ژانویه 23, 2021

اندازه گیری کیفیت خدمات

آذر، عادل، علی محمدلو مسلم، مقبل باعرض عباس و احمدی پرویز، “طراحی چارچوبی برای اندازه گیری کیفیت خدمات در زنجیره تامین”، چشم انداز مدیریت صنعتی، شماره 6، تابستان 1391، ص ص24-9.
آذر، عادل ، علی محمدلو، مسلم (١٣٨۶ )، طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی در زنجیره تأمین، فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش های مدیریت ، دوره ١١ ، شماره ٣. صص 18-29.
استدلر، هارتموت ؛ کیلگر، کریستوف(1380)، مدیریت زنجیره تامین و برنامه ریزی پیشرفته ، ترجمه: عسگری ، نسرین ، زنجیرانی فراهانی ، رضا، تهران ، انتشارات ترمه.
احمدی، حسین(1384)، مدیریت زنجیره تامین، چاپ اول ، انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی.
اشتدلر، هارتموت؛ کیلگر، کریستوف (1385)، مدیریت زنجیره تامین، ترجمه عسگری نسرین و زنجیرانی فراهانی رضا، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امیرکبیر.
تیموری، ابراهیم؛ احمدی، مهدی(1388)، مدیریت زنجیره تامین؛چاپ اول، مرکز انتشارات دانشگاه علم صنعت
جعفرنژاد، احمد و شهایی، بهنام (١٣٨۶)، مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک ، کتاب مهربان نشر، تهران
جولای، فریبرز و بهزاد هزارخوانی (١٣٨۵)، عارضه یابی و شناسایی گلوگاه های زنجیره تأمین کالا در شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی نفت ایران
جلالی ، علی اکبر؛ مژدهی ، ناهید؛ مهربان ، امیر رضـا (١٣٨۶). لجسـتیک الکترونیکـی و نقـش و اهمیـت آن در مدیریت زنجیـره تـامین ، نخسـتین کنفـرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیسـتم هـای اطلاعات .تهران
حافظ نیا، محمد رضا (1382) مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران، انتشارات سمت.
حیدری، مجید ( 1389)، راهنمای سنجش روایی و پایایی در پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی. مشهد، جهاد دانشگاهی، چاپ اول.
خاکی، غلام رضا(1387). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، کانون فرهنگی انتشارات داریت، تهران، چاپ دوم.
ربانی، مسعود ؛ جعفر رزمی ، ندا معنوی زاده (1383)، یک ساختار پیشنهادی برای سنجش عملکرد مدیریت زنجیره تامین در صنایع ایران، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین. تهران.
رزمی، جعفر ؛ سمیه دهقان(1383) ، نقش فناوری اطلاعات در زنجیره تامین ، بکارگیری و پیاده سازی آن ، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین ، تهران.
رزمی، جعفر ؛ اکبری جوکار، محمدرضا ؛ کرباسیان، سعید (1391)، ارائه یک مدل نوین پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی، ارزیابی و انتخاب بازار در زنجیره تامین , پژوهشنامه بازرگانی , شماره ٣٠, صص ١١٩-١۴٢.
سرایی،حسن (1389).مقدمه ای بر نمونه گیری در تحقیق،تهران،انتشارات سمت.
سرمد، زهره و دیگران(1378). روش های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگاه، تهران، چاپ دوم.
سکاران، اوما (1386)، روشهای تحقیق در مدیریت ، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی ، انتشارات موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران.
سهرابی روح الله ؛ کزازی، ابوالفضل و عمید امین (١٣٨٨)، بررسی مسائل اصلی فرایند خرید و تدارکات کالا در شرکت ملی نفت ایران براساس تئوری محدودیتها (TOC) با هدف چابکی زنجیره تأمین، سومین کنفرانس بین المللی لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین. تهران.
سید حسینی، سید محمد؛ اسدی نیا، شبنم (١٣٨۴)، مدیریت تولیـد و خـدمات بـرای مدیران اجرایی ، جلد اول ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران.
شادمهری، سینا. (١٣٨٨). ارائه اصول پیشنهادی برای نابسازی مدیریت زنجیره تامین. ماهنامه اندیشه گستر سایپا، صص ۵٣-۵٩. کرمانشاهی ، علی؛ سپهری ، مهدی. (١٣٨۴). استراتژی مهندسی مجدد در تحول سازمانی. سومین کنفرانس بین المللی مدیریت. تهران.
شفیعی، مرتضی ؛ رضایی ذبیح الله ، ابراهیمـی عبـاس (١٣٨٨) ،ذمـدیریت راهبـردی زنجیـره تـامین ، تهران ، انتشارات ترمه .
شفیع زاده ، رضا (1389)، چالش ها و راهکارهای فراروی مدیریت زنجیره تامین ، مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت زنجیره تامین، تهران.
صالحی، ج.،(1390) “شناسایی عوامل موثر در پیاده سازی سیستم تولید بهنگام در ایران”، دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین.