ژانویه 17, 2021

اقلام تعهدی اختیاری

)Assets t / Assets t-1 1- (
SALE.GRit : رشد فروش در سال t
)Sales t / Sales t-1 1- (
3-4-2-2- کمیته حسابرسی
یک کمیته حسابرسی می تواند به طور موثری ریسک ارزیابی شده حسابرسان از مشتری را کاهش دهد که خود می تواند رابطه مثبت بین دستمزدهای حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت را کاهش دهد. این متغیر که متغیری کیفی می باشد با استفاده از وجود و عدم وجود اثبات می شود. که برای آن از متغیرهای مجازی صفر و یک استفاده می شود(اعتمادی، شفاخیبری،1390). بدین صورت که شرکت هایی که دارای کمیته حسابرسی مستقل هستند عدد یک و به شرکت های فاقد کمیته حسابرسی عدد صفر اختصاص داده می شود(افشاء کمیته حسابرسی از تاریخ 23/11/1391 در بورس اوراق بهادار تهران الزامی گردیده است).
3-4-3- متغیرهای کنترلی
3-4-3-1- اندازه شرکت
در این پژوهش از متغیر لگاریتم طبیعی جمع داراییها برای سنجش اندازه شرکت استفاده شده است. پژوهش های قبلی (سیمونیک،1980، دی فوند وهمکاران،2000،های وهمکاران،2006) نشان داده اند که شرکت های بزرگتر به دلیل داشتن حجم معاملات بیشتر و مانده حساب های بزرگتر، نیازمند زمان بیشتری برای رسیدگی می باشند. علاوه براین ، شرکت های بزرگ تر بیشتر مشمول بررسی و نظارت جامعه بوده و در نتیجه، هزینه های نمایندگی و سیاسی در آن ها بیشتر و دارای ریسک بالاتری برای حسابرس می باشند(کانگهام،2009). انتظار می رود بین این متغیر و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبتی وجود داشته باشد.
3-4-3-2- بازده دارایی ها
این متغیر از تقسیم سود عملیاتی بر متوسط کل دارایی ها محاسبه می شود. با افزایش سودآوری، مسئولیت و تعهد حسابرسان نسبت به ادعاهای احتمالی در مورد سودآوری افزایش یافته که در نتیجه آن، حسابرسان حق الزحمه بیشتری طلب می کنند (ونکاترمن وهمکاران، 2005).
3-4-3-3- نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها
های و همکاران (2006) نشان دادند که با افزایش پیچیدگی عملیات صاحبکار، زمان و تخصص بیشتری برای حسابرسی آن لازم است. علاوه براین، ماهیت مبادلات، رویه های حسابداری برای شناسایی، اندازه گیری و همچنین سطح قضاوت حرفه ای مورد نیاز برای گزارشگری اقلام می تواند بر پیچیدگی عملیات حسابرسی تاثیرگذار باشد (تینگاراد وکایرتزنر،2008). در این پژوهش، برای اندازه گیری پیچیدگی عملیات و همانند، پژوهش های و همکاران (2006)، از نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل دارایی ها استفاده شده و انتظار می رود که این متغیر رابطه مثبتی با حق الزحمه حسابرسی داشته باشد.
3-4-3-4- نسبت ارزش بازار به دفتری
نسبت مذکور، انتظارات سرمایه گذاران بر مبنای عملکرد گذشته و دور نمای آتی شرکت را بیان می کند. این نسبت بیانگر نماینده رشد شرکت می باشد و همچنین این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری همان سهم بدست می آید( دولمان وهمکاران،2015).
3-4-3-5- اهرم مالی
نسبت بدهی رابطه نمایندگی و پیچیدگی عملیات واحد مورد رسید گی را از طریق میزان تامین مالی خارج از حوزه مالکیت نشان میدهد. افزایش در نسبت بدهی به علت تاکید بر رابطه نمایندگی میان مدیریت و اعتباردهندگان احتمالاً تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه این خدمات را افزایش می دهد (محمدی خشوئی،1386). این متغیر از طریق نسبت ارزش دفتری کل بدهی ها به ارزش دفتری کل داراییها در هر دوره به دست آمده است (فرناندو وهمکاران، 2008).
3-4-3-6- زیان خالص
یک متغیر دو مقوله ای می باشد ، اگر شرکت زیان خالص در سال جاری یا سال گذشته گزارش کند عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر در نظر گرفته می شود ، موسوی وحضرتی(1390) از این متغیر استفاده نمودند. پژوهش های پیشین در خصوص نوع ارتباط میان این متغیر و حق الزحمه حسابرسی متفاوت است. نتایج برخی پژوهش ها نشان دهنده رابطه مثبت میان این متغیرها بوده (والکر وجانسون،1996؛نایمی،2002) و برخی پژوهش ها وجود رابطه منفی بین آن ها را نشان داده اند(کراس ول وفرانسیس،1996).
3-4-3-7- نقدینگی
به منظور سنجش ریسک حسابرسی ذاتی دارایی های موجود شرکت از این متغیر استفاده می کنیم. این متغیر از تقسیم وجه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت بر متوسط کل دارایی ها بدست می آید.
3-4-3-8- اقلام تعهدی
اقلام تعهدی اختیاری نشان می دهد مدیران چقدر می توانند از اختیارات خود برای مدیریت سودها استفاده کنند و از اینرو با کیفیت پایین تر سودها همسو و سازگار می باشد(دیشو و دیچف، 2002؛ کوثری و همکاران،2005؛ رایشلت و وانگ،2010). به منظور ارزیابی اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. جونز تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است (جونز،1991).
:جمع کل اقلام تعهدی
:سود خالص
:وجوه نقد از حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت iدر سال t