ژانویه 24, 2021

ارتباط معنی دار

نشا‌‌ن‌داد متغیرهای حجم عملیات(اندازه) شرکت، پیچیدگی عملیات شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و تورم، ارتباط معنی داری با حق‌الزحمه حسابرسی دارند.
27
مهرانی و اوانکی
1390
عوامل مؤثر بر تعیین حق‌الزحمه حسابرسی
کیفیت حسابرسی، شهرت صاحبکار، تخصص صنعتی، بودجه زمانی صرف شده برای فرایند حسابرسی، مبلغ ترازنامه، جمع دارایی‌های شرکت و سابقه مؤسسات حسابرسی، بر حق‌الزحمه دریافتی از سوی حسابرسان تأثیر مستقیم و معناداری دارد.
28
حساس یگانه و علوی طبری
1382
رابطه بین منابع صرف شده بر روی حسابرسی داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی مستقل
حق‌الزحمه حسابرسی مستقل با پیچیدگی بنگاه اقتصادی مرتبط است، افزایش منابع صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی بنگاه موجب کاهش حق‌الزحمه حسابرسی مستقل می‌شود و این کاهش در بنگاه‌های اقتصادی که حسابرسان داخلی به سطوح بالاتر از معاون مالی و اداری گزارش می‌کنند، بیشتر است.
29
سید حسین سجادی و رضا زارعی
1386
تاثیر ویژگی‌های موسسه حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‌الزحمه حسابرسی
تخصص صنعتی موسسه‌ی حسابرسی، کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دعاوی حقوقی صاحب‌کار و تنگناهای فرآیند گزارش حسابرسی در تعیین حق‌الزحمه‌ی حسابرسی مؤثر است.
فصل سوم
روش تحقیق
3-1 مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر در فرآیند پژوهش با چارچوب نظری پیرامون موضوع پژوهش آشنا شد و پژوهش‌های مرتبط با موضوع را مورد بررسی قرار داد، خواهد توانست با دیدگاهی وسیع‌تر و ابعادی جدیدتر به موضوع پژوهش خود بپردازد. همچنین خواهد توانست بر اساس چارچوب نظری پژوهش و روش‌های به کار گرفته شده در پژوهش‌های قبلی، روش مناسب را انتخاب و به نتایج بهتری دست یابد. روش پژوهش یکی از مراحل بسیار مهم در انجام پژوهش‌های علمی است و روش شناختی درست پژوهش، موجب به‌کارگیری ابزار و روش‌های معتبر در فرآیند بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و حل مشکلات خواهد شد. در این فصل ابتدا فرضیه‌های پژوهش مطرح می‌گردد. در ادامه جامعه آماری پژوهش که شامل قلمرو مکانی و زمانی پژوهش می‌باشد، معرفی گردیده است. روش نمونه‌گیری و روش جمع‌آوری داده‌های پژوهش موضوع بعدی است که در این فصل مورد توجه قرار گرفته است. به دنبال آن به توصیف مدل پژوهش پرداخته می‌شود همچنین در این قسمت متغیرهای اصلی مدل توضیح داده می‌شود. در نهایت به منظور آشنایی با چگونگی روش پژوهش که در رسیدن به اهداف این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است، روش پژوهش و ابزارهای لازم برای تجزیه و تحلیل داده‌ها که شامل آزمون‌های آماری و نرم‌افزارهای مورد استفاده می‌باشد، تشریح خواهد شد.
3-2 نوع پژوهش
کلیه تحقیقات علمی، بر اساس دو مبنای هدف، و ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، طبقه‌بندی می‌شوند. تحقیقات بر مبنای هدف در سه دسته‌ی تحقیقات بنیادی، کاربردی و عملی قرار گرفته و بر مبنای ماهیت و روش، تحقیقات علمی را می‌توان در پنج گروه تاریخی، توصیفی، علّی (پس رویدادی) و تجربی و همبستگی (هم‌خوانی) قرار داد. با عنایت به طبقه‌بندی مذکور، می‌توان این تحقیق را بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش، از نوع توصیفی- همبستگی به حساب آورد.
3-3 طرح مسأله پژوهش