولی زاده؛(1381).
8-2- انواع مهارتهای زندگی
همان طورکه از تعاریف استنباط می‏شود، مهارتهای زندگی متنوع هستند و بسته به شرایط و عناصر اجتماعی و فرهنگی از جامعه‏ای به جامعه دیگر ممکن است، متفاوت باشند. اکنون به توضیح هر یک از مهارتها می‏پردازیم.
1- توانایی تصمیم گیری: این توانایی به فرد کمک می‏کند تا به نحو مؤثرتری در مورد مسائل زندگی تصمیم گیری کند. اگر کودکان و نوجوانان و جوانان بتوانند فعالانه در مورد اعمالشان تصمیم‌گیری نمایند، جوانب مختلف انتخاب‌ها را بررسی و پیامد هر انتخاب را ارزیابی کنند، مسلماً در سطوح بالاتر بهداشت روانی قرار خواهند گرفت.
2- توانایی حل مسئله: این توانایی فرد را قادر می‏سازد تا بطور مؤثری مسائل زندگی را حل نماید. مسائل مهم زندگی چنانچه حل نشده باقی بمانند، استرس روانی ایجاد می‌کنند که به فشار جسمانی منجر می‌شود.
3- توانایی تفکر خلاق: این نوع تفکر، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است وآموزش آن فرد را قادر می‏سازد تا در برخورد با ارزش‏ها، فشار گروه‏ها در رسانه‏های گروهی مقاومت کنند و از آسیب‏های ناشی از آن در امان بماند.
4- توانایی تفکر نقادانه: این نوع تفکر، توانایی تحلیل اطلاعات و تجارب است وآموزش آن فرد را قادر می‏سازد تا در برخوردبا ارزش‏ها، فشار گروه و رسانه‏های گروهی مقاومت کند و از آسیب‏های ناشی از آنان در امان بماند.
5- توانایی ارتباط مؤثر: این توانایی به فرد کمک می‏کند که بتواند کلامی یا غیر کلامی و مناسب با فرهنگ، جامعه و موقعیت خود را بیان نماید، بدین معنی که فرد بتواند نظریه‏ها، عقاید، خواسته‏ها، نیازها و هیجان‏های خود را ابراز و به هنگام نیاز بتواند درخواست کمک و راهنمایی کند
6- توانایی روابط بین فردی: این توانایی به ایجاد روابط بین فردی مثبت و مؤثر خود با انسان‏های دیگر کمک کند. یکی از این موارد، توانایی ایجاد و ابقای روابط دوستانه است که در سلامت روانی و اجتماعی، روابط گرم خانوادگی به عنوان یک منبع مهم حمایت اجتماعی و قطع روابط ناسالم نقش بسیار مهمی دارد.
7-توانایی خودآگاهی: خودآگاهی توانایی شناخت خود،آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قدرت، خواسته‏ها و ترسها است. رشد خودآگاهی به فرد کمک می‏کند، دریابد تحت استرس قرار دارد یا نه و این معمولاً پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.
8- توانایی همدلی: همدلی یعنی فرد بتواند زندگی دیگران را حتی وقتی با آنها بسیار متفاوت است، بپذیرد و به آنها احترام بگذارد. همدلی، روابط اجتماعی را بهبود می‏بخشد و به ایجاد رفتارهای حمایت کننده و پذیرنده نسبت به انسان‏های دیگر منجر می‏شود.
9- توانایی مقابله با هیجان: این توانایی فرد را قادر می‏سازد تا هیجانها را در خود و دیگران تشخیص دهد. نحوهی تأثیر هیجانها بر رفتار را بداند و بتواند واکنش مناسبی به هیجانهای مختلف نشان دهد. اگر با حالات هیجانی، مانند غم، خشم یا اضطراب درست برخورد نشود، این هیجانها تأثیر مستقیم بر سلامت جسمی و روانی خواهند گذاشت.
10- توانایی مقابله با استرس: این توانایی شامل شناخت استرس‏های مختلف زندگی و تأثیر آن بر فرد است. شناسایی منابع استرس و نحوهی تأثیرگذاری آن بر انسان فرد را قادر می‏سازد تا با اعمال و موضع‏گیری‏های خود، فشار و استرس را کاهش دهد. نوری قاسمآبادی و محمد خانی؛(1379)