ارزیابی عملکرد

010/0 سطح معناداری F 674/6 آمارهF
باتوجه به جدول (4-4)مقدار احتمال(یا سطح معنی داری)F برابربا010/0 است چون این مقدارکمتر از05/0 است بنابراین فرض صفر در سطح 95درصدرد می شود یعنی مدل معنی داری وجود دارد.میزان ضریب تعیین یا R2 برابر با 020/0 است که عدد پایینی می باشد و بر ارزش مناسبی از تغییرات متغیر معیار ارزیابی عملکردRoE توسط متغیر تمرکز مالکیت ارائه نمی کند، یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد آماره دوربین واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین ـ واتسون 5/1 و 5/2 داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. مقدار آماره دوربین واتسون طبق جدول (4-4) 961/1 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
برای برآورده پارامترهای مدل (شیب و عرض از مبداء) فرض صفر و فرض مقابل به شرح زیر است:

آماره آزمون t برای تبیین معناداری ضریب مورد استفاده قرار می گیرد.اگر p-valueحاصل از سطح معناداری5درصد بیشتر باشد فرضیه صفر پذیرفته می شود پذیرفتن فرضیه صفر به معنی عدم ارتباط خطی معنادار بین تمر کز مالکیت و معیار ارزیابی عملکردROE در مدل طراحی شده می باشد. سطح معناداری برای این آزمون 95% در نظر گرفته می شود.
مقدارp-value با توجه به نگاره (4-4) برای عرض از مبداء( )برابربا068/0و برای شیب ( ) برابر با 000/0 می باشد که حاکی از عدم رد فرض صفر برای عرض از مبداء و رد فرض صفر برای شیب است و نشان دهنده معنی دار بودن ضرایب است
مقدار آماره آزمون به صورت زیر محاسبه می گردد:

همچنین ناحیه رد و قبول فرض صفر به صورت زیر تعریف می شود:

ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95% نحوه داوری بدین صورت است که اگر مقدارآماره t در ناحیه رد قرار گیرد فرض صفر رد می شود. بنابراین همانگونه که در جدول (4-4) دیده می شود مقدار t برای شیب 973/4 و مقدار t برای عرض از مبداء برابر با 832/1 است که حاکی از رد فرض صفر برای شیب وعدم رد فرض صفر برای عرض از مبداء می باشد. ومعنی دار بودن ضرایب را نشان می دهد. در واقع در آماره آزمون t این نتیجه تایید می شود که بین تمرکز مالکیت (سهامداران عمده) و معیار ارزیابی عملکرد ROE رابطه خطی معناداری وجوددارد. بنابراین مدل به صورت زیر نوشته می شود:
(تمرکز مالکیت) 005/0 + 108/0 = RoEit
در تفسیر ضرایب می توان گفت با افزایش یک واحد در متغیر مستقل(تمر کز مالکیت)میزان متغیر وابسته((ROE به میزان 005/0افزایش می یابد.
در سومین آزمون رابطه تمرکز مالکیت(سهامداران عمده)و معیار ارزیابی عملکرد
Q-TOBINبررسی می شود.
مدل بصورت زیر خواهد بود:

برای آزمون فرضیه فوق از روش رگرسیون استفاده می شود در نتیجه برای آزمون معنی داری مدل می توان فرضیه آماری را به صورت زیر نوشت:

معنی داری مدل،‌وجود رابطه بین متغیر مستقل (تمرکز مالکیت) و متغیر وابسته
(Q-TOBIN) را نشان می دهد. معنی داری مدل با استفاده از ضرایب مدل رگرسیون سنجیده می شود در نتیجه می توان فرضیه فوق را در قالب نمادی رگرسیون بصورت زیر نوشت :