ژانویه 18, 2021

اقدامات منابع انسانی

بهینهسازی جریان فعالیت بین کارکنان ، مددیران و متخصصان منابع انسانی
ایجاد یک سازمان منعطف
ابزارها
ارائه دادههای منابع انسانی از طریق کانالهای مبتنی بر وب
مکانیزاسیون فعالیت های منابع انسانی و پشتیبانی جریان فعالیت منابع انسانی
پشتیبانی از اجرای فعالیت های منابع انسانی با توجه به شرایط خاص سازمان
توانمندیهای فناوری اطلاعات
نقش فنآوری اطلاعات در پشتیبانی از فعالیتهای منابع انسانی
دیجیتال کردن دادههای منابع انسانی و در اختیار ذینفعان قرار دادن این اطلاعات
هدایت و ثبت تعاملات و تغییرات ، زمانی که یک فعالیت منابع انسانی انجام میگیرد.
اجتناب از سلسله مراتب سازمانی و رها کردن تصمیمگیری های منابع انسانی از بوروکراسی اداری
فناوری اطلاعات منابع انسانی
تهیه و ثبت
پشتیبانی از جریان و ثبت
یادگیری ، به جریان انداختن و منتشر کردن
جدول 5-2) انواع فعالیتهای پشتیبانی مدیریت منابع انسانی الکترونیک (نظری،پویان،1388؛ 54)
15-1-2) تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر نقشهای منابع انسانی
انتقال از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تاثیرات زیادی بر روی نقش مدیریت انسانی دارد . مدیریت منابع انسانی الکترونیکی جدا از کاهش قابل توجه در هزینه و زمان و انتقال فعالیتهای اجرایی از واحد منابع انسانی به خود کارکنان ، میتواند افزایش تاکید بر منابع انسانی به عنوان شریک استراتژیک ، که چالش اصلی آن جذب ، توسعه و نگهداری کارکنان مستعد برای سازمان میباشد ، را به همراه داشته باشد.
اولین تاثیر حرکت از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی الکترونیکی این است که کارکنان منابع انسانی را قادر میسازد بر روی فعالیتهای استراتژیک و دارای ارزش افزوده متمرکز شوند . کارهای اجرایی و کاغذبازی کمتر به کارکنان منابع انسانی این فرصت را میدهد که کارکردهای استراتژیک حرفه خود را بیشتر توسعه دهند. از طرف دیگر این ممکن است به این معنا باشد که متخصصان منابع انسانی کمتری مورد نیاز است چرا که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی افراد شاغل در سطح میانی منابع انسانی را حذف میکند . بنابراین تاثیرات مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر روی حرفه منابع انسانی میتواند هم یک تهدید و هم یک فرصت باشد.
ثانیا ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی از طریق سلف سرویس باعث افزایش در گیری کارکنان و مدیران در اقدامات منابع انسانی میشود. انتشار دانش باعث میشود که متخصصان منابع انسانی برای حفظ نقش مشاورهای- توصیهای خود با چالش به روزآوری مستمر دانش در حوزه تخصصی روبرو شوند.
ثالثا ، مدیریت منابع انسانی الکترونیکی چیزی فراتر از فنآوری است و برای بهرهمندی کامل از مزایای توسعه و پیاده سازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، متخصصان شایستهای را میطلبد . فنآوری به نوبه خود میتواند از نظر ارزش خنثی باشد اما نحوه استفاده از آن میتواند بر نقش منابع انسانی به طور چشمگیری تاثیر گذار باشد Ensher et al , 2002)).
این میتواند فرصتی برای حرفه منابع انسانی تلقی شود تا نقش توسعه دهنده کارکردهای مدیریت منابع انسانی الکترونیکی شوند. با این حال نیازمند این است که متخصصان منابع انسانی در زمینه فنآوری اطلاعات دانش پایهای لازم را داشته باشند تا برقراری ارتباط با استفاده از فنآوری اطلاعات بهرهورتر شود.
ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک این قابلیت را دارند که منابع انسانی را به یک شریک استراتژیک تبدیل کنند اما این حرکت خالی از مشکلات نیست. برای حرکت به سطح سوم مدیریت منابع انسانی الکترونیک ( تحول در وظایف منابع انسانی ) لازم است فرصتهای بهبود را در پنج حوزه زیر شناسایی کنیم :
فرایندهای منابع انسانی
کارکنان منابع انسانی و شایستگیهای آنان
فرهنگ سازمانی منابع انسانی