ژانویه 16, 2021

انواع اعتبارات اسنادی

20-موسویان، سید عباس، 1391، بازار سرمایه اسلامی، ناشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم
21-موسویان، وزیری، 1390، معاملات بانکی ازدیدگاه مراجع تقلید، ناشرپژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی ، چاپ3،
22-میسمی، حسین، موسویان، سید عباس، 1393، بانکداری اسلامی مبانی نظری- تجارت عملی، ناشر پژوهشکده پولی بانکی بانک مرکزی، چاپ سوم
ب)کتابهای عربی
-امام خمینی(ره)، 1408هـ.ق، تحریر الوسیله، ناشر مؤسسه اسماعیلیان، قم ، جلد اول
امام خمینی (ره) ،1421ق، البیع، ناشر مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، قم، چاپ اول، جلد اول
الکلینی، یعقوب بن اسحاق، متوفی 328هـ.ق، کافی، جلد 5، ح6 ، باب بیع المرابحه
حرعاملی، محمد حسن، 1413هـ.ق، وسائل الشیعه، ناشر مؤسسه آل البیت، الاحیاء التراث العربی، بیروت، جلد6، احکام العقود، باب 8
شهید ثانی، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، جلد7
شوکانی ، محمد بن علی ، شرح فتح الغدیر، ناشر، دار المعرفه ، بیروت، جلد 5
عبد الرزاق المغربی الرشیدی، علی الشید املسی، شهاب الدین الرملی ، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، 2003-1424 ،ناشر دار الکتاب العلمیه، بیروت، جلد4، مجله اللغه العرب
عبد العظیم، محمد حنیف،1408هـ.ق، قاموس الفارسیه، ناشر دار الکتاب البنابی، بیروت
علامه حلی،تسبیل الاذهان الی احکام الایمان ،1391، ترجمه مهدی نجفی اصفهانی، ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی ، چاپ دوم .
محقق حلی، 1262هـ.ق، متوفی 676هـ.ق، جواهر الکلام فی شرایع الاسلام ، جلد 9، بیروت
نجفی، محمد حسن، 1981م، جواهر الکلام، تحقیق علی آخوندی، ناشر دار احیاء التراث العربی هفتم، بیروت،جلد 23 و جلد 3
یزدی، سید محمد کاظم، 1428ق، العروه الوثقی، درا المقیسه، قم، جلد 2
ج) پایان نامه ها
ذکاوت، سید محمد تقی، 1337 ش، ترجمه قسمتی از کتاب مختلف الشیعه، تحت عنوان مبحث مواضعه و مرابحه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ناشر دار التحریر تاجیان
د) روزنامه ها
1- ارشدی ، علی 1393، بانکداری بنگاه دار یا بنگاه های بانکدار؟ روزنامه دنیای اقتصاد، ناشر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مورخ 19/7/93، شماره 3318، ص 2
همتی ، عبد الناصر،( مدیر عامل بانک ملی)، 1394، روزنامه آسیای ملی، مورخ 24/1/94، ص 5
هـ) سایتهای اینترنتی
اسلام کوئست، www.islamquest.net ، 1393، مجموعه استفتائات از دفاتر آیات عظام، تاریخ دسترسی 2/2/94
آفتاب، www.aftabir.com، 1392، انواع اعتبارات اسنادی، بخش خبرنامه ملی تخصصی، تاریخ دسترسی 18/1/94
تابناک ،www.tabnak.ir ،1393، مشکلات شبکه بانکی و راهکارهای عبور از آن ، تاریخ دسترسی 8/3/94
طارق، الدیوانی، 2002، Islamicfinance.com ، حرکت کند در مسیری نادرست در مجله شبکه میدل اسمیت، ترجمه سید حسین علوی لنگرودی، تاریخ دسترسی 5/3/94