نوامبر 24, 2020

اضطراب آشکار و پنهان

محمودی‏عالمی، عظیمی و ضرغامی(1383) در تحقیقی که به منظور تاثیر آموزش قاطعیت بر میزان اضطراب و جرات‏ورزی 60 تن از دانشجویان پرستاری که شدت اضطراب آن ها در حد متوسط تا شدید و از لحاظ جرات‏ورزی ضعیف بودند، انجام دادند نتایج نشان داد که کاهش اضطراب آشکار و پنهان و نیز جرات‏ورزی دانشجویان پرستاری در گروه آزمایش بعد از آموزش قاطعیت معنادار بوده است.
تحقیقات انجام شده در خارج کشور
اسمیت (2011) در پژوهش خود دریافت که بین زنان و مردان در استفاده از سبک شهودی تفاوت معناداری وجود ندارد و نیز بین سبک عقلانی و شهودی رابطه معناداری مشاهده نمی شود.
ساپیجا، دان و هلت (2011) در مطالعهی خود بر روی 194 فوتبالیست مرد به این سؤال پرداختهاند که آیا نوع سبک فرزندپروری کنشوری متفاوت را در گرایشات کمالگرایانه نوجوانان ورزشکار دارد. در این مطالعه خوشه‏های مستقلی از کمالگرایان سالم، کمالگرایان فاقد سلامتی و غیرکمالگرایان بررسی شدند. نتایج نشان داد که هم کمالگرایان سالم و هم غیرکمالگرایان به صورت معناداری نسبت به کمالگرایان ناسالم ادراک سبک فرزندپروری مقتدرانهی مادری و پدری را نشان دادند. همچنین نتایج نشان داد که بسط دادن سبک فرزندپروری مقتدرانه ممکن است نقشی در توسعهی گرایشهای سلامتی کمالگرایان بازی کند.
سچوماکر (2010) نیز در مطالعه خود دریافت که بین سبک اجتنابی و عقلانی رابطه معنادری وجود دارد در حالی که در دیگر سبک های تصمیم‏گیری این رابطه مشاهده نگردید.
پژوهش کاگان، کاکیر، ایلهان و کاندمیر (2010) که بر روی 265 دانشجو از دانشگاهها، دانشکدهها و کلاسهای مختلف انجام شد، نشان داد که کمالگرایی، تکانشگری و پنج عامل شخصیت متغیرهای مهمی در توضیح رفتار اهمالکاری تحصیلی هستند.
تامپسون (2010) در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که بین سبک های تصمیم‏گیری مدیران بر اساس جنسیت سن آنها تفاوت معناداری وجود ندارد.
ونزل، ویکولد و سیلبرسن (2009) ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪی آﻣﻮزﺷﻲ رفتار جرات‏مندانه در ﻣﺪارس ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪای و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ دارد. اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪی آﻣﻮزﺷﻲ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮﺑﻴﺎن و داﻧﺶآﻣﻮزان اﺑﺰار ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﻳﺮﺷﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ.
در پروژهای که توسط هاتکینسن، یاتیس (2008) صورت گرفت با استفاده از پرسشنامه، 72 دانش آموز مقطع متوسطه از لحاظ سه جنبهی سختگیری به خود، کمالگرایی جامعهمدار، و نگرانی در مورد اشتباهات مورد مشاهده قرار گرفتند. مادر آنها نیز با استفاده از پرسشنامه از سه بعد انتظارات مستقیم (برای مثال، “من استانداردهای بالایی را برای فرزندانم تنظیم میکنم”)، کنترل کردن انتظارات ( برای مثال، ” در خانوادهی ما فقط و فقط عملکردهای برجسته به اندازهی کافی خوب است)، و تشویق غیر مشروط (برای مثال، “سخت تلاش کردن مهمتر از بهترین بودن است”) بررسی شدند. نتایج نشان داد که انتظارات مستقیم به طور مثبت با “سختگیری به خود” دانشآموزان،‌ اما به طور منفی با کمالگرایی جامعهمدار همراه بود. کنترل کردن انتظارات با کمالگرایی جامعهمدار همراه بود. بنابراین، جنبههای سازگار و ناسازگار کمالگرایی دانشآموزان به طور متفاوت با الگوهای اظهاری هدف والدینی همراه است.
لو، واﻧﮓ، ﺗﻮ و ﮔﻮ (2008) در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ روی داﻧﺶآﻣﻮزان ﭘﺴﺮ و دﺧﺘﺮ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪی، ﻛﺎﻫﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮﺧﻄﺮ، اﻓﺰاﻳﺶ ادراک رﻳﺴﻚﭘﺬﻳﺮی ﺑﺎرداری، ادراک ﺑﻬﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎریﻫﺎی ﻣﺴﺮی ﺟﻨﺴﻲ و اﻳﺪز در ﮔﺮوهﻫﺎی آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻛﻤﺒﻞ (2006) در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
نتایج تحقیق سئو (2008) نشان میدهد که دانشجویان با کمالگرایی خودمدار بالا نسبت به دیگران اهمالکاری کمتری انجام میدهند. و همچنین اینکه خودکارآمدی نقش واسطهای بین کمالگرایی خودمدار و اهمالکاری تحصیلی دارد.
ﺑﻮﺗﻮﻳﻦ و ﻛﺎﻧﺘﻮر (2007، ﻧﻘﻞ از ﻣﻬﺪوی ﺣﺎﺟﻲ، 1389) در ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه، ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻓﺴﺮدﮔﻲ در داﻧﺶآﻣﻮزان را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در رﻓﺘﺎر آزﻣﻮدﻧﻲﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.
پارکر و همکاران (2007) نیز به این نتیجه دست یافت که بین سبک عقلایی و هر یک از سبکهای تصمیم‏گیری شهودی، آنی و اجتنابی رابطه معنیدار منفی، بین سبک تصمیم‌گیری شهودی و آنی و بین سبک تصمیمگیری وابستگی و اجتنابی رابطه معنی‌دار مثبت به دست آوردند.
کروسلی و هاگهوس (2005) نیز به این نتیجه رسیدند که بین سبک تصمیم‏گیری عقلایی و شهودی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد. در حالیکه این رابطه با سبک های آنی، احساسی و وابسته مشاهده نگردید.
در پژوهش کنی بانسن و پامرانتز (2005) استفادهی مادران از کنترل کردن در قبال فرزندان دبستانیشان در آزمایشگاه که در طی آن بیانات تحریکآمیزی برای فرزندانشان استفاده م
یکردند، مشاهده شد. نمونهی کار آنها 104 دانش آموز دبستانی بود. همچنین رفتار بچه ها (برای مثال، درگیری در تکلیف) که ممکن است تحت تأثیر استفادهی مادران از کنترلکردن باشد مشاهده شد. کمالگرایی خودمدار و جامعهمدار از طریق گزارش شخصی در بچهها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مادرانی که از کنترل شدید استفاده میکردند دارای بچه هایی با نگرانیهای کمالگرایانه و مخصوصا کمالگرایی جامعهمدار بودند.
ﺑﻴﻜﺮ و وﻳﻠﻴﺎﻣﺰ(2002) ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛـﻪ داﺷـﺘﻦ ﻣﻬـﺎرتﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺣـﻞ ﻣـﺴﺄﻟﻪ ﺗــﻀﻤﻴﻦﻛﻨﻨــﺪه‏ی ﺳــﺎزﮔﺎری ﺑﻬﺘــﺮ داﻧــﺶ آﻣــﻮزان در ﻣﺤــﻴﻂﻫــﺎی آﻣﻮزﺷــﮕﺎﻫﻲ اﺳــﺖ . ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳـﺘﺮس ﻓﺸﺎرﻫﺎی رواﻧﻲ دارﻧﺪ (رودرﻳﮕﺰ، مایرز، میررز و کاردوزا، 2012)
تحقیق فلت و همکاران (1995) که بر روی 100 دانشجوی دورهی کارشناسی (50 مرد و50 زن) صورت گرفت نشان داد که کمالگرایی جامعهمدار به طور مثبتی با سبک فرزندپروری مستبدانه مرتبط است اما این همراهی فقط در میان مردان وجود داشت. برای زنان همبستگی قابل توجهی بین کمالگرایی خودمدار و فرزندپروری مقتدرانه وجود داشت.
فلت، بلانک استین، هویت و کلدین (1992) طی تحقیقی بر روی 131 دانشجو (56 مرد و 75 زن) نتیجه گرفتند که کمالگرایی جامعهمدار بیشترین همبستگی را با کمالگرایی عمومی و اهمالکاری تحصیلی مخصوصا در میان مردان دارد. در این تحقیق همبستگی معنادار کمی بین کمالگرایی خودمدار و کمالگرایی دیگرمدار با اهمالکاری تحصیلی وجود داشت. به هرحال مؤلفهی ترس از شکست اهمالکاری به طور گستردهای با همهی ابعاد کمالگرایی همراه بود. روی همرفته نتایج مطرح میکنند که ریشههای اهمالکاری، تا حدودی، از پیشبینی عدم تأیید اجتماعی از افراد همراه با استانداردهای کمالگرایانه برای دیگران نشأت میگیرد.
در پژوهشی که بلاستین و فیلیپ (1990) انجام دادند دریافتند که مدیرانی که به هویت ثابتی دست یافتند از سبک تصمیم‏گیری عقلانی، مدیرانی با هویت گرایش به مراقبت از سبک تصمیم‏گیری وابستگی و مدیران با اعتماد به نفس بالا که از نظر هویتی به کسی وابسته نیستند از سبک تصمیم‏گیری شهودی استفاده می کنند.
ﻋﻠﻲرﻏﻢ ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻪای ﻛﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش رفتار جرات‏مندانه را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎص بر تصمیم‏گیری و کمال‏گرایی صورت گرفته باشد یافت نشد.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
در پی روشن شدن مسئله‌ی پژوهشی، پرسشها، مبانی نظری و عملی و پیشینهی پژوهش در دو فصل نخست، اینک به روش‌ انجام پژوهش پرداخته میشود. در این فصل، نخست روش اجرای پژوهش که از اهمیت بسیاری برخوردار است، بازگو می‌شود، سپس جامعه آماری، روش نمونهگیری، نمونه و حجم نمونه، ابزار گردآوری داده‌ها و روش ارزشیابی آنها و سرانجام روش تحلیل داده‌های گردآوری شده توضیح داده می‌شوند.
روش اجرای پژوهش

نوشته ای دیگر :   نتایج تجربی