الگوی تعالی سازمان

در پرسشنامهی ساخته شده، پس از مورد پرسش قرار دادن هریک از معیارهای اصلی، از پاسخگویان خواسته شد تا با توجه به زیر معیارهای ارائه شده، امتیازی بین 0 تا 10 را به آن معیار اصلی بدهند. لازم به ذکر است که در بخش نتایج، لازم بود که امتیاز برخی از خرده معیارها معکوس شود، که این کار با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس انجام گرفت .
تخصیص امتیاز به هریک از زیرمعیارهای این پرسشنامه، بر اساس دستورالعملها و ملاکهایی صورت میگیرد که در جدول شمارهی 3-2 مشاهده میشود.
جدول 3-2: نحوهی تخصیص امتیازها در پرسشنامه
امتیاز شرط تخصیص امتیاز
0 رویکرد وجود ندارد
1 رویکرد تهیه شده، ولی اجرا نشده است
2 شواهد ناچیزی مبنی بر اقدامات پراکنده برای تبدیل ایدهها به عمل، وجود دارد
3 شواهد اندکی از وقوع برخی فعالیتهای مفید، وجود دارد
4 شواهدی دالِ بر بهبود فعالیتها، در اثر بازنگریهای نامنظم، وجود دارد
5 استقرار موفق برخی از رویکرها، بهصورت پراکنده، ملاحظه میشود
6 شواهدی دالِ بر پوشش مناسب و مطلوب رویکرد وجود دارد
7 شواهدی دالِ بر بهبود فعالیتها، در اثر بازنگریهای منظم، وجود دارد
8 بسیاری از رویکردها، بهصورت موفق اجرا میشوند اما شواهدی دالِ بر عدم اجرای برخی جنبهها …وجود دارد
9 رویکرد مورد بررسی، از تمامی حوزهها و جوانب، بهطور کامل، اجرا میشود
10 رویکرد مورد بررسی، به نحوی اجرا میشود که بهبود بیشتری برای آن متصور نمیباشد
لازم به ذکر است که هریک از سؤالهای مطرح شده در پرسشنامه، در امتیازدهی نهایی از سهمی برابر برخوردارند و بهسادگی نشان میدهند که کتابخانه، در کدامیک از بخشهای مورد پرسش، بیشترین قوت یا ضعف را دارد و مدیران، باید توجه خود را بیشتر به چه مواردی معطوف دارند (گرچه باید در نظر داشت که هر سازمان، اولویتهای خود را دارد و برنامهها، لزوماً بر مبنای این امتیازها شکل نمیگیرند).
3-4-1-2- نحوه محاسبهی امتیازها بر اساس دادههای بهدست آمده از پرسشنامهی الگوی تعالی سازمانی
در این قسمت، نحوهی امتیازدهی به معیارهای نُهگانهی الگوی تعالی سازمانی، شرح داده میشود.
3-4-1-2-1- نحوهی امتیازدهی به توانمند سازها
برای محاسبهی امتیاز نهاییِ هریک از معیارهای توانمندساز، بهطور کلی از فرمول زیر استفاده شده است:
10/(میانگین امتیازهای زیر معیارهای آن+ امتیاز معیار در الگوی تعالی سازمانی) = امتیاز نهایی هر معیار
3-4-1-2-1-1- معیار اول، رهبری: همانطور که در فصل پیش، بند 2-5-4-2 گفته شد، اولین معیار از توانمندسازهای الگوی تعالی سازمانی، معیار رهبری است که متشکل از 5 زیر معیار میباشد. در جدول شمارهی 3-3 نحوه محاسبه میانگین امتیاز زیرمعیارهای این معیار، آورده شده است.
جدول 3-3: نحوه محاسبه میانگین امتیاز زیرمعیارهای معیار رهبری
میانگین امتیازهای زیر معیار 1 A