ژانویه 22, 2021

انواع مدلهای نوآوری سازمانی

2010
اکتشافی، استثماری
16
آن هو
2011
فناوری(محصول، فرایند، خدمات)،بازار(قیمت، ترفیع،مکان)، اداری(راهبرد، ساختار، سیستمها و فرهنگ نوآوری)
17
قلی پور،جندقی، میرزایی، ارباتان
2011
محصول،فرایند،رفتار،راهبردی
18
ژوهانسن، السن
2011
معماری، بنیادی ، افزایشی ، پیمانی
جدول (2-9) طبقه بندی نظرات صاحب نظران براساس انواع نوآوری سازمانی(رضوانی وگرایلی نژاد،1390،ص24)
2-4-9) انواع مدلهای نوآوری سازمانی
فرآیند نوآوری سازمانی را می توان در قالب الگوهای زیر بررسی کرد (احمدی و نصیری واحد، 1386، ص3):
2-4-9-1) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی)
در طی سالهای 1960-1950 فرآیند نوآوری بر اساس یک مدل خطی تعریف میشد. در این مدل ساده فرض می شود که نوآوری با تحقیق علمی جدیدی شروع میشود و در مراحل بعد به توسعۀ محصول، تولید و بازاریابی میرسد و در خاتمه کالا، خدمت یا فرآیند جدید با مؤفقیت به فروش خواهد رسید. بر طبق این مدل بیان میشود که برای ایجاد بازار پیشرو، باید تحقیقات علمی را بهبود و توسعه داد و تأکید بر روی تحقیق و توسعه است و نیاز بازار هم بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه تعریف شده است و ماهیتی مستقل ندارد. رمز مؤفقیت نوآوری طبق این مدل، سرمایه گذاریهای کلان در تحقیق و توسعه است. در این مدل هیچ باز خوردی بین مراحل در نظر گرفته نشده است. بنابراین تنها جوابگوی صنایع سادهای مانند پتروشیمیها خواهد بود (احمدی و نصیری واحد، 1386، ص3)
2-4-9-2) مدل کشش بازار :
از اوایل 1960، دومین مدل خطی نوآوری با توجه به دیدگاههای اقتصادی شکل گرفت. در این مدل نوآوریها نتیجۀ تقاضا و نیاز بازار بودند و تقاضای بازار مستقیماً باعث ایجاد نیاز جدید توسعه تکنولوژی شرکتها میشد. در این مدل بیشتر نوآوریها حاصل کار واحدهایی است که به طور مستقیم با مشتری در ارتباط اند، چون که این واحدها نیاز و خواستۀ مشتری را بهتر میشناسند و محل سرمایه گذاریها را بهتر تشخیص میدهند. در این مدل، بازار تعیین میکند که در چه پروژههای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری شود و تأکید بر روی بازار و نیاز مشتری است (احمدی و نصیری واحد، 1386، ص4)
شکل (2-16) مدل کشش بازار
2-4-9-3) مدل اتصالی
بسیاری از محققان با بررسی دو مدل خطی ساده فوق به این نتیجه رسیدند که فرآیند نوآوری را نمیتوان در قالب مدلهای خطی به طور شفاف بیان کرد. بلکه گاهی اوقات تحقیقات علمی باعث تولیدات جدید در بازار می شود و گاهی نیز نیاز بازار واحد تحقیقات را وادار به نوآوری میکند. در واقع هدف مدل سوم نشان دادن توالی عملیات در نوآوری و وجود پس خورد بین واحد تحقیق و توسعه و بازار بوده است. یعنی گاهی اوقات
و در برخی از صنایع، تقاضای بازار بر بخش تحقیق و توسعه فشار وارد میکند تا تحقیق علمی جدیدی انجام دهد و گاهی اوقات نوآوری نتیجه فعالیتهای مستقل تحقیق و توسعه بوده است (احمدی و نصیری واحد، 1386، ص4)