ژانویه 21, 2021

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران- قسمت ۳۵

با توجه به سطح معنی‌دار محاسبه شده در جدول ۴-۷، با عنایت به اینکه سطوح معنی‌دار متناظر با آماره کولموگروف – اسمیرونوف برای متغیرهای مستقل به‌استثنای سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بیش از ۰٫۰۵ یا ۵ درصد سطح آزمون می‌باشد، در سطح ۹۵ درصد احتمال، فرض H0 مبنی بر “نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل ” پذیرفته می‌شود. مشابه تحقیقات مرتبط پس از نرمالیزه کردن متغیرهای مستقل سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم با به‌کارگیری لگاریتم مجذور، مجدداً آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل با استفاده از آماره کولموگروف- اسمیرونوف تکرار شده است. نتایج آزمون مجدد کولموگروف پس از نرمال‌سازی متغیرهای مستقل بر مبنای استفاده از لگاریتم مجذور مقادیر اولیه متغیرها، به شرح جدول شماره ۴-۸ خلاصه شده است:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جدول (۴-۸):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی
متغیر آماره کولموگروف سطح معناداری نتیجه
سود هر سهم X1 ۰۲۱/۱ ۰۹۹/۰ توزیع نرمال است
سود تقسیمی هر سهم X2 ۴۵۲/۱ ۰۸۶/۰ توزیع نرمال است

با توجه به جدول ۴-۸، مقادیر متناظر با آماره Z کولموگروف اسمیرونوف برای کلیه متغیرها پس از نرمال‌سازی به ترتیب ۰۲۱/۱و ۴۵۲/۱می‌باشد. با عنایت به اینکه کلیه مقادیر یادشده از ۵ درصد بیشتر است لذا با اطمینان ۹۵ درصد برای کلیه متغیرهای مستقل تبدیلی می‌توان فرض نرمال بودن توزیع را پذیرفت.
ب) آزمون استقلال خطاها
پیش‌فرض دیگر استفاده از رگرسیون خطی مرکب در تعیین ارتباط بین متغیرها، استقلال باقی‌مانده‌ها یا خطای برآورد انجام‌شده به‌واسطه مدل رگرسیونی است. در این راستا، در تحقیقات مشابه یا مرتبط معمولاً از اندازه آماره دوربین واتسون به‌عنوان یک معیار تصمیم‌گیری استفاده شده است. در این تحقیق نیز از آزمون معیار دوربین واتسون استفاده شده است که در آن همبستگی سریالی بین تفاضل مقادیر واقعی و برآورد شده مقادیر متغیر وابسته و به‌اصطلاح باقیمانده‌ها یا (خطا) های رگرسیون را بر مبنای فرض صفر آماری زیر آزمون می‌نماید:
H0: بین خطاها خودهمبستگی وجود ندارد.
H1: بین خطاها خودهمبستگی وجود دارد.
اگر آماره دوربین-واتسون بین ۵/۱ و ۵/۲ قرار گیرد، فرضیه H0 آزمون (فقدان همبستگی یا استقلال خطاها) پذیرفته می‌شود و در غیر این صورت H1 مبنی بر خودهمبستگی خطاهای مدل برآوردی را نمی‌توان رد کرد. بر مبنای محاسبات انجام‌شده در این زمینه، آماره دوربین واتسن به همراه آماره فیشر و سطح معناداری آن به شرح جدول شماره ۴-۹ خلاصه شده است: