ژانویه 22, 2021

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

۱۲/۲

۳۸/۱

بر مبنای جدول شماره ۴-۴ ملاحظه می‌شود که ارزش دفتری سهام،اندازه شرکت و اهرم مالی تقریباً از توزیع نرمال برخوردار هستند. ازآن‌جهت که مقادیر یا قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی تقریباً به سمت صفر میل کرده‌اند.
درعین‌حال برای قضاوت نسبت به نرمال بودن توزیع متغیرها در سطح جامعه آماری از آزمون نا پارامتریک کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شده است. در این آزمون فرض نرمال بودن توزیع متغیر در مقابل نرمال نبودن توزیع آزمون می‌شود. این آزمون را غالباً در تحقیقات مشابه فقط در مورد متغیرهای وابسته انجام داده‌اند، ولی در این تحقیق هم برای متغیر وابسته و هم برای متغیرهای مستقل انجام پذیرفته است.
در تحقیقاتی که نرمال بودن توزیع متغیرها را مورد آزمون قرار داده‌اند، عموماً با طبقه‌بندی هر یک از متغیرها از آزمون کااسکوئر استفاده کرده یا بدون طبقه‌بندی از آزمون کولموگروف-اسمیرونوف استفاده کرده‌اند که در اینجا روش دوم مورداستفاده واقع‌شده است. در ابتدا برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته از آزمون کولموگروف اسمیرونوف استفاده شده است. این آزمون برای متغیر قیمت سهام به‌عنوان متغیر وابسته تحقیق انجام شد و نتیجه این آزمون به‌طور خلاصه در جدول خروجی آزمون کولموگروف- اسمیرونوف یا K-S در نرم‌افزار آماری برای این متغیر به شرح جدول ۴-۵ است:

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

جدول (۴-۵): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته
متغیر آماره Z کولموگروف سطح معناداری نتیجه
قیمت سهام Y ۲۴/۴ ۰۰۰/۰ توزیع نرمال نیست

بر مبنای جدول شماره ۴-۵ سطح معنی‌دار محاسبه شده متناظر با آماره کولموگروف – اسمیرونوف برابر با ۰۰۰/۰ می‌باشد. با توجه به اینکه سطح معنی‌دار در این جدول کمتر از ۰۵/۰ یا سطح آزمون است فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن توزیع متغیر وابسته رد ‌شده لذا با اطمینان ۹۵% می‌توان گفت متغیر وابسته یا قیمت سهام در شرکت‌های منتخب بورس اوراق بهادار تهران از توزیع غیر نرمال برخوردار است. مشابه تحقیقات مرتبط پس از نرمالیزه کردن متغیر وابسته با به‌کارگیری لگاریتم مجذور، مجدداً آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل با استفاده از آماره کولموگروف- اسمیرونوف تکرار شده است. نتایج آزمون مجدد کولموگروف پس از نرمال‌سازی متغیر وابسته بر مبنای استفاده از لگاریتم مجذور مقادیر اولیه متغیرها، به شرح جدول شماره ۴-۶خلاصه شده است: