اعتبار و روایی ابزار

از نظر واحد مشاهده و تحلیل، باید گفت این تحقیق درصدد بررسی نقش رسانه های جمعی بر میزان مشارکت مردمی در طرح اکرام کمیته امداد خمینی می باشد و متغیرها در سطح فردی مورد سنجش و بررسی قرار گرفته اند. بنابراین واحد مشاهده این پژوهش، فرد (حامیان استان تهران ) و سطح تحلیل آن نیز ، خرد می باشد .
3-4- حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه روش های متفاوتی وجود دارد. یکی از معمول ترین روش های حجم نمونه روش موسوم به کوکران است. در این روش حجم نمونه را براساس صفات انتخابی برای نمونه و درجه اطمینان(صحت گفتار) برای تعمیم به جامعه آماری تعیین می‌شود. براین اساس برای تعیین حجم نمونه با دراختیار داشتن جامعه آماری ازمعادله نمونه گیری کوکران که به قرارذیل است استفاده می شود : حجم نمونه آماری مور مطالعه که 360 نفر می باشد بدست خواهد آمد .
N = حجم کل جامعه آماری= 47393
t = تی استیودنت با ۹۵ درصد اطمینان = ۱.۹۶
p = احتمال وجود صفت=5/0
q =احتمال عدم وجود صفت=5/0
d = خطای احتمالی که در حد ۰۵. در نظر گرفته شده است.
با توجه به فرمول فوق، حجم نمونه دراین پژوهش 36۰ نفر خواهد بود.
شیوه نمونه‌گیری
برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده می کنیم ابتدا لیست حامیان ثبت شده در کمیته امداد تهیه می کنیم سپس بر اساس فاصله دامنه که برابر با130 است ابتدا از لیست نفر انتخاب کرده سپس 130 تا 130 تا انتهای لیست انتخاب می کنیم و با 360 نفر آنها محاسبه می کنیم و پرسشنامه پرمی کنیم .
ابزار گرد آوری
پرسشنامه متداولترین و مؤثرترین روش گردآوری داده‌ها به ویژه در تحقیقات پیمایشی می باشد.در این تحقیق از پرسشنامه استفاده گردیده و داده های بدست آمده از آن در جداول منعکس و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است جهت سنجش متغیر وابسته پرسشنامه‌ای متشکل از۳۰ سؤال تنظیم گردید. پرسشنامه مذکور حاوی سئوالهای بسته است که غالباً از طریق طیف ۵ قسمتی لیکرت در سطح سنجش ترتیبی طراحی شده است. برای سنجش دقیق متغیرها از گزینه اصلاً نیز استفاده شده است. سنجش متغیرهای مستقل و وابسته از طریق معرف سازی و سپس طرح سؤالات چند گزینه‌ای برمبنای طیف لیکرت انجام گرفته است.
3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
تحلیل و پردازش یافته های کمی با استفاده از نرم افزارspss انجام شد.پس از جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه،ابتدا کد گذاری برای تک تک سؤالات پرسشنامه صورت گرفت و سپس بر اساس کدهای داده شده ورود داده ها به کامپیوتر انجام شد.در بخش آمار توصیفی از جداول فراوانی و نمودار و در بخش آمار استنباطی برای آن که وجود یا عدم وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته را نشان دهیم از جداول دو بعدی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس، و در انتها از تحلیل مسیر جهت نشان دادن میزان تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل و واقعی بودن یا نبودن تاثیر آنها بر میزان آگاهی استفاده شده است.
3-8- اعتبار و روایی ابزار گردآوری
در خصوص اعتبار و روایی سوالات مربوط به متغبرهای مستقل پرسشنامه (محقق ساخته) از اعتبار صوری استفاده شده است. بدین منظور پس از طراحی اولیه پرسشنامه در اختیار اساتید صاحبنظر در این زمینه قرار گرفته و نقطه نظرات آنان در پرسشنامه نهایی لحاظ گردیده است. علاوه برآن برای این منظور از تعداد حدود ۳۰ نفر پرسشنامه مقدماتی تکمیل و تست مقدماتی انجام شده است و لذا بر اساس نظرات متخصصین و مرحله تست مقدماتی ، سؤالات مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته است. همچنین برای سنجش پایایی این بخش از پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقادیر بدست آمده برای آلفای کرونباخ به تفکیک برای همه متغیر های تحقیق در جدول ذیل ارائه گردیده و از آنجا که مقدار آلفای محاسبه شده در همه موارد ۷۰ و به بالا می باشد، لذا بر این اساس می توان گفت که ابزار گردآوری داده‌ها(پرسشنامه) از پایایایی قابل قبولی برخوردار می باشد. مقدار آلفای بدست آمده برای متغیرهای مورد بررسی به شرح جدول ذیل می باشد :
جدول 3-1- مقادیر آلفای کرونباخ
متغیر
ضریب آلفا
مشارکت مردمی
75/0