انواع قاچاق کالا، انواع قاچاق

Off By
دانلود پایان نامه

از دید صاحبنظران تقسیم بندی های فراوانی از قاچاق هست که قاچاق کالا درکنارقاچاق مواد مخدر ، خدمات، اشخاص، جنگی و غیره از مهمترین و گسترده‌ترین انواع قاچاق به شمار می­رود. بعضی از حقوقدانان قاچاق را درسه دسته تقسیم کرده اند: آغاز قاچاق محض، بدین معنا که قانونگذار فعل مجرمانه ای را صریحاً قاچاق دانسته و    اما از مجموع مقررات موضوعه مربوط به قاچاق کالا، می­توان انواع قاچاق کالا را به توضیح ذیل نام برد:

1ـ قاچاق اموال موضوع درآمد دولت

2ـ قاچاق اموال ممنوع الورود

3ـ قاچاق اموال ممنوع الصدور

4ـ قاچاق کالاهای انحصاری

5ـ اعمال در حکم قاچاق

بند اول–   قاچاق اموال موضوع درآمد دولت

قاچاق اموال موضوع درآمد دولت عبارت می باشد از وارد کردن یا صادر کردن اموال موضوع درآمد دولت بدون رعایت و انجام تشریفات خاص گمرکی و یا انجام هر نوع  اقدام دیگری که به موجب قوانین خاص در حکم قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب می­گردد. اصطلاحاً در گمرک،به قاچاق کالای موضوع درآمد دولت «قاچاق کالای مجاز نامیده می­گردد». یعنی[1]– به نقل از وب سایت معاونت حقوقی و امور مجلس