ژانویه 15, 2021

ارزیابی عملکرد کارکنان

٢- اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد از بعد فرهنگ قوی برخوردار است؟
٣- اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد از بعد رهبرمتفکر برخوردار است؟
۴- اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد از بعد قابلیت فردی برخوردار است؟
۵- اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهرتا چه حد از بعد آرمان مشترک برخوردار است؟
به منظوریافتن پاسخ سوالات پژوهش، ابتدا با استفاده ازپرسشنامه، پاسخ هرسوال استخراج و با استفاده ازروشهای تجزیه وتحلیل آماری (توصیفی واستنباطی) مورد ارزیابی قرارگرفت.
یافته‌های این پژوهش به تفکیک هریک ازسوالات پژوهشی به قرارزیراست.
خلاصه یافته‌های سوالات پژوهش
خلاصه‌ی یافته‌های سوال اول پژوهش
اداره‌ی آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر تا چه حد از بعد مبادله‌ی اطلاعات برخورداراست؟
نتایج حاصله ازتجزیه وتحلیل آماری داده ها براساس سوال پژوهشی فوق نشان داد که:
اولاً:
( براساس یافته‌های جدول (۴-۶) ٣۴/٧ درصد از اعضای نمونه میزان برخورداری اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهراز بعد مبادله‌ی اطلاعات را در وضعیت خیلی کم، ٧٧ /١٣ درصد اعضا دروضعیت کم، ٣٨/٣١ درصد در وضعیت متوسط، ٠٨/٣٣ درصد در وضعیت زیاد و ۴۵/١۴درصد دروضعیت خیلی زیاد ارزیابی کرده‌اند. در مجموع ۹۱/۷۸ درصد از اعضای نمونه میزان برخورداری اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهر از بعد مبادله‌ی اطلاعات را بالاتر از حد متوسط ارزیابی نموده‌اند.
( براساس یافته‌های جدول (۴-۱۲) چون مقدارسطح معنی داری آزمون (٠= v – p) از مقدار а آزمون ( ٠۵/٠) کوچکترمی باشد، فرض صفر(٠H) رد می‌شود. درنتیجه فرضیه‌ی پژوهش (١H) تأیید می‌گردد.
بنابراین با استناد به یافته‌های فوق (و تعریف عملیاتی ارائه شده در فصل اول) می‌توان نتیجه گرفت که اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلامشهربه میزان بالایی از بعد مبادله‌ی اطلاعات برخورداراست.
ثانیاً: به اعتقاد کارکنان اداره‌ی آموزش و پرورش شهرستان اسلام شهر، مولفه‌هایی که اداره‌ی مذکور در بعد مبادله‌ی اطلاعات از آنها برخوردارمی‌باشد (به ترتیب میانگین بیشتربه کمتر) به قرار زیر می‌باشد.
۱- استفاده ازگفتگوجهت حل مشکل درانجام کار.
۲- اطلاع کارکنان ازاهداف اداره (اهداف سازمانی).
۳- سرعت وگستردگی درانتشارنتایج ارزیابی عملکرد کارکنان دراداره.
۴- اطلاع کارکنان اداره از خواسته‌ها و انتظارات والدین و دانش آموزان.
۵- استفاده‌ی کارکنان ازاطلاعات، کتب و نشریات موجود در اداره جهت حل مشکلات.
۶- انتقال نکات مثبت عملکرد سایرادارات به آن اداره.
۷- اطلاع کارکنان از بودجه‌ی اداره و نحوه‌ی هزینه‌ی آن.
همان گونه که درادبیات نظری و پیشینه‌ی تحقیق نیزبیان شده است، دفت (۱۳۸۶) در نوشته‌های خود مبادله‌ی اطلاعات را ازعوامل ایجاد و تشکیل سازمان یادگیرنده می‌داند. او در این زمینه معتقد است که سازمان یادگیرنده موجب تقویت ارتباطات بین همه‌ی کارکنان می‌شود. افراد اطلاعات رامبادله می‌کنند و در هرکجا امکان‌پذیرباشد، می‌کوشند به این اندیشه‌ها یا عقیده ها جامه‌ی عمل بپوشانند. روزگاری که مدیران داده ها را برای خودشان جمع‌آوری می‌کردند تا بدان وسیله تصمیماتی بگیرند، به سرآمده است و امروز روزحاکمیت سازمان‌های یادگیرنده است. میرقاسمی (١٣٨۵) در کار پژوهشی خود به این نتیجه رسیدکه بعد مبادله‌ی اطلاعات به عنوان یک عامل مهم درایجاد یک سازمان یادگیرنده، نقش اساسی را ایفا می‌کند. مطالعات انجام شده توسط پیترز (٢٠٠٨) بیان کننده‌ی این موضوع است که اطلاعات نقش مهمی در تصمیم گیری‌های آگاهانه و بهبود کیفیت دانش سازمانی دارد. ساها راتنا (٢٠٠۶) در پژوهشی به این نتیجه رسید که بین ارتباطات، انتقال و مبادله‌ی دانش و آمادگی جهت پذیرش تغییرات همبستگی مثبت وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاضرنیز با یافته‌ها ونتایج پژوهش‌های مذکورهمخوانی دارد.
خلاصه‌ی یافته‌های سوال دوم پژوهش