نوامبر 24, 2020

اصول سازمان یاد گیرنده

تدبیر: شماره‌ی ١۶٩.
– استوارت، جیم. (١٣٨۵). پرورش منابع انسانی و سازمان‌های یادگیرنده در اروپا. ترجمه‌ی داریوش غلام زاده و بهروز قلیچ لی. تهران: انتشارات فرازاندیش سبز. چاپ اول.
– اعرابی، سیدمحمد. (١٣٨٢). طراحی ساختار سازمانی. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ چهارم.
– افضل نیا، محمد. (١٣٨۴). طراحی و آشنایی با مراکز، مواد وموانع یادگیری. تهران: انتشارات سمت. چاپ اول.
– البرزی، صدرالله و اسلامیه سمیرا. (١٣٨۴). سازمانهای یادگیرنده. روزنامه‌ی همشهری. سال سیزدهم. شماره‌ی ٣٧٠٢.
– السون، متیو، اچ وهرگنهان، بی، آر. (١٣٨۵). مقدمه‌ای برنظریه‌های یادگیری. ترجمه‌ی علی اکبرسیف. تهران: نشردوران.
– الوانی، سیدمهدی. (١٣٨٢). مدیریت عمومی. تهران: نشرنی. چاپ نوزدهم.
– ایران‌نژاد، مهدی. (١٣٨١). تواناسازی کارکنان سرمایه‌ی بی جایگزین. مجله‌ی تدبیر: شماره ١٢٩.
– باقری، سکینه. (١٣٨۵). مدرسه به عنوان سازمان یادگیرنده و چیستی و چرایی. ماهنامه وزارت آموزش و پرورش.
– بست، جان. (١٣٨١). روشهای تحقیق درعلوم تربیتی و رفتاری. ترجمه‌ی حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی. تهران: انتشارات رشد.
– پرداختچی، محمد حسن. (١٣٨٣). دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده: میزگرد بررسی ارتقاء کیفیت آموزشهای دانشگاهی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
– پیرن، مایکل. (١٣٨١). سازمان یادگیرنده در عمل. ترجمه‌ی ابوالفتح لامعی. ارومیه: موسسه‌ی فرهنگی انتشاراتی شاهد وایثارگران. دانشگاه علوم پزشکی.
– دفت، ریچارد. ال. (١٣٨۶). مبانی طراحی و تئوری سازمان. ترجمه‌ی علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
– حیدری تفرشی، غلام حسین. یوسفی، رضا و خدیوی، اسد ا… (١٣٨١). نگرشی نوین به سازمان و مدیریت در جهان امروز. تهران: انتشارات فراشناختی اندیشه. چاپ اول.
– دمیرچلی، فریبا. (١٣٨١). بررسی دانشگاه شهید بهشتی براساس اصول سازمان یاد گیرنده (پیترسنج) ازدیدگاه اعضای هیئت علمی. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی.
– رابینز، استیفن. پی. (١٣٨١). تئوری سازمان. ترجمه‌ی سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد. تهران: انتشارات صفار.
– رضائیان، علی. (١٣٨۶). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات سمت.
– رضوی، منوچهر. (١٣٨١). جامعه‌شناسی سازمانها. تهران: انتشارات شب تاب.
– رنجبر، حامد. (١٣٨٧). آشنایی با مولفه‌های پنجگانه‌ی سازمان یادگیرنده در مراکزفنی وحرفه‌ای استان سمنان براساس مدل سنج. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار.
– زارع، محمد. (١٣٨٢). اجتماع جدید سازمانها. مجله‌ی تدبیر: شماره‌ی ١٣٨.
– زارعی متین، حسن. (١٣٨٠). دوازده ویژگی سازمانهای یادگیرنده. مجله‌ی مجتمع آموزش عالی قم، شماره‌ی ١٠.
– زالی، محمد رضا. (١٣٧٨). شناخت نظام اداری و چگونگی تحول آن. تهران: مرکز اموزش مدیریت دولتی.
– سکاران، اوما. (١٣٨۵). روشهای تحقیق در مدیریت. ترجمه‌ی محمد صائبی و محمود شیرازی. تهران: موسسه‌ی عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه‌ریزی.
– سنج، پیتر.ام. (١٣٨٠). پنجمین فرمان. ترجمه‌ی کمال هدایت و محمد روشن. تهران: سازمان مدیریت صنعتی .

نوشته ای دیگر :   مدیریت دانش و نوآوری سازمانی