نوامبر 24, 2020

انتخاب الگوی مناسب

0107/0
نوع حسابرس Auditor 6106/10 9486/2 5985/3 0003/0
اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی
Overcon* AC
5554/0-
5894/0
9425/0-
3459/0
SPECIALIST i,t = β0 + β1 Overcon i,t + β2 ACi,t + β3 Overcon * AC i,t + β4 Size i,t + β5 ROAi,t + β6 AR_INV i,t + β7 MTB i,t + β8 Leverage i,t-1 + β9 Loss i,t + β10Cash i,t + β11 ABS-AA i,t + β12 Change Auditors i,t + β13 Auditor i،t + βy Year + βInd Industry + ε i,t
نگاره 4-20- نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت
4-2-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت
در نگاره 4-18 اطلاعات مرتبط با روش آثار ثابت در مورد متغیرهای الگوی سوم پژوهش ارائه شده است.
آزمون کلی فرضیه این پژوهش به صورت ذیل خواهد بود:
فرضیه سوم این پژوهش عنوان می دارد که در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت (معیار اول ) و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری برقرار می باشد که مطابق با نگاره 4-20 به دلیل بیشتر بودن p-مقدار(Overcon*AC) نگاره از خطای قابل پذیرش 5 درصد پژوهش، میان اعتماد بیش از حد مدیریت (معیار اول) وکمیته حسابرسی بر تخصص صنعت حسابرس رابطه معنادار وجود ندارد. اما اعتماد بیش از حد مدیریت به تنهایی در مدل معنادار شده است. همچنین متغیرهای کنترلی اندازه شرکت ، تغییرحسابرس ونوع حسابرس معنادار می باشند ولی متغیرهای کنترلی بازده دارایی ها، مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها ،نقدینگی، اقلام تعهدی، ارزش بازار به دفتری، اهرم مالی و زیان خالص معنادار نشده است.
4-2-4- فرضیه اول پژوهش – معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت
فرضیه اول : بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد.
Audit Fees i,t = β0 + β1 Overcon i,t + β2 Size i,t + β3 ROAi,t + β4 AR_INV i,t + β5 MTB i,t + β6 Leverage i,t-1 + β7 Loss i,t + β8 Cash i,t + β9 ABS-AA i,t + β10 Change Auditors i,t + β11 Auditor i،t + βy Year + βInd Industry + ε i,t
باتوجه به اینکه اعتماد بیش از حد مدیریت از طریق دو معیار محاسبه شده است در ابتدا ما الگوهای پژوهش را براساس معیار اول برازش دادیم و در این بخش الگوهای پژوهش را براساس معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت برارزش می دهیم. قبل از آزمون فرضیه فوق، به انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیونی پرداخته شده است. ابتدا با استفاده از آزمونFلیمربه انتخاب مدل داده های تلفیقی(OLS) در برابر مدل داده های ترکیبی(آثارثابت) پرداخته شده است. نتیجه آزمون Fلیمردرجدول 4-21ارائه شده است. مقدار احتمال آمارهFلیمردرجدول4-21 کم تر از سطح معنی داری 5 درصد بوده و لذا، برای آزمون فرضیه فوق استفاده از روش داده های تلفیقی منتفی است درنتیجه از روش آثار ثابت استفاده می شود.
فرضیه H0
فرضیه H1
آماره F (فیشر)
درجه آزادی 1
درجه آزادی 2
p-مقدار
نتیجه

نوشته ای دیگر :   دانلود پایان نامه -نظریه ناهمسان همسری[1]