ژانویه 28, 2021

ارزیابی رابطه بین متغیرهای حسابداری و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار …

اهرم مالی

۱۰/۰

۹۱/۰

۶۱۸/۰

۲۳۲/۰

۱۲/۲

۳۸/۱

بر مبنای نتایج مندرج در جدول شماره ۴-۳ در ارتباط با توصیف یافته‌ها ملاحظه می‌شود که:
۱) قیمت سهام در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۱۵۰و حداکثر ۴۵۸۹۲بوده است. متوسط قیمت سهام۱۱/۴۸۲۰ با انحراف معیار ۴۸/ ۵۲۱ بوده است.
۲) سود هر سهم در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۲۹/۳۸۱ و حداکثر برابر ۶۴/۷۵۲۲ بوده است. مقدار متوسط آن ۸۱/۸۱۹ با انحراف معیار ۸۵/۱۰۹بوده است.
۳) سود تقسیمی هر سهم که عبارت است از کل سود پرداختی به تعداد سهام در بین شرکت‌های نمونه به مرتبه اقلاً ۴۰/۱۰۱ و حداکثر برابر ۴۷/۵۱۶۴ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۳۰/۴۴۵ با انحراف معیار ۸۴/۶۲ مرتبه بوده است.
۴) ارزش دفتری هر سهم به‌طور نسبی در بین شرکت‌های نمونه اقلاً ۹۰/۴۷و حداکثر برابر ۰۴/۱۸۳۱۴ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۴۳/۲۳۵۵با انحراف معیار ۷۳/۲۵ بوده است.
۵) اندازه شرکت که برابر است با لگاریتم طبیعی کل فروش شرکت، در شرکت‌های نمونه اقلاً ۱۰/۹و حداکثر برابر ۴۹/۱۸ بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۱۷/۱۳ با انحراف معیار ۸۵/۱ بوده است.
۶) اهرم مالی در شرکت‌های نمونه به‌طور نسبی اقلاً ۱۰/۰و حداکثر برابر ۹۱/۰بوده است. مقدار متوسط آن در بین شرکت‌ها ۶۱۸/۰ با انحراف معیار ۲۳۲/۰ بوده است.
تحلیل پیش‌فرض‌ها
در این تحقیق به‌تبع تحقیقات مشابه یا مرتبط، جهت تعیین ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون خطی مرکب ترکیبی یا داده‌های تابلویی استفاده شده است. بر همین اساس پیش از به‌کارگیری روش رگرسیونی، پیش‌فرض‌های استفاده از این روش مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. این پیش‌فرض‌ها مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرهای تابعی و مستقل، نرمال بودن توزیع باقی‌مانده‌های مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل، بزرگی یا به سمت یک میل کردن ضریب تعیین برآوردی و پیش‌فرض‌های استفاده از داده‌های تابلویی می‌باشد. در این بخش از شرح یافته‌های تحقیق به نتایج ارزیابی این پیش‌فرض‌ها اشاره شده است.
الف) نرمال بودن توزیع متغیرها:
آماره‌های توصیفی جدول شماره ۴-۴ مشتمل بر ضرایب چولگی و کشیدگی است که در حالت توصیفی می‌تواند معیاری برای تشخیص نرمال بودن یا نبودن توزیع متغیرها باشد. ضریب چولگی بیانگر تقارن توزیع و ضریب کشیدگی نیز نشان دهند بلندای توزیع است که در مقایسه با توزیع نرمال سنجیده می‌شود. در صورت نرمال بودن توزیع باید این ضرایب به سمت صفر میل نماید:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جدول (۴-۴):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد
ردیف نماد نام متغیر ضریب چولگی ضریب کشیدگی
۱